Fæstebreve for Dybvad og Knudseje. Protokol, G 22 – 1a.

Efter deling af hovedgårdene er protokollen fra omkring 1815 for Dybvad alene, og fæstebreve fra Knudseje er i G 22- 2.

 

Næsten alle fæstebreve er med bestemmelsen: Lader al maling forrette på Knudseje mølle, så længe møllen er i forsvarlig stand og han ej med tolden fornærmes. – Senere med tilføjelsen, at for hver skæppe, der blev malet andre steder, skulle bødes 1 rdl  til sognets fattige. Efter nogle år forhøjet til 2 rdl. pr. skæppe. Tøsbæk mølle og Nymølle fik lov at eksistere, men altså ikke til brug for hovedgårdens fæstere. Nedlagte møller var fortsat sat i skat.

 

På forsvunden side 5 var der ifølge registeret fæstebrev til Bertel Nielsen på Krogen i Voer [Idskovkrog] og til Niels Hansen på sted i Sterup i Jerslev.

 

Side 6a, 18. juli 1734, Søren Nielsen, født i Fjemb i Torslev og tjenende Sr. Peder Block på Jeged, Krogen i Skæve på 1-1-0-0 tdr. hartkorn, som Oluf Nielsen ved dom er fradømt. Indfæstning 16 rdl. - Udstedt af Jens Thodberg til Dybvad og Knudseje.

 

6b, 13. aug. 1734, Christen Jensen, nu i halve Vestergård i Stagsted i Skæve, halve Vester Idskov i Voer på 4-4-2-2 tdr. hartkorn, som Peder Andersen ved dom er frakendt. Hoveri som gårdmanden Mads Jespersen.

 

7, 12. marts 1735, Jesper Laursen, efter begæring af hans far, velagte Laurs Michelsen i Store Nejsum i Skæve, samme gård på 3-1-0-0 tdr. hartkorn. Laurs Michelsen, der nyder den vestre stue i rollingen, har i kærlighed afstået sin gårdspart, og fæsteren er forbunden at elske og ære sin far med kærlig og kristelig omgængelse.

 

8b, 30. marts 1735, Anders Jensen, boende i Karmissletting, halve Vestergård i Stagsted i Skæve på 2-2-1-1 tdr. hartkorn, som Christen Jensen havde og fraflyttede til Vester Idskov i Voer. Indfæstning eftergivet. Til vitterlighed, Peder Rasmussen og Marquor Eriksen.

 

9a, 6. april 1735, Ingeborg Bille, hus med tilliggende have ved Hyttens mark, som hendes søster Birgitte Bille fradøde.

 

9a, 2. maj 1735, Niels Sørensen, der har beboet Tuebakken i Skæve, som han ved dom er fradømt, samme Tuebakken, og beholder Hyttens enge, han i nogle år har haft i leje. Indfæstning eftergivet.

 

10a, 20. juni 1735, Anders Jensen, født i Store Ørvad i Skæve, Baas i Skæve på 3 tdr. hartkorn ager og eng, som Mads Christensen og Laurs Hansens enke af armod måtte forlade.

 

10a, 4. juli 1735, Niels Hansen, født i Birket i Skæve, halve Lille Nejsum i Skæve på 4-3-3-2 tdr. hk., som Peder Nielsen fradøde. Indfæstning 6 rdl.

 

10b, 28. juli 1736, Niels Jensen i Vestergård i Stagsted i Skæve, desuden den anden part, som Christen Jensen i mindelighed fraflyttede. I alt 4-4-2-2 tdr. hartkorn. For indfæstning befriet.

 

11a, 2. aug. 1735, Christen Andersen, født i Kærsgård, gadehuset Lovsig i Skæve, som Anders Andersen fradøde og enken afstår på vilkår, at han skikkelig forsørger hende og hendes datter, så længe de lever. Indfæstning er betalt

 

11b, 16. februar 1736, Otte Nielsen, født i Østergård i Stagsted, halvgård i Hugdrup by i Skæve, som Christen Pedersen fradøde. Ægter enken Elisabeth Madsdatter og forsørger hendes små børn. Indfæstning er betalt.

 

11b,  1736, Christen Olufsen, boende i Store Brønden, halve Lille Nejsum i Skæve, som Anders Sørensen fradøde og enken måtte kvittere og forlade pga. armod. Ingen indfæstning. Til vitterlighed, Laurs Michelsen i Store Nejsum og Oluf Bertelsen i Byrdal.

 

12a,  1736, Niels Christensen, født i Vester Idskov, hus i Bunkerne i Voer [Idskov Bunker], som Niels Jensens enke måtte forlade pga. armod og husenes brøstfældighed. Tilladelse at nedlægge huset og bruge pladsen og en eng, som hans bedst kan. Indfæstning 4 rdl.

 

12b, 14. april 1736, Christen Jensen af Nørgård i Ovnstrup, født i Vester Leden, gadehus i Skoven i Skæve, som Anders Jensen har afstået til ham. Bojer alle Knudsejes tjenere vesten Skæve bro fra Topheden bæk og nør og vester på til skellet mellem Torslev og Skæve. Indfæstning 6 rdl. 4 mk. 1 sk.

 

12b, 18. april 1736, Søren Jensen, halve Nørgård i Ovnstrup i Skæve, som hans mor har afstået til ham pga. alderdom. Indfæstning 8 rdl.

 

13a, 28. juni 1736, Jens Olufsen, født i Fejborg i Skæve, gadehuset Årkeledet i Skæve, som Hans Houmand fradøde og enken Inger Jensdatter godvilligt har afstået. Ægter enken og forsyner hendes børn med skikkelig optugtelse, ære og lære. Indfæstning 10 rdl.

 

13b, 12. aug. 1736, Søren Lauritsen, født i Tøsbæk mølle, gadehus i Stensholt, som Maren Andersdatter frivilligt har afstået pga. alderdom. Hun får ophold på stedet og brugen af to agre.

 

14a, 20. aug. 1736, Peder Olufsen Føltved, tjenende i Vester Idskov, halve Søndergård i Ovn­strup i Skæve, som Thomas Christensen frarømte. Brøstfældig og forsømt. Ingen indfæstning.

 

14b, 28. aug. 1736, Thomas Nielsen, født i Fjemb, gadehuset Fejborg i Skæve, som Oluf Pedersen afstod pga. alder og skrøbelighed. Beholder 1/3 af jordens grøde, fæhold og skatter.

 

15a, 24. aug. 1736, Søren Pedersen, født i Teglovnen i Skæve, Teglhuset med tilliggende jord vest på i sognet og sønder på til Niels Knudsens mark og nør på til møllebækken. Til vitterlighed, Laurs Rasmussen i Ovnstrup og Oluf Bertelsen i Byrdal.

 

15b, 16. februar 1737, Peder Sørensen Houmand, født i Årkeledet i Skæve, det såkaldte Knaphus, som Inger Tims ikke længer kunne besidde eller deraf svare, hvad hun burde. Til vitterlighed, Laurs Thomsen i Sønder Ovnstrup og Oluf Bertelsen i Byrdal.

 

16a, 15. april 1737, Laurs Pedersen, gård i Skibtved i Understed på 3-2-1-1 tdr. hartkorn, som Niels Mortensen har så godt som ruineret og mod mig (Jens Thodberg) har teet sig som et skarn og bedrager. Får træ til reparation af huse samt korn.

 

17a, 2. aug. 1737, Christen Jensen af Idskov by, gadehus i Bunkerne i Voer, som Jørgen Andersens enke godvilligt har afstået pga. alderdom. Er Bojer i Idskov fjerding. Bevilget at flytte en del bohave og løsøre fra den gårdpart i Idskov by, han har ruineret. Indfæstning 16 rdl. Kautionister, Søren Christensen i Idskov mølle og Bertel Nielsen i Krogen.

 

17b, 12. aug. 1737, Søren Christensen, født i Lille Aunkjøt i Skæve, nu tjenende i Øster Leden, part af Birket i Skæve på 4 tdr. hartkorn, som Laurs Poulsen frarømte. Yder rejser lige med Oluf Bertelsen i Råholt.

 

18a, 6. nov. 1737, Anders Olufsen, født i Holtet [Plettesholt] i Understed, gård i Kiis i Understed på 5-2-2-2 tdr. hartkorn, som Peder Jacobsen fradøde. Ægter enken og holder hendes umyndige børn til ære og lære, føde og klæde og anden skikkelig optugtelse Til vitterlighed, Niels Nielsen i Lille Krogsdam og Jens Rasmussen i Smågårdene.

 

18b, 22. jan. 1738, Anders Jørgensen, født i Bunkerne i Voer, halvgård i Idskov by på 3 tdr. hartkorn, som Simon Sørensen Krog måtte kvittere efter dom, desuden 1 td. af Christen Jensens part. Får 6 læs grønbøg til husbygning med mere. Ingen indfæstning.

 

19a, 7. jan. 1738, Peder Sallingbo i Smågårdene i Skæve, foruden det hus, han hidtil har haft, tvende ubygte gadehuse med tilliggende ager og eng, som Johan Gissel og Christen Smed måtte forlade pga. alder og husenes brøstfældighed. Til vitterlighed, Peder Sørensen i Råholt og Niels Christensen Hammer i Store Ørtoft i Skæve.

 

19b, 26. jan. 1738, Peder Laursen, gadehus på Heden i Skæve på 2 skpr. hartkorn, som hans mor fradøde, med tørvegrøft på Ovnstrup hede.

 

20a, 4. sep. 1738, Hans Jensen, født i Bunkerne i Voer, gadehus i Smågårdene i Skæve, som Peder Viborg fradøde og hans enke siden beboede, men måtte forlade pga. armod.

 

20b, 3. dec. 1738, Peder Pedersen Eeg, fjerdepart af Søndergård i Hugdrup by i Skæve, som Søren Sørensen fradøde og enken måtte forlade pga. armod.

 

21a, 30. april 1739, Rasmus Madsen, halvgård i Skibtved i Understed, som Morten Nielsen påboede og han som en skarnagtig bonde ganske ruinerede og gjorde så godt som plat øde.

 

21b, 2. maj 1739, Christen Jensen af Barkholt i Skæve, gadehus med tilliggende kålhave og tørvejord vest for Tøsbæk mølle, som Jens Mølbjerg ikke længer ville beholde.

 

22a, 6. juli 1739, Peder Jensen, huset Bollehøj, som hans mor har afstået til ham. Dog at hun sin livstid bruger 1/3 af ejendommen til sit underhold.

 

22a, 20. juli 1739,  Peder Pedersen, født i Østergård i Stagsted, Topheden i Skæve, som Christen Nielsen fradøde. Indfæstning, 20 rdl. Til vitterlighed, Anders Nielsen i Spånheden og Oluf Bertelsen i Byrdal.

 

22b, 18. aug. 1739, Christen Rasmussen, født i Hugdrup, Holtet i Skæve, som Rasmus Madsen kvitterede, da han flyttede til Skibtved. Er skovfoged over Hugdrup og Fjemb skovparter. Indfæstning 4 rdl. Til vitterlighed, Jørgen

Nielsen i Øster Leden og Jens Jørgensen i Snorren.

 

23a, 30. sep. 1739, Niels Christensen, født i Hugdrup, halvgård på 4 tdr. hk. i Idskov i Voer, som Rasmus Christensens enke ved sig selv og sin liderlige søn Oluf Rasmussen lod ruinere og ødelægge på korn og foder, der blev indavlet 1738. Får besætning, korn og redskaber.

 

23b, 4. juli 1740, Laurs Nielsen, født i Stagsted i Skæve, gård i Hugdrup by i Skæve, som hans broder Otte Nielsen i mindelighed fraflyttede.

 

24a, 25. juni 1740, Otte Nielsen, [forhen i Hugdrup] født i Stagsted i Skæve, halve Lille Nejsum, som Niels Hansen så godt som ruinerede på bygningerne og derfor måtte fraflytte.

 

24b, 6. juni 1740, Morten Jensen, halve Mellergård i Stagsted i Skæve, som Christen og Niels Simonsen fraflyttede formedels deres liderlige omgang med bemeldte gårds huse. Søndre og vestre hus repareres og østre hus opbygges på ny.

 

25a, 12. juli 1740, Niels Nielsen, født i Tuebakken, gadehuset Hollid (Holtet) i Skæve, som Niels Sørensen Skrædder fradøde. Enken forundes husværelse, så længe de i mindelighed kan forenes.

 

25a, 21. jan. 1739?, Anders Gregersen, der har tjent mig som ladefoged, halve Solholt i Skæve på 7 tdr. hartkorn, som Christen Christensen ikke har holdt i forsvarlig stand, men tværtimod ruineret på avling, husenes vedligeholdelse og besætningen. Ingen indfæstning.

 

26a, 1. april 1741, Laurs Sørensen i Barkholt og hans søn Jens Laursen, Øster Barkholt i Skæve på 1-7-0-0 tdr.hartkorn, som Oluf Laursen kvitterede pga. armod og ved dom blev frakendt.

 

26b, 7. okt. 1741, Anders Andersen Hammer, halve Nørgård i Hugdrup i Skæve på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som Johan Johansens enke påboede og formedels husenes store brøstfældighed efter lovlig sag og dom blev frakendt.

 

27a, 11. april 1742, Niels Christensen Hammer, hus på 5 skpr. hartkorn i Ørvad i Skæve, som hans far Christen Sørensen har afstået til ham. Dog beholder han 1/3 af stedet til sit underhold. Indfæstning 12 rdl.

 

27b, 24. okt. 1742, Thomas Thomsen, født i Ravnsholt i Skæve, Hytten i Skæve på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, om Peder Christensen fradøde.

 

28a, dato og år mangler, Thomas Mortensen, gårdpart i Hugdrup i Skæve, som hans far fradøde. Forsyne sin gamle mor med fornøden ophold. - Udstedt af Jens Thodberg.

 

28b, 4. marts 1701, Thomas Thomsen, Ravnsholt i Skæve, som hans far Thomas Jensen fradøde og hans mor Maren Christensdatter har afstået til ham. - Udstedt af Ide Sophie Scheel.

 

29a, 19. juni 1713, Oluf Hansen, tjenende i Gårdsholt i Voer, Tuen i Skæve, som Jeppe Sørensen fradøde.

 

29b, 2. okt. 1719, Michel Jensen, født i Vester Leden i Skæve, halve Nørgård i Ovnstrup by i Skæve, som Anders Pedersen havde. - Udstedt af Sophie Reedtz.

 

29b, 22. okt. 1719, Jeppe Sørensen, født i Try by i Torslev, Hammerværstedet i Skæve, som Thomas Christensen fradøde og Maren Ibsdatter, hans mors søster, har afstået til ham.

 

30a, 22. okt. 1719, Jens Jensen, et værested i Ørvad i Skæve, som Anders Ibsen fradøde.

 

30a, 1719, Hans Poulsen, født i Tårs sogn, Mosen i Skæve på 0-4-2-2 tdr. hartkorn, som Niels Nielsens enke Dorthe Laursdatter har brugt. Ægter datteren Maren Nielsdatter.

 

30b, 2. okt. 1719, Jørgen Nielsen, født i Lille Nejsum, Øster Leden i Skæve, som Christensen har beboet.

 

30b, 2. okt. 1719, Laurs Christensen, født i Lyngså i Albæk, halvgård i Hugdrup by i Skæve, som Niels Nielsen fradøde. Ægter datteren Karen Nielsdatter.

 

31a, 22. okt. 1719, Jeppe Andersen, tjenende på Haugen, Rykind i Voer.

 

31b, 22. okt. 1722, Laurs Laursen, et værested i Bunkerne i Voer [Idskov Bunker], som Knud Christensen har afstået og hvor han får ophold. Ægter dennes datter.

 

31b, 22. okt. 1719, Mads Jespersen, halve Vester Idskov i Voer, som hans far Jesper Madsen har afstået. Denne og datteren Anne Jespersdatter nyder ophold, så længe de lever.

 

32a, 22. okt. 1719, Jens Rasmussen, født i Holtet i Skæve, gadehus i Smågårdene, som Maren Marqvorsdatter fradøde.

 

32b, 22., juli 1720, Michel Thomsen, tjenende på Sæbygård, Fladkær i Skæve på 0-4-0-2 tdr.

 

32b, 10. februar 1721, Oluf Bertelsen, tjenende forpagter Jørgen Birch på Knudseje, halve Byrdal i Skæve, som Rasmus Laursen, der selv besidder den anden part, har afstået til ham. Ægter datteren Maren Rasmusdatter. Får også den anden part efter Rasmus Laursens afgang.

 

33a, 30. februar 1731, Christen Jensen af Ørvad i Skæve, to parter af gadehuset Højen.

 

33a, 10. maj 1722, Oluf Clemmensen, tjenende i Solholt, gadehus i Smågårdene i Skæve, som Jens Marqvorsen (Marcussen) har afstået to dele af til ham og beholder en del til sit underhold. Får hele huset, når Jens Marqvorsen ved døden er afgangen. Indfæstning er til fulde betalt med 4 rdl. Til Vitterlighed, hans far Clemmen Pedersen og Jens Rasmussen i Smågårdene. (I det samtidige register kaldes fæsteren Oluf Clemmensen Bødker.)

 

33b, 8. jan. 1723, Christen Christensen Solholt, hus i Stagsted by i Skæve, og hans broder Peder Christensen, Solholt i Skæve, som deres mor Tove Christensdatter har afstået til dem pga. alderdom.

 

34a, 14. jan. 1723, Thomas Sørensen af Store Spånheden, Lille Spånheden i Skæve. Er skovfoged i Stagsted skov.

 

34a, 5. juni 1723, Thomas Sørensen i Lille Spånheden, en ubebygget plads i Stagsted skov i Skæve kaldet Sønderholt.

 

34b, 15. okt. 1724, Søren Nielsen, tjenende i Byrdal, halvbol i Hugdrup i Skæve, som Niels Jensen har afstået til ham, men  beholder 4 skpr. sin livstid.

 

34b, 22. juli 1726, Peder Sørensen af Idskov mølle, halve Mellergård i Idskov by i Voer, som Jens Christensen har afstået til ham.

 

35a, 5. juni 1726, Laurs Nielsen, Dammen ved Idskov i Voer.

 

35a, 2. sep. 1726, Knud Sørensen, Tøsbæk mølle i Skæve. Jordskyld 2 skpr. Mølleskyld 2 tdr.

 

35b, 13. juli 1727, Søren Nielsen, tjenende i Skæve præstegård, halve Bundgård i Skæve, som hans far Niels Rasmussen har beboet og ruineret. Vitterlighedsvidner, fordi Søren Nielsen ikke er fuldmyndig, Christen Rasmussen i Stagsted og Oluf Bertelsen i Byrdal.

 

36a, 8. februar 1729, Rasmus Jensen, forhen i Smågårdene, Melborg i Hugdrup i Skæve på 2-3-0-0 tdr. hartkorn.

 

36a, 13. april 1731, Christen Jensen, født i Smågårdene, en ubebygget plads i Stensholt i Stagsted skov i Skæve, som jeg har ladet udvise og med sten og stabel afmærket og hvor han må sætte hus og hjem.

 

36b, 1731, Christen Hansen, født i Aså by i Dronninglund, sted i Idskov Bunker i Voer, som Mads Andersen har afstået til ham.

 

36b, 5. maj 1731, Niels Mortensen, tjenende i Solholt, en ubebygget plads og ejendom i Stensholt i Stagsted skov i Skæve.

 

37a, 19. jan. 1732, Oluf Bertelsen, forhen tjenende i Skæve præstegård, Råholt i Skæve.

 

37a, 30. jan. 1733, Jens Olufsen, forhen boende i Lille Brønden, halve Kærsgård i Skæve, som Anders Christensen sidst beboede.

 

37b, 30. okt. 1733, Christen Frandsen, sidst tjenende i Gydeje i Torslev, Rosenhave i Hørby på 4-3-2-0 tdr. hartkorn. Indfæstning 20 sldr.

 

38a, 26. aug. 1741, Henrik Jensen, født i Stagsted [Bundgård], Store Vrængmose i Skæve, som Jens Jensen fradøde. Ægter enken Anne Sophie Laursdatter. Indfæstning betalt.

 

38a, 20. maj 1744, Peder Rasmussen, gårdpart i Hugdrup by i Skæve, som Anders Andersen frarømte.

 

38b, 20. maj 1744, Christen Christensen, født i Vester Idskov, gårdpart i Idskov by i Voer, som Søren (Michelsen) fradøde.

 

38b, 20. maj 1744, Niels Rasmussen, gårdpart i Hugdrup i Skæve, som Christen Madsen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til de to gamle folk på stedet.

 

39a, 12. sep. 1744, Christen Pedersen, tjenende Henrik Jensen i Vrængmose, huset Stendal i Skæve. Indfæstning betalt.

 

39b, 22. okt. 1745, Mads Olufsen, Store Brønden i Skæve på 7 skpr. hartkorn, som hans far Oluf Madsen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Indfæstning betalt.

 

40a, 28. juni 1747, Jens Pedersen, tjenende på Dybvad, sted i Idskov Bunker i Voer på 0-6-1-0 tdr. hartkorn, som Therkild Jensen godvilligt har afstået til ham. Beholder dog 1/3 af ejendommen sin livstid.

 

40a, 17. februar 1746, Christen Christensen, gård i Hugdrup i Skæve på 1-7-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Christensen forhen havde og hans mor Margrethe Jensdatter er fradød. Indfæstning 4 rdl.

 

40b, 6. juni 1746, Anders Christensen, Mølbakken i Skæve på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Laursen har beboet og hans mor nu har afstået. Ansvarlig for arv til to søstre. Aftægt til moderen. – Udstedt af Margrethe Foss salig Jens Thodbergs.

 

41a, 26. nov. 1746, Laurs Jensen, hus i Stensholt i Skæve på 0-4-2-0 tdr. hartkorn, som hans far Jens Laursen har afstået. Aftægt til faderen.

 

41b, 10. jan. 1747, Mogens Rasmussen Molberg, født i Smågårdene i Skæve, et lille sted samme sted på 4 skpr. hartkorn, som Christen Pedersen fradøde.

 

41b, 8. marts 1747, Anders Jensen, født i Præstbro i Albæk på Voergård gods, hvorfra han kom med tilladelse, og i stedet for hans fæste i Donsted fæster halve Vester Idskov i Voer på 4-4-2-1 tdr. hartkorn, som Christen Jensen afstår til ham. Ægter datteren Anne Christensdatter. Aftægt til gamle Christen Jensen. Indfæstning 40 rdl.

 

41b, 25. juni 1750, Jens Jacobsen Gleerups bekræftelse af fæstebrev fra 1727 udstedt af von Stauffenberg til Christen Thøgersen på Nymølle i Skæve.

 

43a, 1747, Søren Christensen, født i Hugdrup, Store Krogsdam i Skæve på (ca.1½ ) tdr. hartkorn. Rollingen er temmelig brøstfældig.

 

43b, 20. dec. 1748, Niels Nielsen With, gadehus i Smågårdene i Skæve på

0-2-2-2 tdr. hartkorn, som Anders Christensen Skomager forhen havde.

 

44a, 20. dec. 1748, Christen Jensen, gadehuset Snorren i Skæve på 0-5-3-2 tdr. hartkorn, som hans far Jens Jørgensen afstod pga. alderdom og skrøbelighed. Indfæstning 10 sldr.

 

44b, 20. dec. 1748, Jens Andersen, født i Karmissletting, Baas i Skæve som han far Anders Jensen er fradød.

 

45a, 16. nov. 1748, Oluf Christensen, gård i Hugdrup by i Skæve på 2-6-0-0- tdr., som Laurs Thomsen afstod pga. alder og skrøbelighed. Ægter datter og giver ophold til den gamle.

 

45b, 22.  februar 1749, Niels Olufsen Bojer, hidtil i Smågårdene, halve Søndergård i Ovnstrup i Skæve, som Peder Olufsen Føltved ikke længer kan besidde pga. armod.

 

45a, 22. februar 1749, Jens Pedersen Viborg, landsoldat nogle år, halve Søndergård i Hugdrup i Skæve, som Oluf Christoffersen ikke længer kan besidde pga. armod og alderdom.

 

45b, 24. februar 1749, Hans Jensen Viborg, der kvitterer sit sted i Smågårdene, gadehuset Bojerværstedet i Smågårdene i Skæve på 0-6-3-0 tdr. hartkorn, som Niels Olufsen er fraflyttet.

 

47a, 24. februar 1749, Hans Christensen, gadehus i Smågårdene i Skæve

0-0-1-2 tdr. hartkorn, som Hans Jensen Viborg er fraflyttet.

 

47a, 1749, Anders Christensen Hugdrup, der har haft halve Mellergård i Stagsted, som han ikke kunne besidde og derfor godvilligt har afstået, Karmissig i Skæve, som Marqvor Eriksen fradøde og enken Margrethe Jensdatter nu har afstået, med tillæg fra Store Krogsdam, som hans broder Søren Christensen bebor. (Vist i alt 6 skpr. hartkorn.) Til vitterlighed, broder Søren Christensen i Store Krogsdam, Rasmus Nielsen på Knudseje og enkens lavværge

Niels Sørensen i Tuebakken. Enken fik forskelligt, som fæsteren skulle føre til Kærsgård i Skæve eller lige lang vej.

 

48a, 15. marts 1749, Christen Jensen, født i Lille Aunkjøt, Lille Føltved i Skæve på 3 skpr. hartkorn, som Thomas Olufsen fradøde. Til vitterlighed, broder Niels Jensen i Lille Aunkjøt og Niels Hansen Winde på Knudseje.

 

48a, 15. marts 1749, Niels Jensen, født i Lille Aunkjøt, Store Føltved i Skæve på 0-4-3-1 tdr. Indfæstning 10 rdl. Til vitterlighed, broder Christen Jensen, Niels Winde på Knuds­eje.

 

48b, 13. marts 1749, Jens Jensen, født i Lille Aunkjøt, Egeværstedet i Skæve på 0-1-0-2 tdr. hartkorn, som Erik Nielsen fradøde. Ægter enken.

 

49a, 26. maj 1749, Mads Rasmussen, født i Holtet i Skæve, Birket i Skæve på 4-5-3-2 tdr. hartkorn. For hovarbejde befriet til foråret 1750.

 

49b, 14. dec. 1749, Oluf Rasmussen, sted i Hugdrup i Skæve, som hans far Rasmus Pedersen forhen har haft. Aftægt til moderen, der er på stedet. Til vitterlighed, bror Christen Rasmussen i Holtet i Skæve og Niels Hansen Winde på Knudseje.

 

50a, 18. dec. 1749, Søren Andersen fæstede 12. dec. dette år halve Baas i Skæve, som han nu afstår til sin broder Jens Andersen og i stedet får Logsig (Lovsig) i Skæve på 0-1-2-0 tdr. hk.

 

50a, 24. april 1732, Søren Christensen, ladefoged på Knudseje, Idskov mølle i Voer sogn i Jerslev herred, som Søren Andersen fradøde. Har i nogle år ej været til brugelig maling. - Udstedt af Carl Ferdinand von Stauffenberg. – Samme side 92b.

 

50b, 5. dec. 1749, Steffen Christensen, født i Stagsted i Skæve, sted i Idskov Bunker i Voer, som Niels Pedersen fradøde.

 

51a, 4. dec. 1749, Søren Christensen, Hammerhuset i Stagsted skov, han hidtil har beboet.

 

51a, 24. dec. 1749, Christen Simonsen, gadehuset Lille Karmisholt i Skæve, som han hidtil har beboet. Forretter tækkearbejde.

 

51b, 4. aug. 1750, Christen Pedersen, halve Solholt i Skæve, som hans far Peder Christensen afstår af faderlig kærlighed pga. alder og tiltagende skrøbelighed, hvor han ikke kan vide, hvornår det behager den gode Gud at bortkalde ham. Fæsteren er pga. ungdom måske ikke habil, og gården skal synes, når han fylder 25 år. Kurator, faderen Peder Christensen. Kautionister, velagte Jørgen Frandsen af Nejst i Tornby og vel­agte Laurs Christensen i Store Nejsum i Skæve. Indfæstning 100 rdl.

 

52a, 17. nov. 1750, Mogens Rasmussen, der kvitterer sit i fæste havende hus i Smågårdene, gård i Hugdrup i Skæve på 1-7-2-0 tdr. hartkorn, som Niels Rasmussen har kvitteret pga. slet husholdning og tilstand. Får hjælp til reparation af husene.

 

52b, 18. nov. 1750, Peder Jensen, født i Smågårdene, Lille Krogsdam i Skæve på 2-4-3-0 tdr. hartkorn, som Anders Nielsen har kvitteret pga. armod og slet husholdning. Hans forældre, Jens Rasmussen og hustru, kvitterer deres hus i Smågårdene og flytter med sønnen. Får tømmer til reparation af brøstfældige huse.

 

53b, 20. nov. 1750, Jens Pedersen, født i Hugdrup, gadehuset Teglovnen i Skæve, som hans far Peder Sørensen ej længer kan besidde pga. alderdom og skrøbelighed. Forsørger sine gamle forældre deres livstid.

 

54a, 23. nov. 1750, Søren Rasmussen, født i Hugdrup, gadehus i Smågårdene på 0-2-1-1 tdr. hartkorn, som Mogens Rasmussen Molberg godvilligt kvitterede. Indfæstning 16 rdl. og et godt læs rugtag. Til vitterlighed, broder Christen Rasmussen i Holtet og Søren Olufsen på Knudseje.

 

54b, 22. dec. 1750, unge Christen Christensen, sted i Hugdrup by, som hans far Christen Nielsen fradøde og hans mor har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Får aftægt. Til vitterlighed, broder Søren Christensen i Krogsdam og Søren Olufsen på Knudseje.

 

55a, 24. dec. 1750, Oluf Jensen, født i Lille Brønden, hus i Smågårdene i Skæve på 0-1-0-1 tdr. hartkorn, som Jens Rasmussen Skrædder i minde har afstået. Degneenken Karen Pedersdatter har bygget og bebor et hus med lille kålhave ved stedet. Indfæstning 10 rdl.

 

55a. 8. jan. 1751, Gertrud Jensdatter, nyt opbygget jordløst gadehus med tilliggende have (på heden) ved Stagsted by.

 

55b, 4. maj 1751, Terkel Sørensen, født i Krogen i Voer, Stensholt i Stagsted i Skæve, som salig Christen Bødker sidst har bebo­et. Indlader sig i ægteskab med Christen Bødkers datter og betaler Christen Bødkers gæld til mig på 5 rdl. 1 mk. 2 sk. Istandholder nogle favne lukke på Dybvad mark. Besørger hovspind på 3 mk. hør. Ind­fæstning 10 sldr.

 

56a, 16. jan. 1750. Laurs Jensen, født i Kærsgård i Skæve, halve Kærsgård på 3-4-0-2 tdr. hartkorn, som Oluf Jensen kvitterede pga. armod og slet husholdning.

 

56b, 8. maj 1751, Christen Christensen Jerup, der har beboet et sted i Idskov by i Voer, gadehus på Langholts mark i Skæve. Indfæstning 10 sletdaler.

 

56b, 10. maj 1751, Laurs Lausen, født i Idskov Bunker i Voer, gård i Hugdrup by i Skæve på 2-3-0-1½ tdr. hk., som Laurs Nielsen godvilligt kvitterede.

 

57a, 11. maj 1751, Laurs Nielsen, boende i Hugdrup, halve Mellergård i Stagsted i Skæve på 4-1-3-0 tdr. hartkorn, der har været ubeboet og øde en tid, men nu af nyt opbygget.

 

57b, 8. juni 1751, Jens Hansen, født på Kølskegård gods og derfra lovlig afskediget og tjener Søren Nielsen i Bundgård i Skæve, gadehus med et stykke jord på Langholts mark i Skæve, som korporal Anders Hjortmose sidst har haft i leje. Opagte, at ingen af de omliggende med nogen slags kreaturer græsse på Langholt mark. - Samme side 68b.

 

58a, 23. juni 1751, Rasmus Christensen, født i Hugdrup i Skæve, Dammen i Voer på 1-5-0-0 tdr. hartkorn, som Laurs Nielsen godvilligt har afstået. Ægter datteren Karen Laursdatter og forsørger gamle Laurs Nielsen og hustru. Til vitterlighed, Niels Winde på Knudseje og Laurs Nielsen ved Dammen.

 

58b, 28. sep. 1751, Christen Laursen Bech, sted i Hugdrup i Skæve, som hans far Laurs Christensen Bech godvilligt har afstået pga. alderdom og svaghed. Aftægt til forældrene. Landgilde, 2 rdl. 4 mk. Indfæstning 10 rdl. og derimod får han et træ til 2 rdl.

 

59a, 23. dec. 1723, nyt fæstebrev til Simon Sørensen ved Ledet fordi det gamle er bortkommet. Simon Sørensen i Bette Ørvad, en ubebygget plads i Stagsted skov i Skæve mellem Logsig og Lille Føltved, hvor han må sætte hus. – Udstedt af Sophie Reedtz.

 

59b, 24. dec. 1751, Oluf Laursen Barkholt, sted i Stagsted skov, som han hidtil har beboet.

 

59b, 24. dec. 1751, Niels Sørensen Hovmand, gadehuset Fredholt i Stagsted skov i Skæve, som han hidtil har beboet.

 

60a, 29. dec. 1751, Niels Mortensen, hans hidtil beboede sted i Stensholt i Skæve.

 

60b, 10. april 1752, Christen Laursen, født i Ovnstrup, halve Søndergård i Idskov by i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Christen Christensen formedels hans og hustruens slette forhold og armod kvitterede. Lade og fæhus er brøstfældige. Fri for al formandens restance. Til vitterlighed, Niels Hansen Winde og Niels Nielsen Steen, begge på Knudseje.

 

61a, 10. april 1752, Hans Albertsen, huset Skellet i Stagsted skov, som Jens Sørensen kvitterede pga. alder og armod. Opsyn med Stagsted skovs søndre skovpart. Indfæstning 10 sldr.

 

61b, 13. april 1752, Jens Olufsen Sverrigmand, gadehus på Stagsted hede i Skæve, som Helle Eeg sidst beboede.

 

62a, 24. april 1752, Johanne Griis, gadehus på Stagsted hede i Skæve, som Anne Pedersdatter har beboet. Til vitterlighed, Oluf Worm og Niels Nielsen Steen, begge på Knudseje.

 

62a, 24. april 1752, Thomas Nielsen Schiftved, halve Nørgård i Idskov by i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Maren Simonsdatter, enke efter Jens Andersen, der døde for nogle år siden, godvilligt har afstået. Huse, især laden, er i mådelig stand. Ægter enkens datter og giver aftægt til enken.

 

63a, 29. maj 1752, Jesper Pedersen, gård på 2-2-1-2 tdr. hartkorn i Lyngså i Albæk, som hans far fradøde. Til vitterlighed, Niels Hansen Winde og Niels Nielsen Steen på Knudseje.

 

63a, 29. maj 1752, Christen Thomsen Dahl, der har kvitteret tjenesten som skoleholder i Dronninglund i 14 år, Althona i Stagsted skov, som Niels Knudsen kvitterer. Bevarer og vedligeholder den ved stedet værende have med frugttræer og vedligeholder lukker og gærder om fælledet. Til vitterlighed, Oluf Worm på Knudseje og Søren Olufsen Møller i Dorf mølle.

 

63b, 6. okt. 1752, Christen Andersen, Store Spånheden i Skæve, som hans far Anders Nielsen godvilligt har kvitteret. Aftægt til forældrene.

 

64a, 10. okt. 1752, Peder Jeppesen, født i Rykind i Voer, halve Bundgård i Skæve på 5-2-2-1½ tdr. hartkorn, som Hans Jensen har kvitteret pga. armod og slette omstændigheder. Husene befindes brøstfældige. Der opsættes skillerum mellem hans og gårdmanden Søren Nielsens lade. Til vitterlighed, broder Anders Jeppesen i Rykind og Oluf Worm på Knudseje.

 

65b, 23. dec. 1752, Anders Rasmussen, tjenende på Knudseje, Snorren i Skæve på 0-5-3-2 tdr. hartkorn, som Christen Jensen kvitterede. Til vitterlighed, Søren Olufsen, ladefoged på Knudseje, og Niels Jensen Bildgård, tjenende på Knudseje.

 

66a, 22. april 1750, Jens Christensen, forhen i Graverhuset [Volstrup sogn], gadehuset Skejbjerg med jord på Sæbygårds grund. – Udstedt på Langholt af Margrethe Ide Høeg.

 

66a, 8. maj 1751, Peder Olufsen Foldsted, født i Ovnstrup, nyt opbygget hus på Langholt mark i Skæve, som sidst beboedes af Peder Lunche.

 

66b, 13. dec. 1751, Jens Laursen, Barkholt i Skæve på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Laurs Sørensen hidtil har beboet.

 

67a, 13. dec. 1751, ny revers, Anders Jensen, bolet Vester Barkholt i Skæve, som hans mor Maren Christensdatter har afstået til ham. Indfæstning 10 rdl. – Udstedt 14. februar 1725 af Sophie Reedtz.

 

67b, 10. okt. 1752, Christen Thomsen Eeg, gadehuset Barkholthus i Skæve, som Laurs Sørensens enke godvilligt har afstået pga. alder og skrøbelighed. Ægter datter. Aftægt til enken.

 

67b, 23. nov. 1752, Niels Laursen, gadehus på 2 alb. i Hune sogn, som Maren Nielsdatter ulovlig frarømte ved mikkelsdagstid. Indfæstning på kun 5 sldr. pga. brøstfældighed.

 

68a, 1752, Peder Nielsen, Fjem i Torslev på 5-4-0-2 tdr. hartkorn og skov på 0-1-1-1 tdr. som hans mor Kirsten Jensdatter afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til moderen efter stand og vilkår. To af hans brødre har arbejdet på stedet. Af indfæstningen rester 20 rdl.

 

68b, 20. juni 1753, Jens Hansen, født på Kølskegård gods og derfra afskediget, gadehus på Langholt mark i Skæve, som korporal Anders Hjortmose sidst havde i leje. Huset opbygget ved Karmisholt skole med vedliggende opbrudt og besået jord. – Samme side 57b.

 

69a, 21. dec. 1753, Ove Jespersen, gadehus i Hune på 0-2-2-2½ tdr. hartkorn, som hans far Jesper Laursen fradøde. Årligt, når forlanges, fører et læs fersk frisk fisk fra Vesterstrand til Knudseje, imod at jeg betaler samme indkøb. Til vitterlighed, broder Laurs Jespersen i Hune og Niels Hansen Winde, forpagter af Tidemansholm.

 

69b, 19. februar 1753, Laurs Jespersen, gadehus i Hune by på 0-2-2-2½ tdr. hartkorn, som Søren Knudsen sidst beboede. Årligt, når forlanges, fører et læs fersk frisk fisk fra Vesterstrand til Knudseje, imod at jeg betaler samme indkøb. Til vitterlighed, broder Ove Jespersen og Niels Hansen Winde, forpagter af Tidemansholm.

 

69b, 11. nov. 1752, 53?, Jens Olufsen, Svampen i Skæve på 0-1-3-1 tdr. hartkorn, som hans far har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til faderen. Til vitterlighed, Oluf Worm og Niels Pedersen på Knudseje.

 

70b, 12. dec. 1752, ny revers, Jørgen Laursen, Sellebakken i Skæve som Niels Christensen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Denne og hustruen beholder jord og beboelse på stedet. - Udstedt 1744 af Jens Thodberg.

 

70a, 16. dec. 1754, Jens Sørensen Skellet, halvdelen af det nyopbyggede Brønsholthus.

 

70b, 20. maj 1754, Mette Andersdatter Bille, halvdelen af det nyopbyggede Brønsholthus.

 

70b, 10. nov. 1754, Niels Pedersen Hadzerits (Hasseris), gadehus på Stagsted hede i Skæve, som sidst var beboet af Karen T­..bers.

 

71a, 10. nov. 1754, Dorthe Nielsdatter, gadehus på Stagsted hede. Forretter årligt 12 dages arbejde.

 

71a, 12. nov. 1754, Michel Michelsen, Fladkær i Skæve på 7 skpr. hartkorn, som hans far Michel Thomsen godvilligt afstod pga. alderdom og skrøbelighed. Slå og bjerge årligt et engskifte ved Dybvad, som Laurs Christensen i St. Nejsum før har bjerget. Giver sin far føde, klæde og en kristsømmelig jordefærd efter stand og vilkår. Indfæstning 50 rdl.

 

71b, 20. dec. 1753, Peder Laursen, hans påboende sted Heden i Skæve og desuden bolet Ovnstrup, som Oluf Bertelsen i Byrdal sidst har haft i brug, bortset fra jord, Sophie Bøeg i Ovnstrup har i fæste. Hoveri og rejser om Tuens beboer. Opbygger en fornøden lade.

 

72a, 16. nov. 1754, Hans Jensen, der har beboet halve Bundgård i Skæve, hus i Ørvad i Skæve på 0-2-2-0 tdr. hartkorn, som Jens Jensens enke Helle Simonsdatter afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til enken.

 

72a, 12. nov. 1754, Peder Ibsen, gadehuset Topperhuset i Skæve.

 

72b, 4. april 1755, Christen Nielsen, Vestergård i Stagsted i Skæve på 4-4-2-2 tdr. hartkorn, som  hans far Niels Jensen har afstået pga. alder og svaghed. Aftægt til denne og hustruen.

 

73a, 17. februar 1755, Jens Pedersen, født i Smågårdene, halve Lille Nejsum i Skæve på 4-4-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Olufsen fradøde. Ægter enken.

 

73a, 3. juli 1755, Niels Rasmussen, født i Smågårdene, gadehus i Skæve på

0-1-1-0 tdr. hartkorn, som Thomas Sørensen Bojer fradøde og enken ej længer kan besidde pga. armod. Til vitterlighed, Peder Nielsen podemester og Anders Nielsen møller på Knudseje.

 

73b, 3. juli 1755, Sophie Nielsdatter af Hugdrup, jordløst hus i Smågårdene i Skæve, som Niels Rasmussen fraflyttede for at overtage et sted i Smågårdene. Årlig 4 dages hoveri i Knuds­ejes have.

 

74a, 19. nov. 1755, Mads Christensen, født i Lyngså i Albæk på Voergård gods og derfra lovlig afskediget, sted i Stensholt i Skæve, som Laurs Jensen fradøde og hvis enke [Sophie Rasmusdatter] han har ægtet.

 

74a, 19. nov. 1755, Peder Pedersen Eeg, gadehuset Mølholtet.

 

74b, 22. aug. 1755, Christen Christensen Præst, født i Ørvad i Skæve, Karmissig i Skæve på 6 skpr. hartkorn, som Anders Christensen fradøde. Ydelser til Marcus Eriksens enke, som har beboet stedet og nu er i Kærsgård. Til vitterlighed, Oluf Worm på Knudseje og Oluf Christensen i Ovn­strup.

 

74b, 17. nov. 1755, Søren Sørensen, født i Hugdrup, Lille Brønden i Skæve, som Niels Simon­sen har kvitteret pga. alder og svaghed. Ægter datter. Aftægt til N. Simonsen og hustru.

 

75a, 12. nov. 1755, Niels Hansen Eeg, som har beboet Hyttens hus i Skæve, et nybygget hus på Ovnstrup hede. Forretter årligt 4 dages tækkearbejde og hans kone 6 dages arbejde i høst og høbjerring.

 

75b, 18. marts 1756, Peder Pedersen, gadehus med jord på Langholt mark i Skæve.

 

75b, 8. okt. 1756, Jens Christensen, sted i Bunkerne i Voer, som hans mor Christen Jensens enke har afstået og hvor hun får aftægt.

 

76a, 11. nov. 1756, Christen Christensen Jerup, der har haft et hus på Langholt mark i Skæve, hus i Ørvad i Skæve på 0-3-0-1 tdr. hartkorn, som Peder Pedersen sidst beboede.

 

76b, 18. nov. 1720, ny revers, Peder Bertelsen, halve Nødbakken i Skæve, som hans far Bertel Pedersen har afstået. Får den anden halvpart efter faderens død. Indfæstning 40 sldr. - Udstedt af Sophie Reedtz.

 

76b, 27. nov. 1756, Anne Christensdatter, hus i Pirup i Hune på 0-3-2-1 tdr. hartkorn, som hendes far Christen Sørensen har afstået pga. alderdom og svaghed. Aftægt til ham og hustruen. Underskrevet af fæsterens mand Søren Olufsen, Jørgen Govertsen på Bjørnkær som kautionist og hendes far Christen Sørensen.

 

77a, 12. dec. 1756, Jens Nielsen, sted i Bunkerne i Voer, som Laurs Nielsen fradøde.

 

77b, 16. maj 1757, Jens Nielsen Tambour, Knapperhuset i Skæve på 0-1-0-2 tdr. hartkorn, som Niels Steen­dals enke har afstået pga. alderdom og svaghed. Fornøden husværelse til stedets gamle svage enke.

 

78a, 12. april 1757, Christen Christensen Idskov, hus i Smågårdene i Skæve, som Peder Christensens enke fraflyttede.

 

78a, 6. okt. 1757, Margrethe Christensdatter, forhen gift med Laurs Sallingbo og beboede et gadehus i Smågårdene, som hun med tilladelse fraflyttede, et nyopbygget hus i Smågårdene. Arbejder årligt 4 til 6 dage i Knudseje have. Flytter indbo og kreaturer med fra det gamle sted.

 

78b, 8. okt. 1757, Jens Pedersen, part af Hald i Voer på ??, som han far Peder Jensen fradøde 1756 og hans mor Karen Jensdatter nu har afstået og hvor hun får aftægt. Indfæstning 80 sldr.

 

79a, 7. okt. 1757, Christen Jensen Stensholt, nu tjenende i Stagsted, sted i Hugdrup i Skæve og har ægtet Christen Christensens enke. Til vitterlighed, broder Morten Jensen i Stagsted og Oluf Worm på Knudseje.

 

79b, 9. maj 1757, Laurs Nielsen, født i Fjem i Torslev, Vitten i Skæve på

2-0-2-2 tdr. hartkorn, som Peder Jensen har kvitteret pga. armod.

 

80a, 4. dec. 1757, ny revers, Niels Laursen, halve Store Nejsum i Skæve, som Jens Nielsen har afstået til ham. Forsyne Jens Nielsen med kost, klæde og husværelse hans livstid og en hæderlig begravelse. – Udstedt 4. aug. 1732 af Carl Ferdinand von Stauffenberg.

 

80b, 15. okt. 1757, Jacob Jensen, født i Kærsgård i Skæve, gadehus i Smågårdene, som Laurs Christensen Sallingbos enke fraflyttede. Er bojer i Hugdrup fjerding som afdøde Thomas Sørensen.

 

81a, 7. dec. 1757, Jens Jensen Gaden, Hammerværstedet i Skæve, som Jeppe Sørensen fradøde. Ægter enken. Indfæstning 50 rdl.

 

81a, 18. okt. 1757, Peder Christensen i Lille Nejsum hos stedfader Otte

Nielsen, gård på 4 tdr. hk. i Idskov i Voer, som Mads Jensen fradøde. Ægter enken. Indfæstning 33 rdl. 2 mk.

 

81b, 30. dec. 1721, ny revers, Christen Jensen af Ørvad i Skæve, to parter af gadehuset Højen. Til vitterlighed, broder Anders Jensen i Karmissletting og Erik Nielsen i Egeværstedet. - Udstedt af Sophie Reedtz.

 

82a, 12. dec. 1748, ny revers, Jens Nielsen, Lille Aunkjøt i Skæve, som han hidtil har haft.

 

82a, 28. sep. 1725, ny revers, Anders Michelsen, tjenende i Idskov i Voer, halvgård i samme by [Vestergård], som Oluf Bertelsen fradøde. Ægter enken [Birgitte Nielsdatter]. – Udstedt af Sophie Reedtz.

 

82b, 25. dec. 1751, ny revers, Niels Hansen, Mosen i Skæve på 0-4-2-2 tdr. hartkorn, som hans far Hans Poulsen fradøde. Aftægt til moderen.

 

83a, 23. dec. 1751, ny revers, Christen Jensen, Rugholm i Skæve, han nogen tid har beboet.

 

83a, 10. okt. 1752, ny revers, Laurs Jensen, født i Bunkerne i Voer, sted samme sted, som hans morbror Knud Laursen har afstået til ham. Aftægt til Knud Laursen.

 

83a, 7. dec. 1752, ny revers, Hans Nielsen, Tuebakken i Skæve på 0-1-2-2 tdr. hartkorn, som hans far Niels Sørensen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Indfæstning 50 sldr.

 

84a, 11. dec. 1752, Christen Jensen, boende i Snorren i Skæve, halve Nørgård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Anders Jørgensen kvitterede pga. slette omstændigheder og armod. Hans gårdmand er Thomas Nielsen.

 

84b, 12. dec. 1752, ny revers, Christen Nielsen, halve Søndergård i Idskov i Voer, som han har haft nogle år.

 

85a, 4. aug. 1753, ny revers, Anders Jeppesen, Rykind i Voer, som hans mor Maren Pedersdatter godvilligt har afstået pga. pga. alderdom og skrøbelighed.

 

85b, 10. dec. 1753, Sophie Hansdatter Bøeg, hus i Ovnstrup by i Skæve.

 

86a, 20. nov. 1755, ny revers, Jesper Madsen, halve Vester Idskov i Voer, som hans far Mads Jespersen afstod. Aftægt til forældrene.

 

86b, 19. maj 1753, ny revers, Søren Nielsen Steendal, tjenende i Hugdrup i Skæve, halve Nørgård samme sted, som Søren Nielsen fradøde. Har ægtet enken.

 

86b, 10. dec. 1756, ny revers, Mads Nielsen, halve Hald i Voer, som hans far Niels Jensen har afstået pga. alderdom og svaghed. – Udstedt 23. juni 1715 af Sophie Reedtz.

 

87a, 23. dec. 1757, ny revers, Christen Christensen Stær, gadehus i Smågårdene i Skæve, som han hidtil har beboet.

 

87b, 23. dec. 1757, ny revers, Rasmus Jensen, Guldbæk i Skæve, som han bebor

 

87b, 23. dec. 1757, ny revers, Jens Jensen, halve Kærsgård i Skæve, som han bebor.

 

88a, 23. dec. 1757, ny revers, Laurs Rasmussens enke Birgitte Nielsdatter, Ålgårdsodde i Skæve, som Laurs Rasmussen fradøde forgangne år og hvis fæstebrev blev borte.

 

88a, 25. februar 1749, Thomas Jacobsen, gård i Lyngså by i Albæk på 1-1-0-2¼ tdr. hartkorn, som  hans far har afstået pga. alderdom. – Udstedt af Henrik Kieldsen til Ormholt.

 

88b, 20. nov. 1721, Jens Christensen, gård i Lyngså by i Albæk på 1-1-½-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Jensen fradøde. – Udstedt af assessor Lassen til Vester Ladegård.

 

89a, 23. dec. 1757, ny revers, Michel Pedersen, sted i Sterup i Jerslev, han hidtil har beboet.

 

89a, 17. marts 1758, Christen Rasmussen, født ved Skæve led, Baas i Skæve, som Jens Andersen har kvitteret pga. armod.

 

90a, 17. marts 1758, Laurs Pedersen, tjenende i Idskov, Østergård i Stagsted på 4-4-1-2 tdr. hartkorn, som Christen Rasmussens enke har afstået. Ægter den ældste datter. Aftægt til enken, også selv om datteren skulle dø før hende.

 

90b, 6. april 1758, Christen Pedersen, soldat ved Falsterske regiment, opholder sig i Voer, og hans hustru Margrethe Albertsdatter, gadehus i Stensholt i Skæve, som Søren Laursen havde.

 

90b, 17. nov. 1758, Søren Simonsen, født ved Ledet i Skæve, huset Guldbæk i Skæve, som Rasmus Jensen fradøde. Ægter enken [Bodil Andersdatter].

 

91a, 24. nov. 1758, Niels Pedersen, født i Idskov by, sted i Bunkerne i Voer, som Christen Hansen har afstået til ham mod aftægt til ham og hans kone. Til vitterlighed, Oluf Worm og Bertel Nielsen, begge på Knudseje.

 

91b, 18. februar 1758, Peder Christensen, født i Kalsbjerg i Hellum, Træholt i Skæve, som Niels Sørensen Houmand fradøde. Ægter datter [Mette Nielsdatter]. Aftægt til hendes mor. Indfæstning 10 rdl. Til vitterlighed, Laurits Bruun og Jørgen Govertsen, begge på Rødslet.

 

92a, 20. dec. 1754, ny revers, Oluf Jensen, hus på Ovnstrup hede, han hidtil har beboet.

 

92b, 24. april 1732, Søren Christensen, Idskov mølle i Voer, som Søren Andersen fradøde. Ægter datteren Dorthe Sørensdatter. – Udstedt af von Stauffenberg. Samme side 50a.

 

93a, 15. april 1749, Anders Christensen, hus i Tømmerby i Tolstrup på

0-3-2-1 tdr. hartkorn, som Anders Hansen fradøde. – Udstedt af Lyche til Kølskegård.

 

93b, 30. dec. 1758, Anders Jørgensen og hustru Anne Andersdatter, et nyopbygget hus i Lyngså i Albæk, de allerede bebor.

 

94a, 18. marts 1738, Svend Ibsen af Allerup i Hellevad, gadehus i Hellum, som Jens Stochsted har iboet. Huset er nedfalden og opbygges af husbond. – Udstedt af P. K. Paludan til Roslund, sognepræst i Hellevad og Ørum.

 

94a, 23. juni 1742, Hans Henrik Chrystell, halvgård i Allerup i Hellevad på 2-4-0-1 tdr. hartkorn ager og eng og 0-0-2-1 tdr. skov, som Niels Thomsen fradøde. – Udstedt af Paludan.

 

94b, 11. dec. 1748, Anders Pedersen af Røgelhede, gård i Allerup i Hellevad på 2-3-2-0 tdr. hartkorn ager og eng og 2 alb. skov. - Udstedt af Henrik Kjeldsen til Ormholt.

 

94b, 26. nov. 1749, ærlig og velagtet mand Jens Jensen af (Boed), gadehuset Øster Træholt i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr. hartkorn. - Udstedt af P.K. Paludan til Roslund.

 

94b, 7. dec. 1750, Laurs Nielsen, nr. 10 i Hellum by på 0-6-3-1 tdr. hartkorn. 

 

95a, 2. jan. 1751, unge Jens Jensen af Træholt, Vester Træholt i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr. hartkorn, som hans far har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene.

 

95a, 5. jan. 1751, velagte ungkarl Laurs Jacobsen, halve Vestergård i Hellum by på 3-4-0-1 tdr. hartkorn, som hans far Jacob Steffensen har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Denne beholder 4 skpr. til sit underhold. Husene er en del brøstfældige.

 

95b, 4. jan. 1752, ærlig og velagte Peder Olufsen, Øster Mærkmose i Hellum  på 0-7-2-0 tdr. hartkorn.

 

95b, 15. dec. 1757, velagte Jens Nielsen Waase af Øster Brønderslev, som fra Sr. Munchs gods er entlediget, Lyrhøj ved Klokkerholm mølle på 1 skp. hk.

 

96a, 1. februar 1758, Maren Jensdatter, hus i Hellum by. - Udstedt af Anne Alhede Obenhausen salig Paludans til Roslund.

 

96a, 10. marts 1758, Christen Olufsen, gård i Allerup i Hellevad på 1-4-0-2 tdr. hk. ager og eng og 0-0-1-2½ tdr. skov. - Udstedt af salig Paludans.

 

96b, 14. marts 1758, Jens Pedersen Skrædder, hus i Allerup i Hellevad, nr. 8 på 0-7-1-0 tdr. ager og 2 alb. skov samt stedet Rimmen, nr. 15 på 0-1-1-1 tdr. I alt 1-0-2-1 tdr. hartkorn.

 

96b, 18. marts 1758, Niels Nielsen, nr. 5 i Allerup by i Hellevad på 2-4-0-1 tdr. hartkorn.

 

97a, 23. marts 1758, Peder Pedersen, Stoksted i Hellum på 0-6-1-2 tdr. hartkorn, som Niels Møller sidst beboede. - Udstedt af salig Paludans.

 

97a, 11. april 1758, Jens Pedersen, hus nr. 5 i Allerup i Hellevad på 1 alb. hartkorn. Arbejder årligt 6 dage på Roslund. - Udstedt af salig Paludans.

 

97b, 11. april 1758, Maren Olufsdatter, hus nr. 1 i Allerup i Hellevad. Årligt 6 dage på Roslund.

 

97b, 14. april 1758, Anne Rasmusdatter, hus nr. 5 i Allerup i Hellevad.

 

98a, 10. maj 1758, Niels Nielsen, sted i Mærkmose i Hellum på 0-7-2-0 tdr. hartkorn, som hans far fradøde. Arbejder årligt 6 dage på Roslund.

 

98a, 13. maj 1758, Christen Christensen Kalsbjerg, huset Brønden i Hellum på 1 skp. Arbejder årligt 6 dage på Roslund.

 

98a, 18. maj 1758, Peder Jensen, Boed i Hellevad på 1 fjk., som hans søster godvilligt har afstået. Indfæstning 4 rdl.

 

98b, 22. maj 1758, Jens Sørensen, nr. 15 i Allerup by i Hellevad på 1-3-0-2 tdr. hartkorn, og skov på 0-0-2-1 tdr.

 

98b, 7. juni 1758, Anders Amdisen, Øster Schendberg (Skindbjerg) i Allerup på 0-3-3-0 tdr. og et øde sted i Allerup skov, nr. 1 på 1 fjk.

 

99a, 1. aug. 1746, Oluf Nielsen, Meller Træholt i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr., som hans far forhen beboede.

 

99a, 5. jan. 1736, Jens Jacobsen af Vestergård, gård i Hellum by på 1-4-2-1 tdr. hartkorn, som Christen Madsen fradøde. Udstedt af Peder Matthisen Steenfeldt, bekræftet af salig Paludans og underskrevet af fæsteren 14. juni 1758. – Senere blev dette og andre fæstebreve endnu en gang indført i protokollen og konfirmeret af Gleerup, og fæstebreve kan have fire forskellige datoer.

 

99b, 5. nov. 1744, Niels Rasmussen, halve Vestergård i Hellum på 3-0-0-1 tdr. som hans far Rasmus Christensen i sit enkemandssæde og affældige år ikke længer vil besidde. Ansvarlig for arv til to søskende og holder sin søsters bryllup. Indfæstning 10 rdl. - Udstedt af Paludan.

 

99b, 1. aug. 1758, Peder Pedersen, tredjedel af Skindbjerg i Allerup, Vester Skindbjerg på 3 skpr. 1 alb. En ager højst i marken er lagt til Øster Skindbjerg. Arbejder årligt 6 dage på Roslund.

 

100a, 23. dec. 1758, ny revers, Niels Jensen, født i Trintveden i Dronninglund, Mosen i Hellevad på 3-7-3-0 tdr. hartkorn, som Christoffer Rasmussen afstår til ham. Ægter datteren Boel Christoffersdatter. De tre sønner af formandens sidste kuld skal nyde smederedskab med mere efter deres far, der skal have kærlig pleje. - Udstedt 1730 af M. Haugård på Hals Ladegård.

 

100b, 19.dec. 1757, Jens Olufsen, sted i Sterup i Jerslev, han hidtil har beboet.

 

100b, 14. april 1759, Christen Jensen Smed, hus i Ovnstrup i Skæve, som hans mor fradøde. Ting på stedet tilhører hans broderdatter Marie Hansdatter. Landgilden betales med smedearbejde.

 

101a, 18. april 1759, Niels Pedersen, halve Hald i Voer, som Mads Nielsen fradøde. Ægter enken [Anne Olufsdatter]. På grunden har forrige beboer opbygget hus uden husbondens tilladelse, som bebos af Maren Pedersdatter.

 

101b, 11. okt. 1758, Niels Christensen, Rugholm i Skæve som hans far Christen Christensen har afstået. [Faderen hed Christen Jensen]. Aftægt til faderen, omgå ham med en søns pligtlydighed og lader ham råde som sædvanlig. [Kirkebogen. Niels, søn af Christen Jensen i Rugholm, døbt februar 1727.]

 

102a, 11. okt. 1758, Niels Olesen, halve Vestergård i Idskov by i Voer på 4 tdr. hartkorn, som hans mor Birgitte Nielsdatter godvilligt har afstået til ham. Indfæstning 30 rdl.

 

102a, 16. juni 1759, Søren Laursen, forhen i Stensholt, som han måtte kvittere pga. armod, halve Brønsholthus, som Mette Andersdatter fradøde.

 

102, 15. juli 1759. Bertel Olesen, født i Idskov by i Voer, hus i Stensholt i Skæve, som Ter­kel Sørensen fradøde. Ægter enken Kirsten Christensdatter. Bjerger årlig et engskifte hø og istandsætter det sædvanlige på Dybvad mark. Besørger hovspind på 3 mk. hør eller 5 mk. blår forsvarligt og fint spundet  Indfæstning 53 sldr. med halvdelen straks og halvdelen til Skt. Hans 1760.

 

103a, 24. juni 1759, Jens Michelsen, halve Nørgård i Ovnstrup, som hans mor Michel Jensens enke godvilligt har afstået. Aftægt og begravelse til moderen.

 

103a, 19. juni 1759, Hans Henrik Chrystell, samme som 95a.

 

103b, 18. juni 1759, Anders Pedersen, halvgård i Allerup i Hellevad på 2-3-2-0 tdr. hartkorn, som Morten Thomsen formedels alderdom, husenes brøstfældighed og besætningens slette vedligeholdelse ikke længer kan bebo. - Udstedt 26. nov. 1748 af H. Kjeldsen til Ormholt.

 

103b, 26. nov. 1749, unge Jens Jensen af Boed, gadehuset Træholt i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr.

 

104a, 2. jan. 1757, unge Jens Jensen af Træholt, Vester Træholt i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr. som hans far har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene. Indfæstning 2 rdl.

 

104a, 18. juni 1759, Laurs Jacobsen, halve Vestergård i Hellum på 3-4-0-1 tdr. hk. - Som 95a.

 

104b, 18. juni 1759, Laurs Nielsen, nr. 10 i Hellum. Som 94b.

 

105a, 4. jan. 1757, Peder Olufsen, Øster Mærkmose på 0-7-2-0 tdr. hartkorn. Som 95b.

 

105a, 24. juni 1759, velagte Jens Nielsen Waase af Øster Brønderslev. Som 95b.

 

105b, 20. juni 1759, Niels Nielsen, nr. 5 i Allerup by. Som 96b.

 

105b, 13. juni 1759, Jens Pedersen Skrædder, hus i Allerup i Hellevad. - Som 96b, med tilføjelse, at Jens Pedersen afstod Rimmen, fordi det var besværligt og bekosteligt at holde to steder.

 

106a, 19. juni 1759, Christen Olufsen, gård i Allerup i Hellevad. Som 96a.

106b, 18. juni 1759, Peder Pedersen, Stoksted i Hellum. Som 97a.

107a, 18. juni 1759, Niels Nielsen, Mærkmose i Hellum. Som 96b.

107a, 18. juni 1759, Christen Christensen Kalsbjerg, Brønden i Hellum. Som 98a.

 

108a, 22. maj 1758, Jens Sørensen, nr. 15 i Allerup by i Hellevad. Som 98b.

108a, Anders Amdisen, Øster Skindbjerg i Allerup. Som 89b

108b, Oluf Nielsen, Meller Træholt i Hellevad. Som 99a.

108b, Jens Jacobsen af Vestergård, gård i Hellum. Som 99a.

109a, Niels Rasmussen, halve Vestergård i Hellum. Som 99b.

109b, Peder Pedersen, Vester Skindbjerg i Allerup. Som 99b.

 

110a, 19. juni 1759, Niels Jensen Boed, hus i Allerup i Hellevad.

 

110b, 15. juni 1759, Maren Nielsdatter Hjort, hus i Allerup i Hellevad, som Niels Lund med tilladelse fraflyttede. Skal lade sin umyndige søn fylde sit 9. år på Dybvad og Knudseje gods.

 

110b, 19. juni 1759, Jens Olufsen, født i Allerup by, Meller Skindbjerg i Allerup.

 

111a, 19. juni 1759, Johanne Christensdatter, hus i Hellum by, som sidst var beboet af Maren Jensdatter. Lader sine drenge fylde deres 9. år på Dybvad og Knudseje gods.

 

111a, 20. juni 1759, Karen Olufsdatter, Anders Holgersens enke, hus i Allerup by, som hendes salig mand havde til sin dødelige afgang.

 

111b, 20. juni 1759, Christen Hansen Smed, hus i Allerup by, som han hidtil har beboet sammen med en korporals kone. (De havde haft en halvdel hver.)

 

111b, 20. juli 1759, Karen Jensdatter, hus i Allerup by, som hun hidtil har beboet.

 

111b, 20. juli 1759, Anne Jacobsdatter, hus i Allerup by, hun hidtil har beboet.

 

112a, 24. juni 1759, Jens Andersen, huset Svampen i Hellum, sidst beboet af Jens Bødkers enke Johanne Christensdatter, som nu bor i Hellum by.

 

112a, 18. dec. 1759, Maren Sørensdatter og Anne Sørensdatter, hus i Allerup by i Hellevad, som deres søster Margrethe fradøde. Beholder deres afdøde søsters søn Gregers Christensen, som er omkring 7 år, så han ved sit 9. år er på Dybvad og Knudseje gods. Bøder 30 rdl. hvis han fylder 9 på andet gods.

 

112b, 20. februar 1760, Christen Michelsen, Rimmen i Hellevad.

 

113a, 22. dec. 1759, Anders Jensen, sted i Skæve kaldet Teglgården [Teglovnen], som Søren Pedersen Skovfoged måtte kvittere pga. armod og slet husholdning. Er som formanden skovfoged over Knudseje Nørreskov.

 

113a, 7. marts 1760, Johanne Thomasdatter Eeg, hus i Hellum by, som hun har haft nogle år.

 

113b, 10. marts 1759, Laurs Jensen Smed, sted ved Skæve bro med rolling, lade og smedje, som han har haft nogle år. Opsyn med Skæve bro, især når hastig tø indfalder med drivis i åen.

 

114a, 12. marts 1760, Maren Bertelsdatter og hendes datter Anne Bertelsdatter, hus i Allerup i Hellevad, som bemeldte kone har beboet nogle år.

 

114a, 5. dec. 1759, Niels Thomsen, Ledet i Skæve, som Simon Sørensen godvilligt afstod pga. alderdom og skrøbelighed. Ægter datter og giver aftægt til Simon Sørensen.

 

114b, 7. maj 1760, Niels Laursen, Ålgårdsodde i Skæve, som hans mor Birgitte Nielsdatter, Laurs Rasmussens enke, godvilligt har afstået til ham. Aftægt til moderen. Nyder anpart til at bryde af hede mellem Byrdal og Ålgårdsodde.

 

115a, 7. maj 1760, Niels Christensen, Højen i Skæve, som hans mor Kirsten Christensdatter, Christen Jensens enke, har afstået. Aftægt til moderen. Indfæstning 20 rdl.

 

115b, 24. juni 1760, Thomas Laursen, født i Ovnstrup, gadehus på Ovnstrup hede i Skæve, som Peder Laursen kvitterede pga. armod. Indfæstning 16 rdl.

 

116a,  24. juni 1760, Peder Nielsen, halve Søndergård i Ovnstrup, som hans far Niels Olufsen har afstået pga. alder og skrøbelighed, samt halvbolet Heden på Ovnstrup hede, der sidst var brugt af Peder Laursen og som hans gårdmand har den anden part af. Aftægt til forældrene.

 

116b, 24. nov. 1760, Niels Jensen, Mosen i Hellevad. - Som 100a.

 

117a, 6. dec. 1760, Jens Jensen, født i Snorren i Skæve, hus i Stagsted krat, som Peder Thomsen Skøtte beboede og hans enke har kvitteret. Indfæstning 3 rdl. 2 mk.

 

117a, 6. dec. 1760, Jens Jensen, sted med rolling og lade ved Knudseje teglbrænderi med tillagt ager og eng af Øster (Vester) Ledens ejendom. Arbejder ved teglbrænderiet i fem år.

 

117b, 7. dec. 1760, Christen Christensen Kalsbjerg, født i Hellum, Karmissletting i Skæve, som Christen Jensen Bojer fradøde. Ægter enken. Bojer Knudsejes tjenere vesten Skæve bro fra Topheden bæk. I stedet for indfæstning, der er eftergivet, fordi han ægter enken, betaler han hendes restance på 2 rdl. 3 mk. 11 sk.

 

118a, 7. dec. 1759, Christen Jensen Bach, huset Diget i Hellum, Jens Pedersens enke havde.

 

118b, 4. juli 1761, Hans Nielsen, født i Straden i Torslev, Lille Ørvad i Skæve, som Jens Jensen kvitterede pga. alderdom.

 

119a, 8. juli 1761, Christen Rasmussen, Skæveled, når hans far Rasmus Madsen, der bebor stedet så længe han lever, enten afgår ved døden eller ønsker at afstå mod aftægt.

 

119b, 10. juli 1761, Niels Lauritsen, halve Mellergård i Stagsted, som hans far Laurs Nielsen fradøde. Aftægt til moderen.

 

120a. 20. aug. 1761, Niels Ottesen, gadehus i Allerup i Hellevad, som Anne Jacobsdatter forhen beboede.

 

120a, 22. sep. 1761, Christen Nielsen Snedker, forhen i Pandrup i Jetsmark, gård i Hellevad på 2-4-0-1 tdr. hk., som Niels Nielsen måtte kvittere. Medtager besætning fra sit sted i Jetsmark.

 

120b, 24. sep. 1761, Karen Pedersdatter, født i Volstrup, et på min gårds grund opbygget hus i Lyngså i Albæk, som Anders Jørgensen kvitterede efter sin hustrus dødelige afgang.

 

121a, 28. sep. 1761, Mads Nielsen, afskediget fra Ravnstrup gods og mig overdraget, nu tjenende i Pilgårds mølle, hus i Hellum, beboet af Johanne Eeg, som han ægter, og den øde husplads vest for bemeldte hus.

 

121b, 26. okt. 1761, Morten Jensen, født i Kærsgård, den såkaldte Teglgården [Teglovnen] i Skæve, som Anders Jensen Skovfoged fradøde, og toften om Teglovnen. Jorden strækker sig sønder på til Christen Hansens mark og nør på til Mølbækken.

 

122a, 26. nov. 1761, Niels Pedersen, Topperhuset i Skæve som hans far Peder Jeppesen er fradød og hans mor nu afstår mod aftægt.

 

122a, 26. nov. 1761, Christen Christensen Donsted, hus i Smågårdene i Skæve, som Christen Christensen Bæk har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til ham og hustruen.

 

122b, 16. dec. 1761, Jens Jensen Smed, som kvitterede Lille Ørvad, et af ham med tilladelse opbygget hus i Mølholt norden for Tøsbæk mølle.

 

122b, 25. maj 1762, Peder Thomsen, Ravnsholt i Skæve, som hans mor Thomas Thomsens enke fradøde. Hoveri er tredjepart af en helgård. Indfæstning 40 rdl.

 

123a, 25. maj 1762, Mads Rasmussen, født i Hugdrup, et sidste år af nyt opbygget hus med udvist jord vester for Bærmosen i Stagsted skov i Skæve.

 

123b, Niels Pedersen, født i Lille Nejsum, huset Skellet i Skæve, som bebos af Hans Albertsens enke, som han ægter. (Dato og år er på side 124, der er forsvundet.)

 

125a, 22. dec. 1761, Bertel Olufsen, Byrdal i Skæve, som hans mor Oluf Bertelsens enke har afstået. Fuldt halvgårdshoveri. Aftægt til moderen og en kristsømmelig jordefærd. Har opsyn med Byrdal krat. Indfæstning 50 rdl.

 

125b, 29. nov. 1762, Michel Nielsen af Vadum sogn på Rødslet gods, sted i Ørvad i Skæve, som Niels Christensen Hammer fradøde. Ægter enken Maren Thomasdatter.

 

126a, 2. dec. 1762, Jens Christensen Højen, Føltved i Skæve, som Niels Jensen fradøde og hvis enke han ægter. Ifald Thomas Skovfoged skulle afgå ved døden eller blive for affældig til tjenesten, da opsyn med søndre skovpart.

 

126a, 14. dec. 1762, Christen Andersen, nu i Store Spånheden, Langholt i Skæve på 8-1-2-1 tdr. hartkorn ager og skov på 0-4-1-0 tdr., som han overtager 1. maj 1763. Medtager en del af besætningen i Spånheden. Fri for indfæstning, da han i sin tid betalte for Spånheden.

 

127a, 16. dec. 1762, Thomas Jørgensen, født i Øster Leden, Store Spånheden i Skæve, som Christen Andersen fraflytter næste 1. maj. Bygninger i god stand. Medtager besætning med mere fra Øster Leden.

 

128a, 2. nov. 1761, Johanne Terkildsdatter, hus i Hellum by med dertil henlagt lille toft, som Svend Ibsens enke kvitterede pga. alderdom og skrøbelighed.

 

128b, 29. dec. 1761, Poul Michelsen, gadehus med tilliggende toft i Sterup i Jerslev, som Niels Hansens enke Else Rasmusdatter fradøde. Indfæstning 4 rdl.

 

129a, 7. maj 1762, Johan Johansen Hugdrup, hus på Stagsted hede i Skæve, som Jens Olufsens enke Johanne Nielsdatter kvitterer.

 

129b, 9. okt. 1762, Christen Pedersen Stendal, det lille sted Stendal i Smågårdene i Skæve, som han af forrige ejer af Dybvad og Knudseje salig Jens Thodberg fik i fæste, men forbrød ved mishandling ved at grave brændetørv i stedets eng. Fæster efter begæring samme hus.

 

130a, 22. dec. 1762, Christen Rasmussen Bødker, et lidet sted, Holtet i Skæve, som han fik i fæste af forrige ejer af Dybvad og Knudseje Jens Thodberg, men formedels en mistildragelse er fæstebrevet leveret tilbage og kasseret. Samme hus. Hoveri som medtjenere i Smågårdene.

 

130b, 26. marts 1763, Christen Hansen Smed i Allerup, Logsig (Lovsig) i Skæve, som Søren Andersen har kvitteret pga. armod. Medtager boskab fra Allerup. Indfæstning 13 rdl. 2 mk.

 

131a, 29. marts 1763, Anders Sørensen Giøll, sted i Allerup i Hellevad, som Hans Johansen Chrystell har kvitteret pga. armod. Får tærekorn, og tømmer til reparation.

 

131b, 28. okt. 1763, Jens Pedersen Viborg, desuden den anden halve part af Hugdrup Søndergård  i Skæve, som Thomas Mortensen kvitterede pga. armod. Laden nedbrydes og opbygges. Fra dato ydes fuldt halvgårdshoveri.

 

131b, 16. dec. 1763, Laurs Jespersen [fra St. Nejsum], Store Vrængmose i Skæve, som Henrik Jensen har afstået pga. hans og hustruens tiltagende alder. Henrik Jensen forbeholder sig at være rådig ved stedet, dog til sin eftermands gavn og nytte. Aftægt til Henrik Jensen og hustru, der er fæsterens faster. Efter begæring underskrevet til vitterlighed af Henrik Jensen, Peder Thodberg, forpagter på Bannerslund, og Laurs Bruun, sognepræst til Skæve menighed.

 

133a, 19. dec. 1763, Simon Nielsen, født i Hellum, to huse i Allerup by i Hellevad, som sidst beboedes af Karen Jensdatter og Maren og Anne Sørensdøtre og nu forenes.

 

133b, 19. dec. 1763, Jens Laursen, Meller Skindbjerg i Hellevad, som Jens Olufsen fradøde. Ægter datter.

 

133b, 22. dec. 1763, Søren Pedersen, Bækgård i Hugdrup, som Christen Laursen fradøde. Ægter enken.

 

135a, 23. dec. 1763, Thomas Mortensen af Hugdrup, hus på Langholt mark i Skæve, som Peder Olufsen Foldsted fradøde. Hans restance fra halve Søndergård i Hugdrup på 57 rdl. 8 sk. er han forbunden at betale tid efter anden.

 

135b, 3. jan. 1763, Hans Jensen Bojerværsted, hus på Ovnstrup hede, som Oluf Jensen Bødker fradøde.

 

136a, 18. dec. 1763, Christen Christensen Rugholm, sted i Bunkerne i Voer, som Niels Pedersen fradøde. Ægter enken. Fortsat fri husværelse med mere til de gamle folk på stedet, Christen Hansen og hustru, der 1758 afstod til

Niels Pedersen. Indfæstning 66 rdl. 4 mk., hvoraf afgår et års løn på 10 rdl. for tjeneste ved Dybvad til påske 1763.

 

137a, 30. dec. 1763, Christen Jensen, halve Kærsgård i Skæve, som hans far Jens Jensen fradøde og hans mor nu har afstået og hvor hun får aftægt. Indfæstning 10 rdl.

 

138a, 18. marts 1764, Søren Olufsen, Råholt i Skæve, som hans far Oluf Bertelsen fradøde. Får tære og sædekorn samt tømmer til husene. Faderens restance er ham eftergivet.

 

139a, 30. dec. 1764, Christen Christoffersen, født i Smågårdene, hus på Stagsted hede i Skæve, som Gertrud Jensdatter forhen og Hans Laursen sidst har beboet.

 

139b, 30. dec. 1764, Jens Rasmussen, huset Molberg i Hugdrup i Skæve, som hans far Rasmus Jensen fradøde.

 

140a, 30. dec. 1764, Hans Chrystell i Allerup, hus med kålhave i Allerup, som Anders Holgersens enke sidst beboede. Er dette år af nyt opbygget. Indfæstning 10 rdl.

 

140b, 27. maj 1765, Hans Laursen, nu boende på Stagsted hede, Mildal i Jerslev på 2-6-0-1 tdr. hartkorn, som Jens Laursen kvitterede pga. armod. Får tømmer til reparation af laden, og rollingen nedbrydes og opbygges af mig.

 

143a, 29. nov. 1765, Jacob Jensen, hidtil i Smågårdene, Althona i Skæve, som Christen Thomsen fraflyttede sidste sommer.

 

144a, 1765, Jens Jensen Bojer, født i Kærsgård i Skæve, hus i Smågårdene, som hans bror Jacob Jensen fraflyttede. Bojer i Hugdrup fjerding som broderen. Indfæstning 13 rdl. 2 mk.

 

145a, 24. dec. 1765, Jens Olufsen, tjenende i Solholt, Nørgård i Hugdrup i Skæve, som Søren Nielsen fradøde afvigte sommer og enken godvilligt afstår. Aftægt til enken. Ægter hendes datter [Karen Sørensdatter].

 

146a, 3. februar 1766, Jens Andersen, Vester Barkholt i Skæve, som hans far Anders Jensen godvilligt har afstået pga. høj alder og medfølgende svaghed. Aftægt til forældrene.

 

147a, 3. februar 1766, Jens Mortensen fra Broens mølle i Hørby, der er lovet pas af fru Bugge til Haven, hus i Smågårdene i Skæve, som Søren Rasmussen fradøde og hvis enke han har ægtet. Indfæstning 10 rdl. mod at jeg besørger og bekoster det lovede pas.

 

148a, 3. februar 1766, Maren Pedersdatter, hus med tillagt have på Stagsted hede i Skæve, som Johan Johansen frarømte.

 

149a, 3. februar 1766, Jens Laursen, forhen i Mildal i Jerslev, hus i Allerup i Hellevad, sidst beboet af Thomas Jensen Skovsgård, som, skønt ikke på lovlig måde, har kvitteret.

 

149b, 1. okt. 1766, Christen Pedersen, født i Smågårdene, et lidet sted i Barkholt i Skæve, som Christen Thomsen Eeg fradøde. Ægter enken. Forfærdiger vugger og kurve som ved Dybvad og Knudseje behøves.

 

150a, 6. okt. 1766, Karen Olufsdatter, født i Råholt, gadehus i Smågårdene i Skæve, som Peder Degns enke fradøde.

 

150b, 6. dec. 1766, Jens Christensen, Mildal i Jerslev, som Hans Laursen fradøde. Ægter enken [Karen Laursdatter].

 

154a, 18. marts 1767, Peder Pedersen, født i Topheden, Lille Spånheden i Skæve, som Niels Laursen fradøde. Ægter enken Dorthe Andersdatter, når de har fået kgl. bevilling fordi de er næstsøskendebørn. Skovfoged over Knudseje Sønderskov. Indfæstning 24 rdl.

 

153b, 22. dec. 1767, Bertel Pedersen, Nødbakken i Skæve, som hans mor Anne Jensdatter godvilligt har afstået mod aftægt. Indfæstning 33 rdl. 2 mk.

 

154a, 3. februar 1768, Søren Andersen, forhen i Logsig (Lovsig) i Skæve, gadehus norden Tøsbæk mølle, som Jens Jensen Smed sidst beboede.

 

154b, 6. februar 1768, Anders Sørensen Glarmester, nu værende i Hellum, hus samme sted på 1 alb. hk., som han tiltræder, når Mogens Pedersen, der har stedet i leje, vil kvittere. Holder vinduer på Dybvad og Knudseje og i Skæve kirke. Er fri mand og har godvilligt indgivet sig på godset. Hans drengebørn følger Knudseje, men efter aftale præsenteres de ikke til krigstjeneste.

 

155a, 11. februar 1768, Jens Steffensen, født i Hellum, gadehuset Leden, som Jørgen Christensens enke har afstået på vilkår, at han ægter hendes datter. Med tillagt jord på 1 skp. af Mærkmose i Hellum. Indfæstning 6 rdl. 4 mk.

 

156a, 1. aug. 1757, Jens Andersen, Føltved i Hellevad på 1-2-1-1 tdr. hartkorn, som hans far Anders Christoffersen afstår halvdelen af. – Udstedt af Søren Thomsen i Røgelhede.

 

156b, 8. februar 1768, Jens Jensen Teglbrænder, et ved Øster Leden på Knudseje teglbrænderi opbygget våningshus og lade med tillagt jord, 10 tdr. sædeland og eng. Antager teglbrænderitjenesten næste forår og oplærer en af bønderkarlene.

 

157a, 20. februar 1768, Jens Christensen, Mildal i Jerslev, som Hans Laursen fradøde. Hartkorn efter moderation er 1-6-0-0 tdr. Har ægtet enken. – Side 150b.

 

157a, 28. juni 1768, Christen Jensen i Hugdrup, desuden den anden del af gården, som Laurs Laursen har haft.

 

157b, 22. sep. 1768, Christen Pedersen, gård i Idskov i Voer, som hans far Peder Sørensen fradøde. Rollingen er så brøstfældig, at den ikke kan blive stående og opbygges af mig, der desuden hjælper med reparation af laden, vinterrug, tjære, nogle ærter og kød, betaler smeden Jens Hald for reparation af plov og tilgodehavende løn til karl, dreng, hyrdepige og hans egen løn. Restance på 80 rdl er eftergivet.

 

158a, 28. nov. 1768, Peder Pedersen Mølholt, sted i Ørvad i Skæve, som Hans Jensen fradøde. Ægter enken og betaler hendes restance på 9 rdl. 1 mk. 11 sk.

 

158b, 12. dec. 1768, Thomas Jensen Skovsgård, hus i Hellum by, som Johanne Christensdatter fraflyttede. For indfæstning befriet, men betaler sin restance på 3 rdl. af hus i Allerup.

 

159a, 22. dec. 1768, Jens Pedersen, født i Nødbakken, Tuen i Skæve, som Oluf Hansen fradøde og hvis enke han ægter. Indfæstning 10 rdl. Får et træ fra Stagsted skov.

 

159b, 28. dec. 1768, Christen Sørensen, tjenende i Mølbakken, sted ved Ledet i Skæve, som hans stedfar Oluf Laursen Barkholt har afstået pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til moderen. Indfæstning 13 rdl.

 

159b, 28. dec. 1768, Jens Nielsen, tjenende på Haven, født på samme gods og med pas forsynet, Snorren i Skæve, som Anders Rasmussen fradøde. Ægter enken. Til vitterlighed, Oluf Worm og Mads Christensen på Knudseje.

 

160a, 10. sep. 1769, Laurs Laursen, hus i Smågårdene i Skæve, som for kort siden er opbygget af nyt. Til vitterlighed, H. C. Lessow og Mads Christensen på Knudseje.

 

160b, 7. nov. 1769, Hans Jensen Feuling, Skindbjerg i Hellevad, som Anders Amdisen fradøde samt sted i Allerup skov. I alt 4 skpr. hartkorn. Opsyn med skov ved Træholt og Skindbjerg. Indfæstning 26 rdl.

 

160b, 9. nov. 1769, Therkild Steffensen, sted i Hellum by på 0-6-3-1 tdr. hartkorn, som Laurs Nielsen har afstået mod at han ægter dennes steddatter og forsørger ham og hans hustru deres livstid. Indfæstning 9 rdl.

 

161a, 14. nov. 1769, Christen Sørensen, Hammerhuset i Skæve, som hans far Søren Christensen endnu bebor og tredjepart af de Teglgården forhen tillagt ejendom, som hans far i nogle år har været forundt. Rest på 20 rdl. af indfæstningen betales til mikkelsdag 1770 eller når en af forældrene afgår ved døden.

 

161b, 2. dec. 1769, Peder Pedersen, som hidtil har haft et hus på Langholt mark, halvgård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Christen Jensen sidst beboede. Brøstfældigt våningshus, og jeg lader næstkommende år opføre nyt på 9 fag. Et af børnene, som af mig findes tjenlig, skal efter hans eller hustruens død nyde gården uden indfæstning.

 

162a, 24. jan. 1770, Christen Nielsen Snedker, som forhen havde halvgård i Allerup i Hellevad, hus i Stoksted i Hellum på 0-6-1-2 tdr. hartkorn. Hans restance på 27 rdl. 3 mk. 8 sk. forpligtes han at afbetale det allerførste.

 

162b, 5. marts 1770, Hans Sørensen af Allerup i Hellevad, Store Spånheden i Skæve, som Thomas Jørgensen kvitterede af armod.

 

163a, 9. maj 1770, Jens Nielsen, Mosen i Hellevad på 3-7-3-0 tdr. hartkorn, som hans far Niels Jensen med velberåd og fri vilje har afstået. Aftægt til faderen.

 

163b, 12. juni 1770, Jens Michelsen i Nørgård i Ovnstrup i Skæve, desuden den anden halvpart af Nørgård, som sidst var brugt af Søren Jensen. 3-2-2-0 tdr. hartkorn.

 

163b, 12. juni 1770, Niels Nielsen, forhen i Allerup, Rimmen i Hellevad på 0-1-1-1 tdr. hartkorn, som Christen Michelsen kvitterede pga. armod.

 

164a, 12. juni 1770, Laurs Christensen, Molberg i Hugdrup i Skæve på 2 tdr. hartkorn, som Jens Rasmussen kvitterede pga. armod og slet husholdning.

 

164b, 12. juni 1770, Christen Nielsen af Solholt, Dammen i Voer på 1-3-0-0 tdr. hartkorn, som Rasmus Christensen har kvitteret pga. armod og slet husholdning.

 

164b, 13. juni 1770, Søren Jensen, forhen i halve Nørgård i Ovnstrup, lejer et sted på Langholt mark, som Peder Pedersen sidst havde i fæste. Efterlod Nørgård i meget elendig stand både med bygninger og besætning. Skylder med restance, lånekorn og andet 40 rdl. 5 mk. 14 sk. som han er pligtig at betale, når det ønskes.

 

165a, 1. aug. 1770, Laurs Nielsen, Rykind i Voer på 4-3-0-0 tdr. hartkorn, som Anders Jeppesen kvitterede pga. armod og slet husholdning. Får tømmer og tag til den meget brøstfældige lade, som han er forbunden at opbygge indeværende år. Til føde får han straks 1 td. 2 skpr. rug og 1 td. 2 skpr. byg. Jeg betaler folkenes løn med 2 rdl. 4 mk. til kar­len, 1 rdl. 4 mk. til pigen og halv løn til bæl­sen.

 

165b, 10. aug. 1770,  Thomas Jørgensen, forhen i Store Spånheden, Meller Træholt i Hellevad, som Oluf Nielsen sidst beboede.

 

165b, 1. aug. 1770, Niels Olufsen, født i Hugdrup, halvgård i Hugdrup i Skæve på 3-6-2-0 tdr. hk., som Mogens Rasmussen fradøde og hvis enke han har begæret til ægte. Betaler restance på 10 rdl. 3 mk. 8 sk.

 

166a, 6. aug. 1770, Christen Michelsen, forhen i Rimmen, hus i Allerup by, som Niels Nielsen havde, før han tillige blev fæster af Niels Ottesens enkes hus.

 

166b, 19. aug. 1770, Anders Andersen, med pas og afsked fra fru Paludans gods, gård i Hellum by på 1-4-2-1 tdr. hartkorn, som Jens Jacobsen kvitterede pga. armod. Får træ til reparation af husene, der er en del brøstfældige.

 

167a, 1. nov. 1770, Anders Nielsen af Store Nejsum i Skæve, halve Vester Idskov i Voer på 4-4-2-2 tdr. hartkorn, som Jesper Madsen fradøde og hvis enke han har begæret til ægte. Bygninger i temmelig god stand.

 

167a, 23. nov. 1770, Christen Nielsen af Mosen i Hellevad, gård i Allerup by på 2-3-1-2 tdr. hartkorn ager og eng og skov på 2 fjk. som Anders Pedersen fradøde. Befriet for indfæstning, da husene er en del brøstfældige. Af kærlighed forsyne formandens datter Johanne, som er hans nære beslægtede, med føde og klæde så længe hun forbliver ugift hos ham og evt. gør hendes bryllup.

 

167b, 20. marts 1771, Jacob Jørgensen Krabdrup (Kragdrup) af Kølskegård gods, hvorfra han er afskediget imod at jeg har afgivet en karl til Kølskegård, hus i Stensholt i Skæve, som Niels Mortensen godvilligt har afstået og med hvis datter Kirstine Nielsdatter han har indgået ægteskab. Aftægt til Niels Mortensen og hustru. Indfæstning 33 rdl. 2 mk.

 

168a, 19. marts 1771, Christen Christensen, som kvitterer et sted i Bunkerne i Voer, halve Bundgård i Stagsted i Skæve på 5-2-2-1½ tdr. hartkorn, som modereres til 4-3-0-0 tdr.

       Efterfulgt af afsnit, hvor Bertel Nielsen i Krogen og Anders Jensen i Vester Idskov kautionerer for Christen Christensen, fordi det var kommet i erfaring, at denne havde haft i sinde at forringe og forøde stedet, og Christen Christensens hustru indbetalte frivilligt 80 rdl. som garanti.

 

168b, 22. sep. 1771, Jens Sørensen, halve Bundgård i Stagsted i Skæve på

5-2-2-1½ tdr. hartkorn, der modereres til 4-3-0-0 tdr. som Søren Nielsen kvitterede pga. armod, samt del af Christen Christensens eng i Bunkerne.

 

169a, 13. jan. 1772, Mads Christensen, som i en del år har tjent mig som ladefoged, Tøsbæk mølle i Skæve, som Knud Sørensen forhen beboede. Mølleskyld 1-6-3-1 tdr. hartkorn, og jordskyld på 0-1-3-2 tdr. Opsyn med Nordre skov, Karmisholt skov og Nørkær skov. Indfæstning 200 rdl.

 

169b, 13. april 1772, Thøger Christensen, Nymølle i Skæve, som hans forældre fradøde. 3-4-0-1 tdr. hartkorn ager og eng og 3-1-2-0 tdr. mølleskyld. Indfæstning 30 rdl.

 

169b, 13. april 1772, Jens Pedersen, foruden sit havende sted på 0-7-1-0 tdr. samt skov på 2 alb. og huset som forhen var beboet af Christen Smed og Hans Chrystells kone, halvparten af sted i Allerup by, som Peder Pedersen Stoksted sidst beboede, med gårdsrummet og kålhaven, men undtagen jorden sønden for Kvindbjerg høj. Hartkorn 1-2-0-½ tdr.

 

170a, 6. maj 1772, Oluf Thomsen Fejborg, Lyrhøj i Hellevad, som Jens Waase fraflyttede, og det fra Peder Stoksteds sted i Allerup tillagte sønden for Kvindbjerg høj. I alt 0-1-0-1 tdr.

 

170b, 11. maj 1772, lejekontrakt for seks år til Claus Bang fra Hellum på Damsig i Skæve, som Jacob Jensen sidst fæstede. Assisterer med tilsyn og anden tjeneste om det skulle indtræffe, at noget menneske skulle blive syg på enten Dybvad og Knudseje gårde eller gods.

 

170b, 8. sep. 1772, Christen Olufsen af Ovnstrup, Baas i Skæve på 3 tdr. hartkorn, som Christen Rasmussen kvitterede pga. armod.

 

171a, 18. sep. 1772, Laurs Steffensen, hus i Smågårdene på 0-2-2-2 tdr. hartkorn, som Niels Nielsen With fradøde og enken godvilligt har afstået mod at han betaler hendes restance. Indfæstning 10 rdl.

 

171a, 18. sep. 1772, Christen Rasmussen, før i halve Baas, hus i Smågårdene i Skæve på 0-5-2-0 tdr. hartkorn, som Oluf Clemmensen fraflyttede. Restance fra Baas på 67 rdl. 5 mk. 13 sk. er han pligtig at betale. Leverer årlig til formanden 2 skpr. rug, 2 skpr. byg og 4 skpr. havre. Skaffer kaution fra sin svoger Peder Nielsen i Fjem.

 

171b, 18. sep. 1772, Jens Christensen, tjenende i Stagsted i Skæve, Skindbjerg i Hellevad på 0-3-3-1 tdr. hartkorn, som Jens Laursen fradøde.

 

171b, 18. sep. 1772, Søren Christensen af Skæve, sted i Bunkerne i Voer på 0-3-0-1 tdr. hartkorn, som Christen Christensen, nu i Stagsted, fraflyttede. De hidtil tillagte enge bekommer han ej. Aftægtsydelser til de gamle folk Christen Hansen og hustru.

 

172a, 1772, Jens Pedersen Viborg, forhen i halve Søndergård i Hugdrup, Træholt i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr. hartkorn, som Jens Jensen kvitterede pga. armod. Modtager afdøde Sophie Pedersdatters drengebørn, Peder og Just, og med faderlig kærlighed forsyne dem med klæde og føde, og skulle han ikke ville efterkomme og holde dette, er han straks pligtig at fratræde stedet. Hans restance fra Søndergård på 116 (176) rdl. 3 mk. skal han være pligtig at betale.

 

172a, 1. nov. 1772, Peder Pedersen, født i Idskov by, hus i Stensholt i Skæve som Bertel Olesen fradøde. Ægter enken Kirsten Christensdatter. Indfæstning 26 rdl. Til vitterlighed, kære broder Jens Sørensen i Stagsted og H.C. Lessow på Knudeje.

 

172b, 22. nov. 1772, Michel Nielsen, forhen fæster af sted i Ørvad og med tilladelse flyttet, halvgård i Hugdrup i Skæve på 4-6-0-0 tdr. hk., som Jens Pedersen Viborg kvitterede af armod.

 

172b, 8. dec. 1772, Svend Rasmussen, tjenende på Knudseje teglbrænderi, sted i Smågårdene i Skæve på 0-2-1-0 tdr. hartkorn, som Christen Christensen kvitterede af armod.

 

173a, 14. dec. 1772, Peder Laursen Hune, født på Rødslet gods, hus i Ørvad i Skæve på 5 skpr. som sidst var beboet af Michel Nielsen, der har antaget et større sted.

 

173a, 14. dec. 1772, Rasmus Jensen, halve Vestergård i Hellum på 3-4-1-0 tdr. hartkorn, som Laurs Jacobsen fradøde og hvis enke han ægter.

 

173a, 21. februar 1771, Søren Jensen Maler, Øster Træholt i Hellevad på

0-5-0-1 1/3 tdr. hk. som Jens Jensen fradøde og med hvis enke Johanne Jensdatter han har lovet at indlade sig i ægteskab.

 

173b, 7. aug. 1772, Jacob Jensen, Karmissletting i Skæve på 3 skpr. hk., som Christen Christensen kvitterede af armod. Bojer Knudsejes bønder vesten for Skæve bro fra Topheden bæk til det vesterste af sognet. For indfæstning befriet, men betaler stedets restance på 38 rdl. 1 mk. 8 sk.

 

173b, 6. maj 1774, Oluf Rasmussen Guldbech, Krogen i Skæve på 1-5-0-0 tdr. hartkorn, som Søren Nielsen fradøde og med hvis enke Anne Axelsdatter han har indgået ægteskab. Formandens restance, fæsterens indkøbte tømmer med mere er på i alt 103 rdl. 4 mk. hvoraf 80 rdl. betalt.

 

174a, 26. sep. 1774, Jens Sørensen Hugdrup, Mølholtet i Skæve, som Peder Eeg kvitterede af armod. Fri for indfæstning. Hoveri som andre gadebyggere vest for Skæve bro.

 

174a, 20. aug. 1774, Albert Sørensen, Fejborg i Skæve på (4) skpr. som Thomas Nielsen kvitterede af armod

 

174b, 10. dec. 1774, Christen Jensen Ovnstrup, Topheden i Skæve på 1 td. hartkorn, som Peder Pedersen fradøde og hvis enke han har ægtet. For indfæstning befriet.

 

174b, 6. dec. 1772, Knud Sørensen, der villigt har afstået Tøsbæk mølle til Mads Christensen, Tophuset i Skæve, som Niels Pedersen har afstået til ham.

 

174b, 6. dec. 1772, Peder Jeppesen, forhen i halve Bundgård i Stagsted, Lille Ørvad i Skæve på 0-1-0-l tdr. hartkorn, som Niels Pedersen Top kvitterede pga. af armod og slet husholdning.

 

175a, 16. sep. 1772, Thomas Jørgensen, som boede i Store Spånheden, Meller Træholt i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr. som Oluf Nielsen sidst beboede..

 

175a, 13. aug. 1772, Jens Jensen, gadehuset Ledet i Hellum, der forhen var beboet af Jens Steffensen, med 1 skp. af Mærkmoses ejendom.

 

175a, 12. aug. 1773, Peder Laursen Estrup, gadehuset Brønden i Hellum, som forhen var beboet af Christen Bødker, med 1 skp. af Mærkmoses ejendom.

 

175b, 25. dec. 1773, Jens Rasmussen Molberg af Hugdrup, gadehuset Diget i Hellum, som forhen var beboet af Christen Bach, med 1 skp. af Mærkmoses ejendom.

 

175b, 26. sep. 1774, Oluf Nielsen, født i Stagsted, Holtet i Skæve som hans far Niels Nielsen forhen havde og hans mor nu er fradød. Betaler mødrene arv til søskende.

 

175b, 26. sep. 1774, Peder Jensen, Lille Aunkjøt i Skæve på 0-3-0-2 tdr. hk., som hans far har afstået pga. armod og skrøbelighed. Nødtørftigt ophold til de gamle forældre. Betaler restance på 15 rdl. i tre rater og indfæstning på 10. Halvdelen når faderen dør og halvdelen når moderen dør.

 

176a, 23. februar 1774, Jens Pedersen, Bollehøj i Skæve på 0-1-1-1 tdr. hartkorn, som hans far Peder Jensen godvilligt har afstået. Aftægt til faderen. Indfæstning 19 rdl.

 

176a, 25. sep. 1774, Gregers Andersen, halve Solholt i Skæve på 6-7-3-2 tdr. ager og eng og skov på 0-1-0-1 tdr., som hans far Anders Gregersen havde og hans mor Anne Jensdatter nu har opladt. Aftægt til moderen. Restance på 25 rdl. betales uopholdeligt og indfæstning på 100 rdl. med halvdelen i år og halvdelen inden to år.

 

176b, 26. nov. 1774, Jens Andersen, Ravnsholt i Skæve på 6 tdr. hartkorn, som Peder Thomsen sidst beboede og hvis enke han ægter. Betaler straks restance på 20 rdl og indfæstning på 20.

 

176b, 26. nov. 1774, Anders Pedersen Eeg, Store Føltved i Skæve på 0-4-3-1 tdr. hartkorn, som Jens Christensen Højen fradøde, hvis enke afstår mod aftægt og mod, at han ægter hendes datter. Indfæstning 20 rdl.

 

177a, 28. nov. 1774, Holger Andersen, født i Hellum, sted i Smågårdene i Skæve, som Peder Sallingbo godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Forsørger sine tilkommende svigerforældre Peder Sallingbo og hustru og betaler restance på 6 rdl. 4 mk.

 

177a, 10. maj 1775, Søren Jensen, født i Barkholt, Vestergård i Stagsted i Skæve på 4-4-0-2 tdr. hartkorn, som Christen Jensen sidst beboede og med hvis enke han indgår ægteskab. Aldeles fri for indfæstning, men betaler restance på 37 rdl.

 

177a, 15. jan. 1776, Christen Ottesen, halve Lille Nejsum i Skæve på 4-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Otte Nielsen afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene.

 

177b, 15. februar 1776, Christen Jochumsen, der nogle år har tjent som ladefoged på Knudseje, Rosenhave i Hørby på 4-2-2-0 tdr. hartkorn, som bebos af Christen Frandsens enke Karen Andersdatter, med hvem han har indgået ægteskabsløfte.

 

177b, 7. juni 1776, Peder Christensen Stendal, hus på Langholt mark i Skæve, som bebos af Søren Nørgårds enke, som han ægter.

 

178a, 11. sep. 1776, Jens Christensen Holtet, Lille Karmisholt i Skæve, som Christen Simonsens enke fradøde.

 

178a, 20. sep. 1776, Christen Sørensen, med pas fra Rødslet gods og aldeles udygtig til kgl. tjeneste, Idskov mølle i Voer på 1-4-3-0 tdr. hartkorn, som Søren Christensen fradøde. Uden nogen rettighed af møllens anlæg eller opbyggelse. Skal bruge Knudseje mølle.

 

178b, 24. april 1775, Thomas Thomsen, Mølbakken i Skæve på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som Anders Christensen godvilligt afstod. Aftægtsakkord med Anders Christensen og hustru.

 

178b, 24. april 1775, Laurs Thomsen, Hytten i Skæve på 3-7-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Thomas Thomsen godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til de gamle forældre.

 

178b, 12. marts 1776, Anders Sørensen, som forhen havde et sted i Hellum, gård samme sted på 1-4-2-1- tdr. hartkorn, som Anders Andersen forlod af armod, og 1 skp. af  Kræmmergård.

 

179a, 30. marts 1776, Morten Pedersen, med pas fra Vang gods og pga. alder aldeles udygtig til kgl. tjeneste, gård i Stagsted by i Skæve på (4) tdr. hartkorn, som Niels Laursen forlod af armod.

 

179a, 2. april 1776, Anders Sørensen, indkommet med frihedspas, over 40 år, gård i Allerup i Hellevad på 2-4-2-1½ tdr. hartkorn og skov på 0-0-2-1 tdr. som hans broder Jens Sørensen har afstået til ham.

 

179b, 28. nov. 1776, Rasmus Christensen, kasseret til kgl. tjeneste  pga. mangel på højde og helbred, halve Søndergård i Ovnstrup i Skæve på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Oluf Christensen i levende live godvilligt afstod. Aftægt til dennes enke, hans svigermor.

 

179b, 30. jan. 1774, (77), Søren Andersen, Karmisholt i Skæve på 0-7-0-2 tdr. hartkorn, som hans far Anders Nielsen afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Indfæstning 50 rdl. og 5 kroner.– Udstedt af Andreas Skeel til Birkelse, Hjermitslevgård og Hammelmose.

 

180a, 2. sep. 1775, Christen Jørgensen Kragdrup, afsked med pas fra Kølskegård gods mod at jeg har afgivet en karl her til, sted i Stensholt i Skæve, som Christen Pedersen Brunvang fradøde og nu er afstået af hans enke, der får aftægt. Ægter datteren Kirsten Christensdatter. Betaler restance på 20 rdl. 4 mk. til mortensdag.

 

180a, 5. sep. 1776, Hans Nielsen Snedker, sted i Stensholt i Skæve, som Mads Christensen fradøde og hans enke Sophie Rasmusdatter godvilligt afstår. Ægter Mads Christensens steddatter Maren Laursdatter. Forsørger enken og hendes på stedet værende (svage) søn Jens Laursen. Indfæstning 33 rdl. 2 mk.

 

180b, 5. jan. 1776, Laurs Jensen, Althona i Skæve, som har været beboet af Claus Bang.

 

180b, 30. marts 1776, Jens Sørensen, forhen i Allerup by, Træholt i Hellevad på 0-5-0-1/3 tdr. hk., som Søren Jensen Maler fraflyttede. Afstår sit sted i Allerup til broder Anders Sørensen.

 

181a, 10. okt. 1776, Laurs Christensen, som formedels havende brokskade er udygtig til kgl. tjeneste, Byrdal i Skæve på 4-1-1-1 tdr. hartkorn, som Bertel Olufsen kvitterede af armod. Forsyne Oluf Bertelsens enke med fornøden underhold og hæderlig begravelse. Indfæstning 41 rdl. 3 mk. 9 sk., som er formandens restance.

 

181a, 3. maj 1776, Søren Jensen Maler, sidst boende i Træholt, gadehus i Hellum by som Anders Sørensen Glarmester fraflyttede.

 

181b, 3. maj 1776, Christen Sørensen, hus i Vesterskov i Skæve, som Niels Top sidst beboede. Betaler formandens restance.

 

181b, 14. april 1776, Christen Christensen Koldsberg (Kalsbjerg?), hus i Vesterskov i Skæve, som Peder Hedemand sidst beboede. Pligtig at betale formandens restance.

 

181b, 23. juni 1776, Jens Ibsen, gadehus i Smågårdene på 0-1-0-2 tdr. hartkorn, som Hans Christensen fraflyttede og kvitterede.

 

181b, 10. okt. 1776, Laurs Christensen, Byrdal i Skæve på 4-1-1-1 tdr. hartkorn, som Bertel Olufsen kvitterede pga. armod. Ophold med mere til Oluf Bertelsens enke. - Som 181a.

 

182a, 23. nov. 1776, Peder Rasmussen, forhen i Hugdrup, gadehuset Mølholt i Skæve. Betaler restance, han har pådraget sig i Hugdrup.

 

182a, 4. dec. 1776, Søren Nielsen, der har været rytter for Dybvad hovedgård ved det jyske regiment, halvgård i Hugdrup i Skæve på 4-6-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor [Maren Thomasdatter] godvilligt har afstået.

 

182b, 1777, Thomas Andersen Karmisholt, med frihedspas fra stamhuset Birkelse, Topperhuset i Skæve, som Knud Sørensen fradøde og enken forlod. Begge hans drengebørn forbliver på god­set, og jeg er forbunden at meddele den ældste

(Niels Thomsen) frihedspas ved hans 29. år, når der betales 30 rdl.

 

182b, 3. maj 1777, Niels Pedersen Top, Brønsholthus i Skæve. Gør ugedag til Knudseje.

 

182b, 3. maj 1777, Mads Rasmussen Molberg, hus på Ovnstrup hede i Skæve, som Niels Hansen Eeg har afstået mod husværelse så længe han lever.

 

183a, 10. maj 1777, Jens Hansen Smågårdene, Lille Brønden i Skæve på 4 skpr. hartkorn, som Søren Sørensen fradøde.

 

183a, 13. sep. 1777, Niels Thomsen Fejborg, Skindbjerg i Hellevad, som Peder Pedersen kvitterede af armod, samt tillagt jord fra Skindbjerg, som Jens Christensen fradøde. 1 skp. af sidstnævnte ejendom fæstes af Søren Olufsen. I alt 6 skpr. hartkorn.

 

183b, 5. okt. 1777, Søren Olufsen Føltved, 1 skp. hk. af afdøde Jens Christensens sted i Skindbjerg, hvor resten er henlagt til det andet sted i Skindbjerg, som Niels Thomsen Fejborg fæstede.

 

183b, 1. okt. 1777, Jens Rasmussen Molberg, som er fraflyttet gadehuset Diget i Hellum, Mærk­mose i Hellum på 0-7-2-0 tdr. hartkorn, som Niels Nielsen fradøde og enken forlod. Er pligtig uopholdelig at betale sin gæld fra Diget.

 

183b, 11. dec. 1777, Laurs Jensen Aunkjøt, Føltved i Skæve, som Christen Jensens enke Maren Sørensdatter har afstået. Betaler enken gæld, giver hende fornøden ophold, en kristsømmelig jordefærd og ikke uden hende vilje indlader sig i ægteskab.

 

184a, 26. februar 1778, Terkild Christensen Jerup, halvgård i Allerup i Hellevad på 2-3-3-0 tdr. hartkorn og skov på 0-0-2-1 tdr. som Anders Sørensen Giøl fradøde og med hvis enke Else Steffensdatter han har indgået ægteskabsløfte.

 

184a, 16. maj 1778, Niels Andersen Barkholt, pga. alder utjenlig til kgl. tjeneste, Råholt i Skæve  på 2-(7)-0-0 tdr. hartkorn, som Søren Olufsen har opgivet og forladt pga. armod. Før tømmer til stedets bygninger samt tære og sædekorn.

 

184b, 16. maj 1778, Søren Olufsen Råholt, Holtet i Skæve, som Christen Rasmussen opgav pga. alderdom. Ugedagshoveri. Indfæstning 16 rdl. 3 mk. 2 sk. som betales inden tre år fra dato.

 

184b, 16. maj 1778, Jens Jensen, Store Brønden i Skæve, som Mads Olufsen fradøde og hvis enke han har givet ægteskabsløfte. Formandens restance på 15 rdl. 7 mk. 10 sk. betales inden et år.

 

185a, 16. maj 1778, Christen Christoffersen, sted i Smågårdene i Skæve, som Oluf Jensen fradøde og med hvis enke han har indgået ægteskabsløfte.

 

185a, 10. dec. 1778, Christen Jensen, Logsig i Skæve nær Stagsted skov, som Christen Hansen Aså fradøde og med hvis enke han har indgået ægteskabsløfte.

 

185b, 10. dec. 1778, Steffen Christensen, landsoldat, Mærkmose i Hellum på

0-7-0-2 tdr. hartkorn, som Peder Olufsen har afstået til ham. Den anden halvpart bebos af Jens Rasmussen.

 

185b, 4. jan. 1779, Mette Marcusdatter, gadehuset Diget i Hellum med 1 skp. af Mærk­moses ejendom.

 

185b, 8. april 1779, Jens Simonsen Ledet, Skindbjerg i Hellevad på 0-6-2-2 tdr. hartkorn, som Niels Thomsen Fejborg beboede og ruinerede. Får tømmer og korn, da stedet og besætningen er aldeles forringet. Husværelse til gamle Peder Pedersen, så længe han lever.

 

186a, 3. maj 1779, Niels Madsen Idskov, hus i Ørvad i Skæve på 0-2-2-0 tdr. hartkorn, som Peder Pedersen Eeg måtte forlade pga. armod. Den stedet tilhørende brønd beliggende i Peder Laursens ager og til fare for rejsende på den nærliggende vej skal han inden dette års udgang nedkaste og jævne.

 

186a, maj 1779, Anders Andersen af Allerup, Træholt i Hellevad på 0-5-0 1 1/3 tdr. hartkorn, som Jens Sørensen frakom af armod.

 

186b, 24. juli 1779, Bodil Truelsdatter, hus med tilliggende have på Stagsted hede i Skæve, som Maren Pedersdatter fraflyttede.

 

186b, sep. 1779, Laurs Jensen Barkholt, sted i Bunkerne i Voer på 0-6-1-0 tdr. hartkorn, som Jens Pedersen har opladt for ham.

 

187a, 2. dec. 1779, Niels Laursen, gadehuset Brønden i Hellum med 1 skp. af Mærkmoses ejendom.

 

187a, 12. jan. 1780, Gert Nielsen af Hellum by, som formedels mangel af højde er udygtig til Majestætens tjeneste, tilkøbte Kræmmergård i Hellum på 4-3-0-0 tdr. hartkorn, som forhen var ejet af Jens Pedersen, hvis datter Christiane han uopholdelig ægter. Jens Pedersen og hustru Helene Madsdatter nyder ophold og kærlig omgængelse.

 

188a, 1. maj 1780, Rasmus Nielsen, udygtig til kgl. tjeneste pga. mangel af højde, halve Vestergård i Hellum på 3-4-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Niels Rasmussen har afstået pga. alderdom og deraf følgende svaghed. Aftægt til forældrene.

 

188b, 4. april 1780, Søren Pedersen Idskov, Lille Ørvad i Skæve på 0-1-0-1 tdr. hartkorn, som Peder Jeppesen fradøde og hvis enke Karen Ovesdatter får ophold. Tømmer til istandsættelse.

 

189a, 1. okt. 1780, Jacob Jørgensen Kragdrup, forhen i Stensholt, halvgård i Allerup i Hellevad på 2-3-3-0 tdr. hartkorn ager og eng og skov på 0-0-2-1 tdr. som Therkild Christensen Jerup kvitterede pga. armod. Den forødede gård er dette år af nyt opbygget fra grunden.

 

189b, 2. okt. 1780, Søren Terkelsen, sted i Stensholt i Skæve, som Jacob Jørgensen fraflyttede. Får 4 læs bøg til istandsættelse.

 

189b, 18. dec. 1780, Niels Christensen Langholt, landsoldat, Øster Hald i Voer på 1-5-0-0 tdr. hartkorn, forhen beboet af Jens Pedersen, hvis enke Karen Jensdatter han har ægtet.

 

190a, 20. okt. 1781, Jens Hansen Ørvad, kasseret ved sidste session i Ålborg, Bollerhøj i Skæve med tilliggende jord norden for Knudseje mark, samt Barkholt eng beliggende norden Barkholt bæk og jord fra Øster Leden. Hartkorn 4 (tdr.) 1 alb. Halvgårdshoveri.

 

191a, 20. okt. 1781, Laurs Hansen Ørvad, Sellebakken i Skæve på 0-2-1-2 tdr. hartkorn, som Jørgen Laursen fradøde, og enken, fæsterens mor Mette Nielsdatter, godvilligt har afstået. Pligtig at arbejde i min smedje. Fri for indfæstning. Betaler Jørgen Laursens restance. Omgås enken med sønlig kærlighed og forsyne hende med fornøden og anstændigt ophold.

 

191a, nov. 1781, Laurs Sørensen Brønsholt, hus i Smågårdene i Skæve på 0-4-(2)-0 tdr. hartkorn, som Peder Sørensen Råholt fradøde og hvis datter Karen Pedersdatter han har ægtet.

 

191b, 13. dec. 1781, Hans Christensen, gård i Stagsted i Skæve på 4-5-1-0 tdr. hartkorn, som Morten Jensen har opladt pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til Morten Jensen. [Gift med datteren Mette Marie Mortensdatter]

 

194a, 30. april 1782, Mads Pedersen Topheden, udygtig til kgl. tjeneste, gård i Allerup i Hellevad på 7-4-2-2½ tdr. ager og skov på 0-0-2-2 tdr. som Anders Sørensen godvilligt frasagde sig.

 

194a, 2. maj 1782, Anders Thomsen Fejborg, landsoldat, Skindbjerg i Hellevad, som Søren Olufsen Barkholt sidst beboede.

 

194b, 1. juni 1782, Rasmus Christensen Ovnstrup, forhen fæster i Ovnstrup, sted ved Skæve bro, som Laurs Jensen Smed i minde fraflyttede. Opsyn med broen.

 

194b, 1. juni 1782, Peder Christensen Holskov, Skindbjerg i Hellevad på 4 skpr. hartkorn, som Hans Jensen fraflyttede.

 

195a, 3. juni 1782, Hans Jensen, hidtil i Skindbjerg, gård i Allerup på 3-3-1-0 tdr. hartkorn ager og skov på 2 fjk., som Peder Christensen Holskov har frasagt sig pga. armod.

 

195a, 3. juni 1782, Jens Sørensen, der har haft Mølholtet, Birket i Skæve på 3-0-1-2 tdr. hartkorn, som Mads Rasmussen frasagde sig pga. armod. Flytter alt med fra Mølholtet.

 

195a, 3. juni 1782, Oluf Christensen Nejsum, for gammel til kgl. tjeneste, gård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Christen Nielsens enke Anne Madsdatter beboede og formedels sin svigersøn Rasmus Andersens dårlige og ødsle opførsel måtte frasige sig af armod. Aftægtsydelser til Anne Madsdatter.

 

195b, 15. juni 1782, Jens Andersen, Vester Idskov i Voer på 4-4-2-2 tdr. hartkorn, som hans far Anders Jensen fradøde.

 

195b, 15. juli 1782, Jens Nielsen Nejsum, landsoldat, Store Nejsum i Skæve, som hans far Laurs Nielsen har afstået pga. alder. 4-3-2-2 tdr. hk. ager og eng og mølleskyld på 0-2-0-2 tdr. af stedets mølle, som han ikke må opbygge. Skal bruge Knudseje mølle. Aftægt til forældrene.

 

194a, sep. 1782, Jens Andersen Ravnsholt, Mølholtet i Skæve, som Jens Sørensen fraflyttede. Hoveri som andre hoverigørende gadebyggere vesten for Skæve bro.

 

194a, nov. 1782, Jacob Thomsen Lyngså, ved sessionen kendt udygtig til kgl. tjeneste, gård i Lyngså by i Albæk på 1-0-1-1¼ tdr. hartkorn, som hans far Thomas Jacobsen afstod pga. alderdom. Aftægt til faderen, betaler dennes restance og resterende indfæstning på 10 rdl.

 

194a, 12. dec. 1782, Laurs Hansen, Aftenkrogen i Skæve på 1-7-3-2 tdr. hartkorn. Jorden er beliggende sønden for Knudsejes mark og gården er oprettet efter dom pga. gården Øster Ledens nedlæggelse, hvor jorden blev lagt til hovedgården.

 

194b, 26. april 1783, Morten Pedersen, forhen i halvgård i Stagsted, halve Søndergård i Idskov i Voer på 4 tdr., som Oluf Christensen Nejsum nu med forandring af bopæl har afstået. Aftægts­ydelser til Christen Nielsens enke Anne Madsdatter, der har beboet stedet. Fri for ind­fæstning.

 

195a, 26. april 1783, Laurs Jensen Aunkjøt, der fra 1777 har beboet Føltved i Skæve, halvgård i Stagsted i Skæve [halve Mellergård] på 4 tdr. hartkorn, som Morten Pedersen ved forandring af bopæl har opladt. Hans restance fra Føltved på 24 rdl. 4 mk. betales uopholdeligt.

 

195a, 26. april 1783, Oluf Christensen Nejsum, Føltved i Skæve på 3 skpr. hartkorn, som Laurs Jensen Aunkjøt har afstået til ham. Ligger tæt ved Stagsted skov og om fæsteren nogen sinde skulle befinde sig i bemeldte skov eller begå skovtyveri, har han forbrudt sit fæste.

 

195b, 2. juni 1783, Laurs Jensen Smed, Årkeledet i Skæve på 0-2-1-1 tdr. hartkorn, som Jens Olufsen fradøde og hvis enke han har ægtet. Får 10 læs bøgetræ til reparation.

 

195b, 2. juni 1783, Christen Olufsen, som undermåler udygtig til kgl. tjeneste, halve Søndergård i Ovnstrup i Skæve på 3-4-0-0 tdr. hk., som Rasmus Christensen frasagde sig pga. fattigdom.

 

196a, 1. sep. 1783, Peder Jørgensen Røgelhede, 50 år og udygtig til kgl. tjeneste, har beboet et sted i Røgelhede på 5-3-0-0 tdr. hartkorn, Ravnsholt i Skæve på 6 tdr. hartkorn. Jeg forbeholder mig fri ret til at tage ler på gårdens mark og uhindret kørsel til og fra.

 

196a, 6. sep. 1783, Jens Jensen Kærsgård, Mølholtet i Skæve, som hans svigerfar Peder Rasmussen fradøde.

 

196b, 30. okt. 1783, Christen Nielsen Skrædder, der frasagde sig halvgård i Allerup pga. armod, Lille Holskov i Hellevad på 2 skpr. hartkorn, som sidst beboedes af Niels Nielsen. Bygningerne er af mig sat i god stand. Restance på 102 rdl. 3 mk. har han tilforpligtet sig at betale. For indfæstning befriet.

 

196b, 30. nov. 1783, Søren Nielsen Eeg, landsoldat, hus i Smågårdene i Skæve på 6 skpr. hartkorn, som Christen Pedersen Stendal godvilligt har afstået pga. alderdom og fattigdom. Får 6 læs bøg til istandsættelse.

 

197a, 10. dec. 1783, Christen Jensen Hellevad, Lyrhøj i Hellevad på 0-3-3-2 9/10 tdr. hartkorn, som hans formand i ægteskabet Oluf Thomsen fradøde.

 

197a, 10. dec. 1784, Morten Jensen Allerup, landsoldat, gård i Allerup på 3-1-0-2 tdr. hartkorn, og skov på 0-0-1-1½ tdr. som Jens Hansen frasagde sig pga. påkommende armod. - Efterskrift, at hartkorn ager og eng nu er ansat til 4 tdr. og skoven til 0-0-2-2.

 

197b, 8. okt. 1784, Jacob Jørgensen, gård i Allerup på 4 tdr. hartkorn og skov på 0-0-2-2. tdr.

 

197b, 8. okt. 1784, Jens Pedersen Skrædder, gård i Allerup 4 tdr. hartkorn og skov på 0-0-2-2.

 

198a, 8. okt. 1784, Poul Christensen, gård i Allerup på 4 tdr. hartkorn og skov på 0-0-2-2.

 

198a, 8. okt. 1784, Jens Christensen Vestergård, gård i Allerup på 4 tdr. hk. og skov på 0-0-2-2.

 

198a, 8. okt. 1784, Mads Mogensen, gård i Allerup på 4 tdr. hartkorn og skov på 0-0-2-2.

 

198b, 10. dec. 1784, Mads Pedersen Topheden, gård i Allerup på 4 tdr. hk. og skov på 0-0-2-2.

 

198b, 10. dec. 1784, Hans Jensen, gård i Allerup på 4 tdr. hk. og skov på 0-0-2-2.

 

199a, 30. dec. 1784, Christen Knudsen, landsoldat for Ravnstrup, gård i Allerup på 4 tdr. hartkorn og skov på 0-0-2-2 tdr. Aftægt til hans gamle forældre, som er flyttet til ham.

 

199a, 10. dec. 1784, Christen Andersen, pga. undermål kendt udygtig til kgl. tjeneste, gård i Hugdrup by i Skæve på 4-1-3-0 tdr. hartkorn, som Christen Jensen fradøde.

 

199a, 8. okt. 1784, Christen Nielsen Idskov, Svampen i Skæve på 0-1-3-1 tdr. hartkorn, som Jens Olufsen frasagde sig af armod.

 

199a, 8. okt. 1784, Morten Thomsen, sted i Ørvad i Skæve på 5 skpr. hartkorn, som Peder Laursen frasagde sig pga. armod.

 

200a, 2. maj 1785, Christen Christensen, sted i Stensholt, som Hans Nielsen frasagde sig.

 

200a, 2. maj 1785, Jens Jensen, Kirkeskov i Hellevad  på 1 (skp). 3 fjk. som hans far Jens Christensen afstod pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til faderen. Indfæstning 80 rdl.

 

200a, 4. maj 1785, Steffen Christensen, forhen i Mærkmose i Hellum, sted i Skæve kaldet Teglgården, [Teglovnen] som Jens Pedersen har frasagt sig. Fuldt ugedagshoveri.

 

200b, 4. maj 1785, Gertrud Jensdatter, gadehuset Diget i Hellum med 1 skp. af Mærkmoses ejendom.

 

200b, 4. maj 1785, Peder Pedersen Stoksted i Allerup, Træholt i Hellevad på

0-5-0-3 1/3 tdr. hartkorn, som Anders Andersen frasagde sig pga. armod.

 

200b. 6. maj 1785, Anders Andersen, hus i Smågårdene i Skæve på 0-2-1-0 tdr. hartkorn, som Jens Jensen fraflyttede. Restancer fra tidligere sted.

 

201a, 1. okt. 1785, Christen Christensen Allerup, der er fraflyttet sit sted i Allerup by, Mærkmose i Hellum på 1-7-0-0 tdr. hk., som Jens Rasmussens enke og Steffen Christensen fraflyttede. Betaler sin gæld fra Allerup. Den på stedet værende gamle Peder Olufsen nyder fri husværelse.

 

201a, 6. okt. 1785, Christen Hansen Smågårdene, halve Kærsgård i Skæve på 3-4-0-2 tdr. hartkorn, som Christen Jensen måtte frasige sig pga. armod og bygningernes forfaldenhed.

 

201b, 8. okt. 1785, Jens Laursen, hus i Bunkerne i Voer på 6 skpr. Yder årligt 4 skpr. rug og 1 td. byg til Jens Nielsen, der har afstået stedet i minde. Ef­ter tilsagn indfinde sig på hovedgården og lave tøm­rer og sned­ker­arbejde mod at nyde fornøden kost af øl og mad og 8 sk. daglig.

 

201b, 1. dec. 1785, Christen Sørensen, Knapperhuset i Skæve  på 0-1-0-2 tdr. hk., som Jens Nielsen Tambour i mindelighed fraflyttede. Indfæstning 12 rdl.

 

202a, 12. marts 1785, Peder Nielsen Træholt, landsoldat ved Ålborgs infanteriregiment, Træholt i Hellevad på 0-5-0-1½ tdr. hartkorn, som Niels Andersen har frasagt sig. 

 

202a, 30. maj 1786, Laurs Hansen, forhen i Aftenkrogen, Krogen i Skæve på

1-5-0-0 tdr. hartkorn, som Oluf Rasmussen frakom af armod.

 

202b, 31. maj 1786, Anders Christensen Karmissig, Vitten i Skæve på 2-0-2-2 tdr. hartkorn, som Laurs Nielsen har frasagt sig formedels påkommende armod.

 

202b, 16. okt. 1786, Rasmus Andersen, Snorren i Skæve på 0-5-3-2 tdr. hartkorn, som hans stedfar Jens Nielsen fradøde. Aftægt til moderen.

 

202b, 24. okt. 1786, Niels Bertelsen Krogen, Krogen [Idskovkrog] i Voer på

3-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Bertel Nielsen har afstået. Når begge forældre er døde forretter han fuldt halvgårds hoveri. Den vej, som fæsterens far har været forundt fra den gården tilliggende i Bomoje værende eng over Dybvads enge, ophører for eftertiden, og i dets følge må fæsteren ikke benytte sig deraf, men tilforpligtes at anlægge en ny vej uden om fælledet. Aftægt til forældrene.

 

203a, 26. okt. 1786, Morten Jensen Ørvad, [Bund]gård i Stagsted by i Skæve på 4-3-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Sørensen fradøde og hvis enke Anne Jespersdatter han har ægtet.

 

203b, 8. jan. 1787, Christen Thomsen, forhen i Allerup, Alleruptorp, som af mig af nyt er opbygget på Allerup bys grund. Hk. 0-2-3-0 tdr. og skov på 0-0-1-2. Restancer fra sit forrige sted.

 

203b, 26. maj 1787, Peder Thomsen Hytten, landsoldat, Egeværstedet i Skæve på 0-1-0-1 tdr. hartkorn, som har været beboet af Jens Jensens enke Karen Jespersdatter, som han har ægtet.

 

203b, 4. juni 1787, Jens Mogensen Estrup, sted i Ørvad i Skæve på 0-4-0-1 tdr. hartkorn, som Niels Madsen har frasagt sig pga. armod.

 

204a, 7. juni 1787, Anders Christensen Jerup, sted i Ørvad i Skæve, som hans far Christen Christensen Jerup har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed. Jord fra stedet er lagt til to andre beboere i Ørvad, Morten Thomsen og Jens Mogensen. Hoveri som gadebyggerne.

 

204a, 8. juni 1787, Jens Jepsen Jerslev, kommet med frihedspas, gadehuset Diget i Hellum med 1 skpr. hartkorn af Mærkmoses ejendom.

 

204b, 30. juni 1787, Peder Jespersen, gård i Lyngså by i Albæk på 2-2-1-2 tdr. hartkorn, som sidst var beboet af hans forældre. Yder sin vanvittige søster på stedet mest mulig hjælp og forsørger sine umyndige søskende til de deres brød hos andre kan fortjene.

 

204b, 7. februar 1788, Anders Sørensen, Guldbækken i Skæve på 0-5-2-0 tdr. hartkorn, som hans mor Bodil Andersdatter har afstået og hvor hun får aftægt.

 

204b, 31. juli 1788, Niels Pedersen, Fjem i Torslev på 5-4-0-2 tdr. hartkorn, som hans far Peder Nielsen er fradød og hans mor Maren Rasmusdatter har afstået. Aftægt til moderen.

 

205a, 6. dec. 1788, Jens Olufsen, Rugholm i Skæve på (1 td.) hartkorn, som

Niels Christensen frasagde sig pga. fattigdom. Fjerdepart af fuldgårdshoveri.

 

205b, 20. februar 1789, Anders Christensen, Langholt i Skæve på 8-1-2-1 tdr. hartkorn ager og eng og skov på 0-4-1-0 tdr. som hans far Christen Andersen har frasagt sig.

 

206a, 30. nov. 1789, Claus Pedersen, Dammen i Voer på 1-3-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Nielsen har frasagt sig.

 

206a, 30. nov. 1789, Niels Thomsen, gård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som hans far Thomas Nielsen har afstået og hvor han får aftægt.

 

206b, 24. februar 1790, Laurs Hansen, Fladkær i Skæve på 7 skpr. hartkorn, som hans svigerforældre Michel Michelsen og hustru har afstået. Giver aftægt og viser sine gamle svigerforældre sønlig lydighed og kærlighed.

 

207a, 20. nov. 1790, Jens Christensen Idskov, gård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som hans far Christen Jensen sidst beboede. Aftægt til forældrene.

 

207b, 20. dec. 1790, Maren Jensdatter Aunkjøt, gift med Peder Madsen Aunkjøt, der opholder sig i Vesterskov i Voer. Efter mindelig afhandling har de besluttet at leve adskilt til særskilt erhvervelse af livets ophold, Damsig i Skæve, sidst beboet af Laurs Jensen, der i minde flyttede.

 

208a, 22. nov. 1791, Niels Jensen, Kærsgård i Skæve på 3-4-0-2 tdr. hartkorn, som Laurs Jensen fradøde og hvis enke han har ægtet.

 

208b, 3. dec. 1791, Christen Christensen Idskov, sted i Bunkerne i Voer, som Søren (Bodsen) sidst havde. Fuldt ugedagshoveri.

 

209a, 3. dec. 1791, Jens Nielsen, hus i Smågårdene i Skæve på 0-2-3-0 tdr. hartkorn, som Christen Idskov fradøde.

 

210a, 4. okt. 1791, Christen Nielsen, sted i Smågårdene i Skæve på 0-1-2-0 tdr. hartkorn, som Niels Rasmussen fradøde. Ingen synsforretning pga. fæsterens fattigdom og for omkostninger at spare. Derfor fordres ingen brøstfæld når stedet fratrædes.

 

210b, 5. okt. 1791, Niels Christensen Rugholm, et nyt opbygget sted i Smågårdene i Skæve på 0-1-0-2 tdr. hartkorn, som Jens Ibsen måtte forlade pga. bygningens nedfald. Ingen synsfor­retning pga. fæsterens fattigdom og der fordres ingen brøstfæld når stedet fratrædes.

 

211a, 6. okt. 1791, Inger Nielsdatter Sneverholt, Ledet i Hellum på 1 skp. hk., som Jens Jensens enke fradøde. Årligt 24 dages hovarbejde. Ingen synsforretning pga. fæsterens fattigdom.

 

211a, 19. dec. 1791, Christen Jørgensen Stensholt, gård i Allerup i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, som sidst beboedes af Jens Pedersen Skrædder. Aftægt til denne og hans nu havende hustru.

 

212a, 23. februar 1792, Rasmus Christensen Baas, 34 år, gård i Stagsted i Skæve på 4-3-0-0 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Christen Christensen har opladt pga. alderdom og svaghed. Aftægt til svigerforældrene og viser dem sønlig lydighed.

 

213a, 22. sep. 1792, Anders Sørensen Krogen, gård i Hugdrup by i Skæve på

4-1-3-0 tdr. hartkorn, som Christen Pedersen fradøde. Har ægtet dennes enke Kirsten Pedersdatter.

 

213b, 29. sep. 1792, Peder Laursen Stagsted, gård i Stagsted [Østergård] på

4-4-1-2 tdr. hartkorn, som hans far Laurs Pedersen har frasagt sig pga. høj alder og skrøbelighed. Opsyn med Stagsted krat, dog uden at være ansvarlig for det som bortstjæles.

 

213b, 14. dec. 1792, Rasmus Andersen Snorren, halve Hald i Voer på 1-5-0-0 tdr. hk., som Niels Christensen havde. Aftægt til moderen, Jens Nielsens enke, der flytter med fra Snorren til Hald.

 

215b, 14. dec. 1792, Niels Christensen, Snorren i Skæve på 0-5-3-2 tdr. hartkorn, som sidst var beboet af Rasmus Andersen.

 

216b, 24. dec. 1792, Jens Jensen Træholt, gård i Idskov by i Voer på 4 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Peder Pedersen har opladt. Aftægt til svigerfaderen og ophold til sin kones bror Jørgen Pedersen.

 

217a, 28. dec. 1792, Simon Sørensen, sted i Smågårdene i Skæve på 0-6-3-0 tdr. hartkorn, som Oluf Nielsen Boyer fradøde.

 

218a, 22. dec. 1792, Niels Olufsen, Føltvedhus i Skæve, som Christen Sørensens enke frasagde sig.

 

218b, 22. dec. 1792, Iver Thomsen, hus på Langholt mark i Skæve, som Jens Hansen har frasagt sig pga. tiltagende alder. Fuldt ugedagshoveri.

 

219b, 22. dec. 1792, Rasmus Madsen Molberg, rekrut ved kongens regiment, Heden i Skæve, som Jens Jensen Boyer fradøde. Ingen synsforretning pga. fæsterens fattigdom.

 

220a, 22. dec. 1792, Jens Ibsen, sted i Smågårdene i Skæve, som Jens Jensen fradøde. Fuldt ugedagshoveri. Ingen synsforretning pga. fæsterens fattigdom.

 

220b, 20. okt. 1792, Peder Jensen Træholt, hus på Stagsted hede, som Bodil Truelsdatter fradøde, samt de blokke, som har hørt til Lisbeth Thomasdatters nedlagte hus

 

221a, 20. dec. 1792, Dorthe Pedersdatter, Jens Molbergs enke, hus på Stagsted hede, som Maren Nielsdatter Hjort fradøde. Årligt 30 dages hoveri.

 

221b, 12. okt. 1792, Anders Thomsen Feiborg, Træholt i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr. hartkorn, som Jens Vibergs enke frasagde sig. Ingen synsforretning pga. fæsterens fattigdom.

 

222a, 12. okt. 1792, Jørgen Christensen Logsig, sted i Hellum by, som Christen Sørensen Krogs­hauge fraflyttede og før var fæstet af Mads Hebelstrup, samt blokke, der forhen hørte til Johanne Christensdatters nedlagte hus, og blokke, der har hørt til Thomas Skovsgårds nedlagte hus.

 

222b, 22. sep. 1792, Peder Michelsen Lyngsø, sted i Bunkerne i Voer på 6 skpr. hartkorn, som Laurs Jensen Skrædder har frasagt sig pga. tiltagende alderdom. Viser sønlig lydighed og giver aftægt til Laurs Skrædder og hustru. Nedslag i landgilden så længe de lever.

 

223b, 20.dec. 1793, Peder Chr. Nielsen, gård i Hugdrup by i Skæve på 2-1-0-0 tdr. hartkorn, som Søren Pedersen frasagde sig pga. tiltagende alderdom og tilstødt fattigdom.

 

224a, 1. marts 1793, påtegning, at fæstere i Allerup by i Hellevad: Jacob Jørgensen, Mads Pedersen, Hans Jensen, Mads Mogensen, Morten Jensen, Poul Christensen, Christen Knudsen og Jens Christensen fritages for at svare skovskyld af 0-0-2-2 tdr.

 

224b, 18. dec. 1793, Peder Pedersen i Stensholt, sted i Stensholt som Peder Nielsen er fraflyttet. Slå, rive, vende, stakke og hjembjerge afgrøden af engskifte af den størrelse, at to karle ikke kan slå mere en dag. Landgilde: 7 rdl. 1 mk. 8 sk.

 

225a, 18. dec. 1793, Peder Nielsen i Stensholt, sted i Stensholt, som Peder Pedersen frasagde sig. Landgilde: 4 rdl. 5 mk. 8 sk. [Peder Nielsen må have overtaget sit forrige sted efter Christen Jørgensen, der 1791 flyttede til Allerup].

 

226a, 19. dec. 1793, Morten Pedersen Idskov, Ovnstruphus i Skæve, som nu af nyt er opbygget og for nogle år siden var beboet af Christen Bøgh.

 

226b, 25. nov. 1794, Niels Laursen Paihede, gård på 4 tdr. hartkorn i Allerup by i Hellevad, som sidst var beboet af Mads Mogensen.

 

227a, 1. dec. 1794, Christen Jensen Holmgård, Fældenshus i Hellevad, som sidst var beboet af Niels Andersen.

 

227b, 14. dec. 1795, Mads Jensen Bygstade, Kærsgård i Skæve på 3-4-0-2 tdr. hartkorn, som Christen Hansen frasagde sig.

 

228a, dec. 1795, Christen Jensen Logsig, Lille Nesum i Skæve på 4-4-0-0 tdr. hartkorn, som Morten Jensen frasagde sig.

 

228b, 16. dec. 1795, Søren Chr. Andersen, gården Mølbakken i Skæve på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som har været beboet af hans afdøde stedfar Thomas Thomsen.

 

229a, 16. dec. 1795, Peder Chr. Nielsen i Hugdrup by i Skæve, desuden den anden part af gården, som har været brugt af Oluf Rasmussen. 3 skpr. jord øst for bækken er frataget til hus til Mads Hansen, og til præstegården er lagt to agre, der lå ved præstegårdens have. Tidligere hartkorn, 4-2-0-0 tdr., nu 3-7-0-0 tdr.

 

229b, 16. dec. 1795, Mads Hansen Bech, hus i Hugdrup by, som på min regning er opbygget, med 3 skpr. hk. agerjord øst for bækken, der er skilt fra Bækgård, som Peder Nielsen bebor.

 

230, 10. dec. 1795, Christen Nielsen Høyen, Karmissig i Skæve på 6 skpr. hartkorn, som Christen Christensen fradøde og med hvis enke han har indladt sig i ægteskab. Den på stedet fødte vanvittige Kirsten Andersdatter nyder fri husly med mere.

 

230b, 18. dec. 1795, Gregers Christensen, Lovsig i Skæve på 0-1-2-0 tdr. hartkorn, som Christen Jensen fraflyttede.

 

231a, 10. dec. 1795, Jens Hansen Trye, halve Hald i Voer på 1-5-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Pedersen fradøde og med hvis enke Maren Madsdatter han nogle år har været gift.

 

231b, 10. dec. 1795, Christen Andersen Synderkrattet, sted i Bunkerne i Voer på 0-0-2-2 tdr. hartkorn, som har været beboet af hans svigerfar Niels Christensen, der får aftægt.

 

232a, 26. nov. 1796, Christen Jacobsen, gård i Allerup by i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, om hans far Jacob Jørgensen godvilligt fraflyttede.

 

232b, 26. nov. 1796, Willads Christensen, gård i Allerup by i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, som Christen Jensen fradøde. Har ægtet dennes enke Anne Sophie Jensdatter.

 

235a, 3. dec. 1796, Anders Pedersen, gård i Ovnstrup i Skæve på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Peder Nielsen har frasagt sig. Giver aftægt til faderen og holder sine uopfødte søskende hos sig til de selv kan fortjene deres brød.

 

235b, 3. dec. 1796, Christen Sørensen, Krogsdam i Skæve på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Søren Christensen har beboet.

 

234a, 5. dec. 1796, Niels Hansen, Nødbakken i Skæve på 0-4-2-2 tdr. hartkorn, som har været beboet af Bertel Pedersen, med hvis enke han har indladt sig i ægteskab. Stedets restance på 25 rdl. 2 mk. 2 sk. betaler fæsteren inden et års forløb. For indfæstning befriet.

 

234b, 10. dec. 1796, Thomas Nielsen, Mosen i Skæve på 0-4-2-2 tdr. hartkorn, som hans far Niels Hansen fradøde og hans stedmor Karen Thomasdatter har frasagt sig. Får aftægt.

 

235a, 14. dec. 1796, Laurs Johnsen Rammelhøj, Fejborg i Skæve på 4 skpr. hk., som Albert Sørensen fradøde og med hvis enke han har indladt sig i ægteskab.

 

235b, 9. dec. 1796, Casper Jensen, Mølholtet i Skæve, om Christen Bygstade sidst har haft. Ingen synsforretning pga. af fæsterens fattigdom. Fortsat husly så længe hun lever til den gamle indsidder Maren Nielsdatter, men må ikke indtage andre inderster.

 

236a, 10. dec. 1796, Peder Thomsen, sted på Stagsted hede i Skæve, sidst beboet af Søren Pedersens enke Maren Laursdatter, med hvem han har indladt sig i ægteskab.

 

236b, 5. dec. 1796, Bertel Jensen Hytten, gård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Morten Pedersen frasagde sig.

 

236b, 17. dec. 1796, Peder Laursen Witten, Solholt i Skæve på 6-7-3-2 tdr. hartkorn ager og eng og 0-0-2-½ tdr. skov, som hans svigerforældre fradøde. Pligtig at forsyne sin svoger Peder Christiansen med anstændig klæde og føde mod at modtage af ham det arbejde, han formår at udrette. Jeg forbeholder mig ret til at grave tørv i gårdens mose.

 

237a, 16. nov. 1796, Poul Jensen, Øster Træholt eller Giedbakken i Hellevad på 0-5-0-1 1/3 tdr.

 

237b, 17. dec. 1796, Jens Michelsen Fladkjær, sted i Smågårdene i Skæve, forhen fæstet af Christen Rasmussen, dog undtaget to blokker eller agre for enden af Christen Christoffersens jord. Før 0-5-0-1 1/3 tdr. hartkorn, nu 4 skpr. Får bohave fra skiftet efter Laurs Christensen i Byrdal. Nyt våningshus opbygget dette år. Det gamle hus og kålhave overdrages forrige fæster og hustru.

 

238a, 22. dec. 1796, Steffen Christensen, sted i Ørvad i Skæve, som han har beboet nogle år.

 

238b, 20. dec. 1797, Jens Andersen, gård i Hellum på 1-5-2-1 tdr. hartkorn, som hans far Anders Sørensen har beboet. Da fæsteren forstår noget af glarmesterprofessionen, forpligtes han at forrette glarmesterarbejde ved gårde og på godset. Aftægt til moderen Johanne Laursdatter. Indfæstning 25 rdl.

 

239a, 18. dec. 1797, Jens Andersen Ørum, halve Fælden i Hellevad, som han har ejet en tid. Før på 1-7-2-1½ tdr. hartkorn, nu 1-7-0-0 tdr. fordi lyngbegroet ager er lagt til Fældenshus.

 

239b, 18. dec. 1797, Niels Andersen Ørum, halve Fælden i Hellevad, som han har ejet en tid. Før på 1-7-2-1½ tdr. hartkorn, nu 1-7-0-0 tdr. fordi lyngbegroet ager er lagt til Fældenshus.

 

240a, 18. dec. 1797, Simon Jensen, Barkholt i Skæve på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Jens Laursen har beboet og hans stedmor Maria Sørensdatter har frasagt sig. Får aftægt.

 

240b, 18. dec. 1797, Rasmus Nielsen, sted på Langholt mark i Skæve, som Thomas Mortensen har frasagt sig pga. tiltagende alderdom.

 

241a 18. dec. 1797, Hans Andersen Holbech, sted i Allerup i Hellevad, som for 8 til 9 år siden er opbygget på forhen udyrket jord. Opsyn med Allerup bakker, så intet ris eller lyng bliver taget.

 

241b, 18. dec. 1797, Peder Hansen, Skinderhedenhus i Hellevad, som for 8 til 9 år siden er opbygget på forhen udyrket jord. Årligt 16 dages hovarbejde. Opsyn med Allerup bakker.

 

242a, 18. dec. 1797, Jens Pedersen, Strækningen i Hellevad, som for 5 til 6 år siden er opbygget på forhen udyrket jord. Årligt 16 dages hovarbejde.

 

242a, 18. dec. 1797, Jens Sørensen Wrå af Vrå sogn, Byrdal i Skæve på 4-1-1-1 tdr. hk., som Laurs Christensens enke Elisabeth Jensdatter har frasagt sig.

 

242b, 18. dec. 1797, Anders Pedersen, Stenbakken i Hellevad, som for 5 år siden er opbygget på forhen udyrket jord. Årligt 16 dages hovarbejde.

 

243a, 18. dec. 1797, Christen Nielsen, Lyngrod i Hellevad, som for 8 til 9 år siden er opbygget på forhen udyrket jord. Den indenfor stedets lukker værende eng udvises til Christen Thomsen i Alleruptorp.

 

243b, 18. dec. 1797, Christen Olufsen, Eskærhus i Hellevad, som for 4 til 5 år siden er opbygget på forhen udyrket jord. Opsyn med Eskærs indhegning, og forrettes arbejdet forsvarligt, må han græsse en ko indenfor indhegningen.

 

243b, 18. dec. 1797, Christen Jensen Holmgård, Fældenshus i Hellevad, han har haft nogle år, nu forøget med jord fra Fælden. Hartkorn, 0-1-1-0 tdr.

 

244a, 18. dec. 1797, Hans Nielsen Stensholt, Oddingen i Hellevad, som for 4 til 5 år siden er opbygget på forhen udyrket jord.

 

244b, 18. dec. 1798, Rasmus Mogensen, gård i Hugdrup i Skæve på 3-6-2-0 tdr. hartkorn, som sidst var beboet af Niels Olufsen.

 

245a, 12. dec. 1798, Jens Pedersen, Skindbjerg i Hellevad, som hans mor fradøde. Hartkorn, 0-2-0-1½ tdr. Deler stedet med Gert Laursen.

 

245b, 18. dec. 1799, Gert Laursen, Skindbjerg i Hellevad, som Peder Christensen fradøde og hvis enke Mette Marie Thomasdatter han har ægtet. Deler stedet med Jens Pedersen. Forhen 4 skpr. hartkorn, nu 0-2-0-2½ tdr.

 

246a, 20. dec. 1798, Oluf Bertelsen, sted i Stensholt i Skæve, som hans stedfar Peder Pedersen har frasagt sig. Opsyn med det ved stedet værende elle­kryb, Højbæk kaldet, så intet deri bliver hugget uden herskabets vilje, og i tilfælde, han skulle befinde ulov­lig skovhug, da tragte at anmelde samme eller i mod­sat fald selv bøde som gerningsmand. Aftægt til stedfaderen.

 

246b, 20. dec. 1798, Henrik Christensen Bøgh, et sidste efterår af nyt opbygget hus i Skæve, Krogenshus, med ager, der har hørt til Krogen og frataget Laurs Hansen med dennes samtykke. Hk. 2 skpr.

 

247a, 19. dec. 1799, Søren Andersen, Holtet i Skæve på 5 skpr. hartkorn, som Søren Olufsen har frasagt sig. Aftægt til Søren Olufsen og hustru.

 

247b, 24. dec. 1799, Laurs Christensen Søndergård, gård i Idskov by i Voer på 4 tdr. hk., som hans far Christen Laursen frasagde sig pga. alderdom og dermed forbunden skrøbelighed. Aftægt til forældrene og omgå dem med al den lydighed og kærlighed, han som søn er dem skyldig.

 

248a, 26. dec. 1799, Christen Pedersen Vestergård, gård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som hans mor Peder Christensens enke sidst beboede.

 

248b, 20. dec. 1799, Jens Thomsen Wrå, sted i Kirkeskoven i Hellevad, som sidst var beboet af Jens Mortensens enke. Pligtig at forrette tømrer og snedkerarbejde mod betaling af 12. sk. daglig om sommeren og 10 sk. om vinteren samt forsvarlig kost.

 

249a, 20. dec. 1799, Christen Christensen Lille Tranget, sted i Kirkeskoven i Hellevad, som sidst var beboet af Peder Trintveden. Årligt 14 dages hovarbejde.

 

249a, 21. dec. 1799, Christen Olufsen, halvgård i Stagsted i Skæve på 4-3-0-0 tdr. hartkorn, som Morten Jensen fradøde og med hvis enke Karen Nielsdatter han indgår ægteskab.

 

250a, 21. dec. 1799, Jens Hansen Allerup, Ledet i Skæve, som Niels Jensen sidst beboede og med hvis enke han indgår ægteskab. Som skovfoged bevogte Stagstedbjergeholt i Stagsted skov.

 

250b, 21. dec. 1799, Peder Christensen Idskov, Strækningen i Hellevad, som hans svigerfar Jens Pedersen måtte frasige sig pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til svigerforældrene.

 

251a, 19. dec. 1799, Govert Poulsen Bødker, sted i Kirkeskoven i Hellevad på 0-2-2-0 tdr. skov­skyld.

 

251a, 4. jan. 1800, Peder Christensen, hus i Bunkerne i Voer på 0-6-2-0 tdr. hartkorn, som Steffen Christensen frasagde sig. Aftægt til ham og hustruen.

 

252a, 2.jan. 1800, Jens Nielsen Vester Estrup, gård i Hugdrup i Skæve på 2 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Laurs Christensen Molberg frasagde sig. Aftægt til svigerforældrene.

 

253a, 24. dec. 1802, Christen Thomsen, Kærsgård i Skæve på 3-4-0-2 tdr. hartkorn, som Mads Jensen Bygstade frasagde sig.

 

254a, 24. dec. 1802, Laurs Nielsen, sted i Stensholt i Skæve, som Søren Terkelsen frasagde sig.

 

254b, 24. dec. 1802, Christen Christensen Lille Nejsum, Birket i Skæve på 4 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Jens Sørensen frasagde sig. Aftægt til svigerforældrene.

 

255, 24. dec. 1802, Therkild Laursen, nyt opbygget hus i Skæve, Krogenshus, med otte agre på 2 skpr. hartkorn, der vender øster og vester og mod vest støder til vejen til Tuen og som tidligere har hørt til Krogen og med Laurs Hansens samtykke er fraskilt.

 

255c, 24. dec. 1802, Jørgen Pedersen Mellergård, født i Idskov, Skellet i Skæve, som Niels Pedersen fradøde og med hvis enke han har indgået ægteskab. Skovfoged for del af Stagsted skov.

 

257a, 24. dec. 1802, Rasmus Christensen, Skæveled på 3-4-1-1 tdr. hartkorn, som hans far Christen Rasmussen har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til forældrene, og omgå dem med ømhed og kærlighed, som det anstår en retskaffen og veltænkende søn.

 

258a, 31. dec. 1803, Jens Bertelsen fra Fuglsig, Mosen i Hellevad på 3-7-3-0 tdr. hartkorn.

 

258b, 31. dec. 1803, Anders Hansen, gård i Allerup i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, som hans far Hans Jensen fradøde. Aftægt til moderen.

 

259, 31. dec. 1803, Niels Jensen fra Bitteby i Voer, Oddingen i Hellevad, som for få år siden er opbygget. Årligt 16 dages hovarbejde.

 

259b, 31. dec. 1803, Laurs Rasmussen, Vestergård i Hellum by på 3-4-0-1 tdr. hartkorn, som hans far Rasmus Jensen fradøde. Aftægt til moderen.

 

260b, 31. dec. 1803, Christen Jacobsen, Karmissletting i Skæve på 3 skpr. hartkorn, som hans far Jacob Jensen har frasagt sig på anordnet måde. Aftægtsydelser til forældrene.

 

261a, 31. dec. 1803, Christen Bertelsen, Vester Idskov i Voer på 4-4-2-2 tdr. hartkorn, som Anders Nielsen fradøde. Forsørge sin gamle svigermor [Zidsel Nielsdatter].

 

261b, 31. dec. 1803, Christen Christensen Idskov, forhen boende i Bunkerne, Dammen i Voer på 4-3-0-0 tdr. hartkorn, som Claus Pedersen har frasagt sig.

 

263a, 31. dec. 1803, Claus Pedersen, sted i Bunkerne i Voer, som har været beboet af Christen Christensen Idskov. Fuldt ugedagshoveri.

 

263b, 31. dec. 1803, Thomas Nielsen i Hugdrup, et ganske nyt og dette år opført hus på den norderste ager sønden for Rugholm mark med 4 skpr. hartkorn af Søren Søndergård Hugdrups hans forhen i fæste havende jorder.

 

263b, 31. dec. 1803, Oluf Sørensen Møller, sted i Smågårdene i Skæve på 0-4-2-0 tdr. hartkorn, som Laurs Sørensen fragik.

 

264a, 31. dec. 1803, Michel Christensen, Lille Holskov i Hellevad på 2 skpr. hartkorn, som Diderik Nielsen fradøde og hans enke har frasagt sig.

 

264a, 31. dec. 1803, Jens Jensen Lunken, Holtet i Skæve, som Otte Nielsen fradøde.

 

264b, 31. dec. 1804, Oluf Jensen Hugdrup, sted i Smågårdene i Skæve på 0-5-2-0 tdr. hartkorn, som Jens Michelsen Fladkær fradøde.

 

265b, 31. dec. 1804, Anders Jensen, Svampen i Hellum på 1 skpr. hartkorn, som Jens Andersens enke godvilligt har frasagt sig.

 

266a, 31. dec. 1804, Laurs Christensen, Skindbjerg i Hellevad på 1 fjk. hartkorn, som Jens Pedersen fradøde.

 

266b, 31. dec. 1804, Niels Jensen, hus på Langholt mark i Skæve, som Rasmus Nielsen fradøde.

 

267a, 31. dec. 1804, Anders Mortensen, Teglovnen i Skæve, som hans far Morten Jensen fradøde. Er skovfoged i Nørreskov.

 

268a, 2. jan. 1805, Niels Christensen, Vestergård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Niels Olesen godvilligt har afgivet. Aftægt til Niels Olesen og hans kone.

 

268b, 2. jan. 1805, Peder Pedersen Vester Estrup, halve Fælden i Hellevad, som Niels Andersen frasagde sig. Før 1-7-2-1½ tdr. hartkorn, nu 1-7-0-0 tdr. fordi jord er lagt til Fældenshus.

 

269b, 2. jan. 1805, Niels Nielsen Mærkmose, Nørgård i Ovnstrup i Skæve på

3-2-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Michelsen fradøde.

 

270a, 2. jan. 1805, Christen Olufsen, Store Holskov i Hellevad på 3-2-0-0 tdr. hartkorn, som Thomas Jensen godvilligt frasagde sig. Aftægtskontrakt med afgående fæster.

 

270b, 9. februar 1806, Anders Gregersen, Solholt i Skæve på 6-7-3-2 tdr. hk. ager og eng og skov på 0-0-2-½ tdr. som hans mor Mette Olufsdatter fradøde.

 

271, 9. februar 1806, Jens Nielsen, Vester Idskov i Voer på 4-4-2-2 tdr. hartkorn, som Jens Andersen fradøde.

 

 272, 9. marts 1806, Laurs Christensen, Barkholt i Skæve på 0-1-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Pedersen frasagde sig. Aftægt til faderen.

 

273a, 9. marts 1806. Christen Rasmussen, Holtet i Skæve på 5 skpr. hartkorn, som Peder Andersen fradøde. Ophold til gamle Søren Olufsens kone.

 

273b, 12. februar 1807, Hans Pedersen, sted i Bunkerne i Voer på 0-6-2-0 tdr. hartkorn, som Jens Christensen fradøde og hans enke godvilligt har opgivet.

 

274, 12. februar 1807, Jørgen Jørgensen, Damsig i Skæve, som Maren Jensdatter Aunkjøt godvilligt har frasagt sig. Får aftægt.

 

275a, 1. sep. 1807, Jens Pedersen, Store Brønden i Skæve på 5 skpr. som Jens Jensen fradøde.

 

275b, 1. sep. 1807, Peder Christensen, Rimmen i Hellevad på 0-1-1-1 tdr. hartkorn, som Niels Nielsen fradøde.

 

276a, 1. sep. 1807, Christen Pedersen, Ravnsholt i Skæve på 6 tdr. hartkorn, som Peder Jørgensen fradøde. Knudseje forbeholder sig et stykke jord sønden for gården og et stykke hedejord.

 

277a, 1. sep. 1807, Oluf Gregersen, Langholt i Skæve på 8-1-2-1 tdr. hartkorn ager og skov på 0-4-1-0 tdr. som Anders Christensen fradøde.

 

278a, 1. sep. 1807, Christen Christensen, gård i Idskov by i Voer på 4 tdr. hartkorn, som hans far Christen Pedersen fradøde. Aftægt til moderen.

 

278b, 1. sep. 1807, Jens Sørensen Krogsdam, Nørgård i Hugdrup i Skæve på 4-1-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Olufsen fradøde og enken har frasagt sig. Aftægt til enken, hans svigermor.

 

279b, 1. sep. 1807, Christen Thøgersen, Nymølle i Skæve på 3-4-0-1 tdr. hartkorn ager og eng og mølleskyld på 3-1-2-0 tdr. som hans far Thøger Christensen fradøde og hans mor godvilligt har opladt. Efter husbonds valg for et år ad gangen betales landgilde med 40 rdl. årligt uden hoveri eller 20 rdl. med sædvanligt hoveri. Aftægt til moderen.

 

281a, 1. sep. 1807, Christen Christensen Falden, gård i Ovnstrup i Skæve på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Olufsen fradøde.

 

281a, 2. sep. 1807, Christen Christensen, Fælden i Hellevad, som Peder Pedersen har frasagt sig. Før på 1-7-2-1 ½ tdr. hartkorn, nu 1-7-0-0 tdr. fordi jord er lagt til Fældenshus. Halvdelen af det grønningsjord, som ligger mellem Fældens agerjord og Torsmosekærs dige, følger dette fæste.

 

281b, 28. sep. 1807, Christen Nielsen, Ålgårdsodde i Skæve på 3-3-0-1 tdr. hartkorn, som hans far Niels Laursen fradøde. Aftægt til moderen. Tørvejord, som forrige fæster havde, er fraskilt til Knudsejes ejers eget brug.

 

282b, 28. dec. 1807, Christen Andersen, Østergård i Stagsted på 4-4-1-2 tdr. hartkorn, som Peder Laursen har frasagt sig. Ophold, så længe han lever, til gamle Laurs Pedersen, som forhen har beboet gården.

 

283a, 28. dec. 1807, Jens Jensen af Ørsø i Dronninglund, Idskovkrog i Voer på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Bertelsen fradøde. Har ægtet enken. Opdrager hendes børn på anstændig måde med klæde, kost, skolegang etc. Vejen, som forrige fæster har benyttet fra den i Bomoje værende eng over Dybvad enge til Krogen, må han ej i fremtiden betjene sig af, og det pålægges ham at anlægge ny vej uden om fælleden.

 

284a, 28. dec. 1807, Thomas Pedersen, Tuebakken i Skæve på 0-1-2-2 tdr. hartkorn, som Hans Nielsen fradøde. Aftægt til dennes enke.

 

284b, 28. dec. 1807, Peder Christensen, Årkeledet i Skæve på 0-2-1-2 tdr. hartkorn, som Laurs Jensen fradøde.

 

285a, 28. dec. 1807, Jørgen Pedersen, Topheden i Skæve på 1 tdr. hartkorn, som Christen Jensen fradøde. Skovfoged i Stagsted skov, Søholt, Tophedenholt, Rævbakken og Naldalsholt.

 

285b, 28. dec. 1807, Laurs Mortensen, hus på Langholt mark, som Peder Christensen Stendahl fradøde.

 

286a, 28. dec. 1807, Peder Holgersen, sted i Smågårdene i Skæve på 0-4-1-0 tdr. hartkorn, som hans far Holger Andersen fradøde.

 

286b, 28. dec. 1807, Søren Jensen af Smågårdene, hus i Smågårdene i Skæve, som Niels Rug­holm fradøde. Aftægt til enken Mette Hansdatter, hans svigermor.

 

286b, 1. aug. 1808, Christen Knudsen af Stensholt, sted i Stensholt i Skæve, som Christen Christensen godvilligt har frasagt sig. Aftægt til ham og hans kone.

 

288a, 1. juni 1808, Søren Albertsen, Fejborg i Skæve på 4 skpr. hartkorn, som hans [sted]far Laurs Johnsen har frasagt sig. Aftægt til forældrene.

 

289a, 1. juni 1808, Hans Jensen Brønden, sted i Ørvad i Skæve på 0-6-2-0 tdr. hartkorn, som Morten Thomsen godvilligt har frasagt sig. Aftægt til forrige fæster og kone.

 

289b, 1. juni 1808, Christen Christensen, Baas i Skæve på 3 tdr. hartkorn som hans far fradøde og hans mor godvilligt har frasagt sig. Aftægt til moderen

 

289b, 1. juni 1808, Bertel Pedersen, huset Træholt i Skæve, som hans far Peder Christensen godvilligt har frasagt sig. Aftægt til forældrene.

 

289b, 1. juni 1808, Thomas Laursen, Hytten i Skæve på 3-4-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Laurs Thomsen fradøde. Aftægt til moderen.

 

291a, 1. juli 1808, Niels Jensen, Føltved i Hellevad på 1-2-1-1 tdr. hartkorn, som hans far fradøde. Aftægt til moderen.

 

291b, 3. juli 1807, Peder Christensen af Strækningen i Hellevad, gård i Idskov by i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Jens Christensen har frasagt sig.

 

291b, 4. jan. 1810, Hans Laursen, Søndergård i Hugdrup i Skæve på 4-6-0-0 tdr. hartkorn, som Søren Nielsen fradøde.

 

293a, 12. maj 1810, Peder Jensen Heden, Guldbæk i Skæve på 0-5-2-0 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Anders Sørensen godvilligt har frasagt sig. Aftægt til Anders Sørensen.

 

293b, 12. maj 1810, Christen Pedersen Ravnsholt, Mølholtet i Skæve, som hans stedfar Jens Andersen godvilligt har frasagt sig. Aftægtskontrakt med stedfaderen.

 

294, 12. maj 1810, Christen Pedersen Mildal, Lille Aunkjøt i Skæve på 0-3-0-2 tdr. hartkorn. Aftægtskontrakt med forrige fæster Peder Jensen.

 

295a, 12. maj 1810, Christen Christensen, Højen i Skæve på 4 skpr. hartkorn, som Niels Christensen fradøde.

 

295b, 12. maj 1810, Mads Jensen Brønden, Tuen i Skæve på 2-2-0-0 tdr. hk.

 

286b, 20. sep. 1811, Hans Laursen, Hammerværstedet i Skæve på 0-7-3-2 tdr. hartkorn, som Jens Nielsen fradøde.

 

297a, 20. sep. 1811, Hans Andersen, gård i Stagsted i Skæve på 4-4-1-2 tdr. hartkorn, som Christen Andersen har frasagt sig.

 

297b, 20. sep. 1811, Jens Christensen Schiærum, Birket i Skæve på 4 tdr. hartkorn, som Christen Christensen Lille Nejsum har frasagt sig på anordnet måde. To agre ved Barkholt mark er lagt til Barkholthus.

 

298b, 20. sep. 1811, Simon Pedersen Ravnsholt, Lille Nejsum i Skæve på 4-4-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Jensen har frasagt sig pga. armod. Gårdens anpart af tørvemose i Nejsum fælled er forbeholdt Knudseje.

 

299a, 27. aug. 1812, Anders Jørgensen Nørre Øxe, Riis i Torslev på 3-5-1-0 tdr. hartkorn, som Christen Nielsen på anordnet måde har frasagt sig.

 

299b, 27. aug. 1812, Peder Christensen, Fjem i Torslev på 5-4-0-2 tdr. hartkorn ager og skov på 0-1-1-2 tdr. som fæsterinden Maren Nielsdatter har frasagt sig på anordnet måde.

 

299b, 12. sep. 1812, Niels Laursen, Rykind i Voer på 4-3-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Laurs Nielsen har frasagt sig på anordnet måde. Aftægt til forældrene.

 

301a, 12. sep. 1812, Jørgen Jørgensen, Vestergård i Idskov by i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Niels Christensen godvilligt har frasagt sig. Pligtig at forsørge enken efter Niels Olesen, som før var fæster af gården.

 

301b, 12. sep. 1812, Anders Thomsen, halve Hald i Voer på 1-5-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Hansen på anordnet måde har frasagt sig.

 

302b, 12. sep. 1812, Anders Christensen Åbye, [Øster]gård i Stagsted i Skæve på 4-4-1-2 tdr. hartkorn, som Hans Andersen har afstået pga. armod. Opsyn med Stagsted krat.

 

303a, 12. sep. 1812, Niels Christensen fra Vestergård i Idskov, Damsig i Skæve, som Jørgen Jørgensen har frasagt sig på anordnet måde, [fik Vestergård]. Holder aftægtskontrakt mellem forrige fæster og Maren Jensdatter Aunkjøt.

 

303b, 6. okt. 1813, Jens Christensen Schierum, sted i Smågårdene i Skæve på

0-3-1-0 tdr. hartkorn, som Peder Holgersen frasagde sig.

 

304b, 6. okt. 1813, Jens Christensen Lille Karmisholt, Store Føltved i Skæve på 0-4-3-1 tdr. hartkorn, som sidst var beboet af Anders Pedersen Eeg, hvis kone får aftægt.

 

305a, 7. okt. 1813, Jens Holgersen Smågårdene, Råholt i Skæve på 2-2-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Andersen frasagde sig på anordnet måde. Aftægtskontrakt med Niels Andersen.

 

306a, 12. okt. 1813, Niels Jensen Jespersgård, Strækningen i Hellevad som Peder Christensen har frasagt sig på anordnet måde. Aftægt til den på stedet værende gamle Jens Pedersen.

 

306b, 8. sep. 1814, Jens Bendtsen, Vestergård i Stagsted i Skæve på 4-4-2-2 tdr. hartkorn. Aftægt til Søren Jensens enke som hun forhen var tilstået.

 

307a, 8. sep. 1814, Anders Christensen, Lille Nejsum i Skæve på 4-4 0-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Ottesen godvilligt har frasagt sig. Fra fæstet er undtaget gårdens anpart af tørvemosen i Nejsum fælled: Langmose, Sortmose og Hvingmose. Aftægtskontrakt med faderen.

 

307b, 8. sep. 1814, Søren Hansen Spånheden, Store Spånheden i Skæve på 2-5-0-0 tdr. hartkorn. Aftægtskontrakt med mor, [Hans Sørensens enke].

 

307b, 11. sep. 1814, Peder Christensen Holdensgård, hus i Kirkeskov i Hellevad, som Christen Christensen fradøde. Holder aftægtskontrakt med forrige fæster Christen Jensen.

 

309a, 11. sep. 1814, Christen Laursen Boeholt, Riis i Torslev på 3-5-1-0 tdr. hartkorn, som Jens Jacobsen godvilligt har afstået.

 

309b, 23. sep. 1814, Oluf Christensen, Lyrhøj i Hellevad på 0-3-3-2 9/10 tdr. hartkorn, som hans far sidst havde. Aftægt til faderen.

 

310a, 23. sep. 1814, Jesper Madsen Allerup, gård i Allerup i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, som hans far Mads Pedersen Topheden godvilligt har opgivet. Aftægt til forældrene.

 

311a, 28. sep. 1814, Ole Jensen, Store Nejsum i Skæve, som hans forældre sidst havde. 4-3-3-2 tdr. hk. ager og eng og mølleskyld på 0-2-0-2 tdr. Uden mindste rettighed eller adgang til møllen at opbygge. Skal bruge Knudseje mølle.

 

311b, 29. sep. 1814, Simon Poulsen, gård i Allerup by [Hintergård] på 4 tdr. hartkorn, som hans far [Poul Christensen] har frasagt sig. Aftægt til forældrene.

 

312b, 30. dec. 1814, Jørgen Nielsen, hus i Ørvad i Skæve på 0-1-0-1 tdr. hartkorn, som murermester Knicheim! frasagde sig.

 

313a, 30. dec. 1814, Christen Sørensen, sted i Smågårdene i Skæve, som Ole Jensen frasagde sig. Før 0-5-2-0 tdr. hartkorn, nu 4 skpr. fordi to blokke er lagt til Ole Wævers sted, der forhen var brugt af Christen Christensen.

 

314a, 30. dec. 1814, Ole Andersen, hus i Smågårdene i Skæve på 0-2-2-2 tdr. hartkorn, som Christen Christoffersen fradøde.

 

314b, 30. dec. 1814, Christen Christensen, gård i Allerup i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, som Christen Jacobsen har frasagt sig på anordnet måde.

 

315b,30. dec. 1814, Svend Jensen, gård i Allerup by på 4 tdr. hartkorn, som Christen Knudsen har frasagt sig på anordnet måde. Bojer Hellevads beboere.

 

316b, 30. dec. 1814, Morten Christensen, Hammerhuset i Skæve, som Christen Sørensen godvilligt har frasagt sig.

 

317a, 30. dec. 1814, Jens Andersen Witten, Mølholtet i Skæve, som Peder Raunsholt fradøde. Fuldt ugedagshoveri. Fortsat ophold og pleje til gamle Jens Pedersen, som forhen fæstede stedet.

 

318a, 30. dec. 1814, Peder Thomsen, Stagsted Bundgård i Skæve på 4-4-1-2 tdr. hartkorn, som sidst var beboet af Anders Christensen Åbye.

 

319a, 30. dec. 1814, Christen Jensen Smågård, Ovnstruphus i Skæve, som Morten Pedersen frasagde sig pga. armod.

 

319b, 30. dec. 1814, Laurs Andersen Bruun, Lille Spånheden i Skæve på 7 skpr. hartkorn, som Peder Pedersen fradøde. Skovfoged i Stagsted skov, Spånheden mark, Naldalsholt, Mølholt, Rævbak, Aunkjøt nymark og Føltved.

 

320b, 6. sep. 1815, Niels Christensen Gårdsholt, Skellet i Skæve, som Jørgen Pedersen nu inden retten har frasagt sig. Skovfoged i Stagsted skov og i del af Mølholtet.

 

321a, 6. sep. 1815, Jens Laursen Smågården, sted i Bunkerne i Voer på 0-6-1-0 tdr. hartkorn, som Laurs Jensen Barkholt inden retten har frasagt sig.

 

322a, 12. sep. 1815, Morten Nielsen Rævbak, Krogsdam i Skæve på 2-4-0-0 tdr. hartkorn, som Ole Jensen på lovlig måde har frasagt sig.

 

322b, 29. aug. 1816, Anders Christensen Schiærn, hus i Smågårdene i Skæve på 6 skpr. hartkorn, som Søren Nielsen inden retten har frasagt sig. Undtagen fra fæstet er den norden og østen for husets agerjord værende eng.

 

322b, 6. sep. 1816, Anders Sørensen Karmisholt, hus i Smågårdene i Skæve på 0-2-2-2 tdr. hartkorn, som Laurs Steffensen nu inden retten har frasagt sig.

 

324a, 11. dec. 1816, Christen Jensen Svinhaven, Rykind i Voer på 4-3-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Laursen på lovlig måde har frasagt sig. Giver aftægt til sine sviger­forældre. [Forrige fæsters forældre].

 

325a, 11. dec. 1816, Niels Poulsen i Rydsholt i Gærum, gård i Idskov by, som Peder Christensens enke på lovlig måde har frasagt sig.

 

325b, 20. sep. 1817, Peder Holgersen, Birket i Skæve på 3-0-1-2 tdr. hartkorn, som Jens Christensen sidst beboede. Fortsat ophold i gården til gamle Jens Birkets kone.

 

326b, 20. sep. 1817, Christen Laursen, Vrængmose i Skæve på 2-0-1-1 tdr. hartkorn, som hans mor fradøde. På indfæstningen rester 100 rdl.

 

327a, 20. sep. 1817, Christen Christensen Toftelund, [Meller]gård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Christen Christensen på lovlig måde har frasagt sig. Forrige fæsters kone beholder sin livstid stuen, hun har til beboelse, samt ret til tørvegravning med mere.

 

327b, 20. sep. 1817, Anders Christensen Åbye, Holtet i Skæve på 5 skpr hartkorn, som Christen Rasmussen har beboet. Indfæstning 80 rdl.

 

328, 20. sep. 1817, Jens Laursen Røgelhede, Langholt i Skæve på 8-1-2-1 tdr. hartkorn ager og eng og 0-4-1-0 tdr. skov, som Oluf Gregersen på lovlig måde har frasagt sig. Undtagen er agerjord, mose, eng og hede, som for en del år siden er lagt til Langmosehus, og de til Karmisholt skole udviste fire agre vesten skolen og en ager østen for. Den sønder i gården værende smedje og den i sydøstre hjørne af våningshuset værende stue reserveres til fri benyttelse til forrige fæster Oluf Gregersen.

 

329b, 26. sep. 1817, Bertel Nielsen Idskovkrog, hus i Bunkerne i Voer [Redet/Rejet] på 6 skpr. hartkorn, som hans svigerfar Jens Laursen har afstået. Af indfæstningen rester 50 rdl.

 

330b, 14. sep. 1818, Michel Jensen Lille Karmisholt, Lille Føltved i Skæve på 3 skpr. hartkorn, som hans svigerfar Oluf Christensen på lovlig måde har frasagt sig.

 

330b, 14. sep. 1818, Christen Christensen Toftelund, Idskovkrog i Voer på 3-4-0-0 tdr. hk. som Jens Jensen på lovlig måde har frasagt sig. Opfylder aftægtskontrakt med sin nuværende svigermor. Vejen, som forrige fæster har benyttet fra den i Bomoje værende eng, som ligger til Idskov­krog, må han ej i fremtiden betjene sig af, men pålægges at anlægge en ny vej uden om fælledet.

 

332a, 14. sep. 1818, Peder Thomsen Ørtoft, hus i Bunkerne i Voer, som hans svigerfar Claus Pedersen inden retten har frasagt sig. Aftægt til svigerfaderen. Af indfæstningen rester 20 rdl.

 

332b, 20. okt. 1818, Peder Svendsen Dam, Krogsdam i Skæve på 1-3-0-0 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Laurs Hansen på lovlig måde har frasagt sig. Aftægtskontrakt med svigerfaderen.

 

333a, 20. okt. 1818, Peder Pedersen Estrup, Rugholm i Skæve på 1-6-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Olufsen på lovlig måde har frasagt sig.

 

333b, 20. okt. 1818, Anders Madsen, Fladkær i Skæve på 7 skpr. hartkorn, som  Laurs Hansen fradøde og hvis enke han har ægtet.

 

334, 20. okt. 1818, Laurs Jensen Bielbach, Mellergård i Idskov by i Voer på 4 tdr. som Jens Jensen på lovlig måde har frasagt sig. Aftægtsydelser til Jens Jensen og hustru, der bebor et hus.

 

335a, 27. april 1819, Niels Olufsen Bredmose, Mellergård i Idskov by på 4 tdr. hk., som Christen Christensen Toftelund på lovlig måde har frasagt sig. Fortsat fri beboelse til forhenværende fæster Christen Christensen, der er født på stedet, og hans nuværende hustru. Ingen indfæstning.

 

336a, 8. sep. 1819, Christen Hansen, huset Allerupled i Hellevad, som hans far Hans Andersen nu inden retten har frasagt sig. Af indfæstningen rester 50 rdl.

 

336b, 11. sep. 1819, Laurs Christensen Hugdrup, hus i Smågårdene i Skæve på 0-2-2-1 tdr. hartkorn, som Jens Mortensens enke sidst beboede.

 

337a, 11. sep. 1819, Christen Jensen Silkeborg, gård i Hugdrup i Skæve på 3-6-2-0 tdr. hartkorn, som Rasmus Mogensens enke på lovlig måde har frasagt sig.

 

338a, 21. aug. 1820, Oluf Pedersen, sted i Bunkerne i Voer på 0-6-1-0 tdr. hartkorn, som Jens Laursen fradøde og hvis enke han har ægtet. Opfylder aftægtskontrakt mellem forrige fæster og forhenværende fæster af stedet Laurs Jensen. Af indfæstningen rester 30 rdl.

 

338b, 21. aug. 1820, Laurs Nielsen Allerup, gården Alleruptorp i Hellevad på 2-0-3-0 tdr. hartkorn, som Christen Thomsen er fradød.

 

339b, 24. aug. 1820, Christen Christensen Bunkerne, Fjem i Torslev på 5-4-0-2 tdr. hartkorn ager og eng og 0-1-1-2 tdr. skov, som Peder Christensen på lovlig måde har frasagt sig. Landevejen, som går over gårdens mark, skal han stedse holde i stand, at samme kan passeres med bred vogn. Holder aftægtskontrakt mellem forrige fæster og forhenværende fæsterinde Maren Nielsdatter, Niels Pedersens enke.

 

340a, 21. aug. 1820, Peder Nielsen Lem, Vestergård i Hellum by på 3-4-0-1 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Rasmus Nielsen på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til svigerforældrene. Af indfæstningen rester 94 rdl.

 

341a, 21. aug. 1820, Anders Thomsen Lem, Lille Holskov i Hellevad, som Christen Nielsen Skrædder sidst beboede.

 

341b, 21. aug. 1820, Poul Gregersen Ørum, hus i Hellum by på 1 alb. som Søren Jensen Malers enke sidst beboede.

 

342a, 21. aug. 1820, Thomas Jensen af Fælden i Hellevad, halve Fælden, som Christen Christensen fradøde. Før 1-7-2-1½ tdr. hartkorn, nu 1-7-0-0 tdr. fordi jord er lagt til Fældenshus.

 

343a, 6. februar 1821, Laurs Jensen, der fik Mellergård i Idskov på 4 tdr. hartkorn, har hidtil ej villet modtage det udstedte fæstebrev med synsforretning og kvitteringsbog. Sag anlagt.

 

342b, 10. sep. 1821, Mads Pedersen Kirkeskov, Skinderhedenhus i Hellevad, som hans mor Ane Marie Andersdatter har frasagt sig pga. alderdom og skrøbelighed. Aftægt til moderen. Indfæstning 50 rdl. inden næstkommende 11. dec.

 

344a, 10. sep. 1821, Jens Olufsen, huset Stenbakken i Hellevad, som hans svigerfar Anders Pedersen på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til svigerforældrene.

 

345a, 10. sep. 1821, Niels Christensen, Eskærhus i Hellevad, som hans far Christen Olufsen på lovlig måde har frasagt sig. Den fra Kirkeskoven til landevejen til Ålborg gående vej over fæsterens mark bliver for eftertiden uden nogen forandring således, at samme til enhver tid bliver fri og åben for rejsende. Af indfæstningen rester 24 rdl.

 

346a, 10. sep. 1821, Anders Jensen, Barkholt i Skæve på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Jens Andersen på lovlig måde har frasagt. Aftægt til faderen.

 

346b, 10. sep. 1821, Christen Mortensen, gård i Allerup by i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, som hans mor på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til moderen. Indfæstning på 130 rdl.

 

347, 10. nov. 1821, Eskild Christen Andersen Vester Vogdrup, Fjem i Torslev på 5-4-0-2 tdr. hartkorn ager og eng og skov på 0-1-1-2 tdr. som Christen Christensen på lovlig måde har frasagt sig. Landevejen, som går over gårdens mark, skal fæsteren stedse holde i stand, at samme kan passeres med bred vogn, og følgelig må han lade den jævne så ofte deri ved en eller anden lejlighed er bleven huller.

 

2. februar 1822, forlig 24. sep. 1821 angående gård i Idskov. Fæsteren Laurs Jensen er fratrådt og gården overgivet til Jørgen Christensen fra Allerup. Laurs Jensen forlod gården med bygninger og besætning i meget ringe stand, og bygninger må opføres af nyt eller istandsættes. Desårsag er fæstebrev ej endnu udstedt. 

 

349a, 7. sep. 1822, Jørgen Christensen Stensholt, Mellergård i Idskov i Voer, som Laurs Jensen nu inden retten har frasagt sig.

 

350a, 7. sep. 1822, Søren Laursen Wrangdrup, Alleruptorp i Hellevad på 2-0-3-0 tdr. hk. som Laurs Nielsen på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til Laurs Nielsen. Af indfæstningen rester 50 rdl.

 

350b, 7. sep. 1822, Laurs Nielsen Allerup, gård i Allerup på 4 tdr. hartkorn, som hans mor på lovlig måde frasagde sig. Aftægt til moderen.

 

351b, 7. sep. 1822, Jørgen Pedersen Stensholt, sted i Stensholt i Skæve, som hans far Peder Nielsen på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til forældrene. Indfæstning 50 rdl.

 

352a, 7. sep. 1822, Christen Olufsen Bredmose, sted i Smågårdene i Skæve på 0-6-3-0 tdr. hartkorn, som Simon Sørensens enke på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til enken. Indfæstning 40 rdl. inden næste 11.dec.

 

353a, 13. sep. 1823, Christen Jensen Skindbjerg, huset Lyngrod i Hellevad, som hans svigerfar Christen Nielsen på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til svigerforældrene. Indfæstning 50 rdl. inden næste 11. dec.

 

354a, 4. sep. 1824, Niels Christensen Katholm, Kærsgård i Skæve på 3-4-0-2 tdr. hartkorn, som Niels Jensen på lovlig måde har frasagt sig. Fri for indfæstning. Betaler alle gebyrer vedrørende fæstebrevet.

 

354b, 11. sep. 1824, Peder Andersen Hugdrup, Skæveled i Skæve på 3-4-1-1 tdr. hartkorn, som Rasmus Christensen fradøde og hvis enke han har ægtet. Husværelse med mere til forhenværende fæster Christen Rasmussens enke Birgitte Marie Olufsdatter. Af indfæstningen rester 20 rdl. 

 

354b, 4. sep. 1824, Laurs Sørensen Ørvad, halve Hald i Voer på 1-5-0-0 tdr. hartkorn, som hans afdøde svigerfar Rasmus Andersen sidst beboede. Indfæstning 50 rdl.

 

354b, 4. sep. 1824, Thomas Michelsen Wellingshøj, Alleruptorp i Hellevad på

2-3-0-0 tdr. hartkorn, som Søren Laursen på lovlig måde har frasagt sig. Fri for indfæstning.

 

357b, 4. sep. 1824, Peder Gertsen, Kræmmergård i Hellum på 4-3-0-1 tdr. hartkorn, som hans far Gert Nielsen på lovlig måde har frasagt sig. Aftægtskontrakt med faderen. Indfæstning betalt.

 

358b, 9. sep. 1826, Niels Christensen Solberg, Nørgård i Hugdrup på 4-1-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Sørensen sidst beboede. Fri for indfæstning, men betaler fæstebrevets omkostninger.

 

359b, 9. sep. 1826, Christen Andersen Witten, Fjem i Torslev på 6-4-0-2 tdr. hartkorn og skov på 0-1-1-2 tdr. som Eskild Christen Andersen fradøde og hvis enke han har ægtet. Den på gården værende skov passes med muligste flid og nøjagtighed. Opkræver skatter af Fjem distrikts beboere. Landevejen over gårdens mark skal han holde i den stand, at den kan passeres af bred vogn. Aftægt til forhenværende fæsterinde Maren Nielsdatter.

 

360b, 9. sep. 1826, Peder Christen Christensen Tårs hede, Mellergård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Niels Olufsen på lovlig måde har frasagt sig. Stue og aftægtsydelser deres livstid til forhenværende fæster Christen Christensen, der er født i gården, og hans nuværende hustru.

For indfæstning befriet, men betaler fæstebrevets omkostninger.

 

361b, 9. sep. 1826, Jens Sørensen, forhen i Nørgård i Hugdrup, Langholt i Skæve på 8-1-3-1 tdr. hartkorn, og skov på 0-4-1-0 tdr. som Jens Laursen på lovlig måde frasagde sig.

 

363a, 26. okt. 1828, Albert Christensen Bakken, Søndergård i Idskov på 4 tdr. hartkorn, som Laurs Christensen på lovlig måde har frasagt sig. Ægter datter. Aftægt til Laurs Christensen og nuværende hustru. Indfæstning 60 rdl. og betaler fæstebrevets omkostninger.

 

354a, 22. okt. 1828, Jens Bertelsen, Søndergård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som hans mor Inger Nielsdatter på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til moderen.

 

365a, 22. okt. 1828, Christen Pedersen, gård i Hugdrup på 3-7-0-0 tdr. hartkorn, som hans far på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til faderen Peder Chr. Nielsen og til beboelse for sidstnævntes nu havende hustru Maren Andersdatter opføres hus på tre fag i østre ende af fæsterens våningshus, som ved hendes død tilfalder fæsteren. For indfæstning befriet.

 

366a, 22. okt. 1828, Mads Laursen Aunkjøt, hus i Smågårdene på 0-6-3-0 tdr. hartkorn, som Christen Olufsens enke på lovlig måde har frasagt sig. På indfæstningen rester 10 rdl.

 

364a, 22. okt. 1828, Søren Jensen Nedergård, hus i Bunkerne i Voer på 0-3-0-1 tdr. hartkorn, som Christen Hjort på lovlig måde frasagde sig. Kontrakt med Christen Hjort om huslejlighed. Indfæstning 30 rdl.

 

368a, 30. sep. 1829, Christen Willadsen Allerup, Store Holskov i Hellevad på 3-2-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Olufsen på lovlig måde har frasagt sig. Fri for indfæstning, men betaler 13 rdl. af gårdens restance.

 

369a, 30. okt. 1829, Mikkel Christen Abrahamsen Kæret, gård i Allerup i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, som Jesper Madsen på lovlig måde har frasagt sig. Beboelse med mere deres livstid til Thomas Jensen Fælden og nuværende hustru.

 

370a, 30. okt. 1829, Peder Christensen, gård i Allerup i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, som hans far sidst beboede. Aftægt til faderen. Af indfæstningen rester 10 rdl.

 

371a, 30. okt. 1829, Hans Chr. Andersen, gård i Allerup på 4 tdr. hartkorn, som Laurs Nielsen fradøde og hvis enke han ægter. Holder aftægtskontrakt mellem Laurs Nielsen og dennes mor Else Nielsdatter.

 

372b, 30. okt. 1829, Jesper Madsen af Allerup, Fælden i Hellevad på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som Thomas Jensen sidst har beboet. For indfæstning befriet.

 

373b, 30. okt. 1829, Anders Nielsen Ørtoft, Fladkær i Skæve på 7 skpr. hk., som Anders Madsen  på lovlig måde har frasagt sig. Aftægt til Anders Madsen. Af indfæstningen rester 88 rdl.

 

374, 30. okt. 1829, Otte Nielsen, Føltvedhus i Skæve, som hans stedmor Karen Pedersdatter har frasagt sig og hvor hun får aftægt.

 

375a, 30. okt. 1829, Jens Pedersen Thorup, Vitten i Skæve på 2-0-1-2 tdr. hartkorn, som hans svigermor Johanne Jensdatter har frasagt sig og hvor hun får aftægt.

 

376a, 5. nov. 1830, Anders Christensen Mulbak, Tuebakken i Skæve på 0-1-2-2 tdr. hartkorn, som hans svigermor Susanne Kirstine Pedersdatter har frasagt sig og hvor hun får aftægt. Af indfæstningen rester 20 rdl.

 

377a, 5. nov. 1830, Thøger Christensen Nymølle, Store Nejsum i Skæve, som Ole Jensen fradøde og hvis enke han har ægtet. 4-3-3-2 tdr. hartkorn ager og eng og mølleskyld på 2 fjk. 2 alb. uden nogen rettighed til maling eller møllens opbyggelse. Leverer til afdødes søster Anne Jensdatter, hvad enken tilstod hende ved skifte 30. marts 1829. For indfæstning befriet. Betaler restance på 55 rdl. 1 mk. ? sk.

 

378a, 5. nov. 1830, Mads Christensen, Idskov mølle i Voer på 1-4-3-0 tdr. hartkorn, som hans far Christen Sørensen har afstået. Aftægt til faderen. Fri for indfæstning.

 

379a, 5. nov. 1830, Ole Pedersen Smågårdene, Nørgård i Hugdrup på 4-1-0-0 tdr. hartkorn, som Niels Christensen  på lovlig måde har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

380a, 17. sep. 1831, Hans Pedersen Bredmose, Kærsgård i Skæve på 3-4-0-2 tdr. hartkorn, som Niels Christensen fradøde. For indfæstning befriet.

 

381b, 19. sep. 1831, Morten Mortensen Mølgård, Mellergård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Peder Chr. Christensen inden retten har frasagt sig. Stue med mere til forhenværende fæster Christen Christensen, der er født i gården, og hans nuværende kone. For indfæstning befriet.

 

381b, 17. sep. 1831, Thomas Christen Jensen Tuen, Dammen i Voer på 1-3-0-0 tdr. hartkorn, som Christen Christensen på lovlig måde har frasagt sig. Får aftægt.

 

382a, 17. sep. 1831, Laurs Jensen Hellum, sted i Smågårdene i Skæve på 6 skpr. hartkorn, som Mads Laursen sidst beboede.

 

382b, 8. sep. 1832, Peder Chr. Jensen, Mosen i Hellevad på 3-7-3-0 tdr. hartkorn, som hans mor sidst beboede. På indfæstningen rester 80 rdl.

 

383b, 8. sep. 1832, Christen Hansen Boved, [Hinter]gård i Allerup by i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, som Simon Poulsen inden retten frasagde sig. Husværelse med mere til forhenværende fæster Poul Christensen, hvis denne ikke foretrækker at bo hos sønnen Simon Poulsen.

 

384b, 8. sep. 1832, Christen Jensen, gård i Hellevad på 1-5-2-1 tdr. hartkorn, som hans far Jens Andersen fradøde. Indfæstning 50 rdl. og betaler restance fra 1831 på 12 rdl.

 

386a, 8. sep. 1832, Jørgen Jørgensen, Vestergård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som hans afdøde mor sidst beboede. Fritaget for indfæstning. Restance på 10 rdl.

 

386b, 8. sep. 1832, Anders Andersen, Mellergård i Hugdrup, som hans mor Kirsten Pedersdatter har afstået og hvor hun får aftægt.

 

387b, 8. sep. 1832, Mads Laursen Aunkjøt, Barkholt i Skæve på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som Simon Jensen er fraflyttet.

 

388a, 30. marts 1833, Christen Pedersen Lyngså, gård i Lyngså i Albæk på 2-2-1-2 tdr. hk., som hans far Peder Jespersen har afstået. Aftægt til faderen. Indfæstning 100 rdl. Halvdelen er betalt.

 

389a, 28. nov. 1833, Jens Christen Steffensen Fælden, Fælden i Hellevad på

1-7-0-0 tdr. hartkorn, som Jesper Madsen på lovlig måde har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

390a, 26. aug. 1834, Anders Jensen Fælden, halve Fælden i Hellevad på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som hans mor Margrethe Thomasdatter har afstået og hvor hun får aftægt.

 

391a, 26. aug. 1834, Søren Nielsen, halve Nørgård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som hans afdøde far sidst beboede. Holder kontrakten mellem hans far og forhenværende fæster Peder Christensens enke Anne Jensdatter.

 

392a, 26. aug. 1834, Thomas Christensen Kærsgård, Kærsgård i Skæve på 3-4-0-2 tdr. hartkorn, som hans far Christen Thomsen har beboet. Aftægt til forældrene.

 

392b, 26. aug. 1834, Jens Christen Christensen Ravnsholt, umatrikuleret hus i Ovnstrup i Skæve, som hans afdøde svigerfar Jens Jensen sidst beboede.

 

393b, 19. sep. 1835, Peder Pedersen af Idskov, halve Nørgård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Niels Thomsens enke nu har afstået. Aftægt til enken. På indfæstningen rester 30 rdl.

 

394b, 19. sep. 1835, Jens Christen Pallesen Gadholt, halve Vester Idskov i Voer på 4-4-2-1 tdr. hartkorn, som Christen Jensen er fraflyttet. På indfæstningen rester 50 rdl.

 

395a, 19. sep. 1835, Christen Sørensen af Sønder Haven i Tårs, Langholt i Skæve på 8-1-2-1 tdr. hartkorn og skov på 0-4-1-0 tdr. Indfæstning betales ikke.

 

396a, 19. sep. 1835, Poul Jensen Byrdal, Byrdal i Skæve på 4-1-1-1 tdr. hartkorn, som hans far Jens Sørensen sidst beboede. Dersom mergel findes på gårdens mark forbeholdes beboeren af Algårdsodde ret til der at tage det fornødne uden betaling samt fri og uhindret kørsel til og fra. Indfæstning 20 rdl.

 

397a, 19. sep. 1835, Niels Jensen, gård i Hugdrup i Skæve på 2 tdr. hartkorn, som hans far Jens Nielsen fradøde. Af indfæstningen rester 20 rdl.

 

397b, 19. sep. 1835, Christen Jensen Skoven, Ravnsholt i Skæve på 2-2-0-0 tdr. hartkorn, som hans svigerfar Jens Holgersen sidst beboede. Aftægt til svigerfar og dennes hustru.

 

398b, 3. nov. 1836, Peder Steffensen Fælden, halve Fælden i Hellevad på 1-7-0-0 tdr. hartkorn, som Jens Steffensen fradøde. Ingen indfæstning.

 

399b, 3. nov. 1836, Peder Christensen Stendal, Fjem i Torslev på 5-4-0-2 tdr. hartkorn og skov på 0-1-1-2 tdr. som Christen Andersen sidst beboede. Denne og hustruen bebor et hus i det nordøstre hjørne af gårdens mark med dertil udvist jord og ret til mergelgravning. Ingen indfæstning.

 

400b, 5. aug. 1837, Peder Christen Pedersen Rugholm, Rugholm i Skæve på

1-6-0-0 tdr. hartkorn, som hans far Peder Pedersen sidst beboede. Aftægt til forældrene. Ingen indfæstning.

 

401a, 31. dec. 1838, Morten Mortensen Mølgård, hus i Smågårdene i Skæve på

0-6-3-0 tdr. hartkorn, som Laurs Jensen Hellum sidst beboede, men nu er fratrådt. For indfæstning befriet.

 

402b, 31. dec. 1838, Laurs Christen Pedersen, hus i Smågårdene i Skæve på

0-4-0-1 tdr. hartkorn, som Jens Birket fradøde. For indfæstning befriet.

 

403a, 31. dec. 1838, Christen Willadsen, gård i Allerup i Hellevad på 4 tdr. hartkorn, som hans far Willads Christensen har frasagt sig. Aftægt til faderen. Indfæstning 130 rdl. er betalt.

 

404a. 31. dec. 1838, Christen Jensen Silkeborg, Rugholm i Skæve på 1-6-0-0 tdr. hartkorn, som Peder Christen Pedersen på lovlig måde har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

405, 3. jan. 1839, Laurs Jensen Hellum, gård i Hugdrup i Skæve på 3-7-0-0 tdr. hartkorn, som Laurs Christen Pedersen har frasagt sig. Aftægtsydelser til Peder Chr. Nielsens enke Maren Andersdatter. For indfæstning befriet.

 

406a, 31. dec. 1838, Peder Chr. Pedersen, gård i Hugdrup by i Skæve på 3-6-2-0 tdr. hartkorn, som Christen Jensen Silkeborg på lovlig måde har frasagt sig. For indfæstning befriet.

 

407a, 31. dec. 1838, Christen Hansen, Vestergård i Hellum på 3-4-0-1 tdr. hk., sidst beboet af Rasmus Laursen, forhen af Laurs Rasmussen, der fortsat har aftægt i gården. Indfæstning 85 rdl.

 

408a, 11. sep. 1839, Jeppe Nielsen Råholt, Skellet i Voer på 0-2-3-2¾ tdr. hartkorn, som Niels Christensen Gårdsholt har frasagt sig. Denne og hustruen får aftægt og bebor et hus østen i gården, som de på egen bekostning har opført. Indfæstning 50 rdl.

 

409b, 31. dec. 1839, Anders Sørensen Trye, Langholtslund i Skæve på 0-3-3-1¼ tdr. hartkorn, som sidst beboedes af enkemanden Leth, der nu er død. Indfæstning 100 rdl.

 

410a, 31. dec. 1839, Niels Mikkelsen Svennum, Lille Spånheden i Skæve på

1-5-0-¾ tdr. hartkorn, som sidst var fæstet af Laurs Andersen Bruun. Indfæstning 100 rdl er betalt.

 

411a, 31. dec. 1839, Niels Christen Jørgensen Ørvad, Lille Holskov i Hellevad på 2 skpr. hartkorn, som Anders Thomsen Lem har frasagt sig. Nøjagtigt tilsyn med, at ingen fremmede høveder inddrives eller græsse på de Allerup by tilhørende jorder norden bakken mellem Lyrhøj, Allerup og Holskov marker. Indfæstning 15 rdl.

 

411b, 31. dec. 1839, Niels Christensen Aggersborg, umatrikuleret hus, Allerupled, som Anders Hansen har frasagt sig og er fratrådt. For indfæstning befriet.

 

412b, 31. dec. 1839, Niels Laursen, sted i Stensholt i Skæve, som hans mor, Laurs Nielsens enke Ingeborg Nielsdatter, nu har frasagt sig. Aftægt til moderen.

 

413b, 31. dec. 1839, Jens Jensen Hørfrødam, Alleruptorp i Hellevad på 2-0-3-0 tdr. hartkorn, som Thomas Mikkelsen Wellingshøj frasagde sig og fratrådte. For indfæstning befriet.

 

414a, 31. dec. 1839, Claus Stefanus Blicher, Nørgård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Søren Nielsen frasagde sig før sin død. For indfæstning befriet.

 

415a, 25. jan. 1840, forpagtning til examinatur juris Jacob Nicolai Kiellerup Kold på de nu sammenlagte og forhen delte Mellergårde i Idskov, som sidst var bortfæstet til Morten Mortensen Mølgård og Jørgen Christensen Stensholt, som begge frasagde sig inden retten.

 

416a, 19. aug. 1840, Mads Jensen, gård i Hellum by på 1-5-2-1 tdr. hartkorn, som Christen Jensen fradøde og hvis enke han har ægtet. Indfæstning 70 rdl. er betalt.

 

417a, 12. dec. 1840, Søren Hansen, Søndergård i Hugdrup på 4-6-0-0 tdr. hartkorn, som Hans Laursen har frasagt sig. Aftægt til Hans Laursen og hustru. Indfæstning 130 rdl.

 

419a, 11. dec. 1840, Christen Laursen Dorfgade, Søndergård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Albert Christoffersen har frasagt sig inden retten. Indfæstning 70 rdl. er betalt.

 

419b, 11. dec. 1840, Niels Christensen Grønnerup, gård i Allerup i Hellevad, som Christen Hansen Bov har frasagt sig. Var 1781 på 4 tdr. hartkorn, nu er frataget jord til skolen. Forrige fæster tildeles et lidet kammer i våningshuset til beboelse og årligt 1 td. rug og 1 td. byg. For indfæstning befriet, men betaler fæstebrevets omkostninger.

 

421b, 11. dec. 1840, Jens Simonsen, hus i Stensholt på 0-5-0-1½ tdr. hartkorn, som Oluf Bertelsens enke har frasagt sig. Nøjagtig opsyn med skovparterne Højbæk og Nymarken i Stagsted skov. Aftægt og fri bolig til enken i den til hende indrettede lejlighed. For indfæstning befriet. Betaler fæstebrevets omkostninger.

 

423a, 11. dec. 1840, Christen Mortensen, Snorren i Skæve på 0- 5-3-2 tdr. hartkorn, som Niels Christensens enke har frasagt sig. Aftægt til enken, der overlades den ved stedet værende gamle smedje og dertil liggende have. Indfæstning 30 rdl. er betalt.

 

424b, 11. dec. 1841, Niels Madsen Voerså, Søndergård i Idskov i Voer på 4 tdr. hartkorn, som Christen Laursen Dorfgade har frasagt sig inden retten. Indfæstning 67 rdl.

 

426, 11. dec. 1841, Mads Peter Boesen, umatrikuleret hus, Skellet i Skæve, som hans mor Kirsten Nielsdatter, enke efter Boe Pedersen, sidst beboede uden skriftlig kontrakt.

 

427, 11. dec. 1841, Laurs Chr. Jensen, Lille Holskov i Hellevad på 2 skpr. hartkorn, som Niels Chr. Jørgensen Ørvad har frasagt sig. Indfæstning 5 rdl.

 

428a, 11. dec. 1841, Peder Nielsen, umatrikuleret hus i Hellevad, Allerupled, som Niels Christensen Aggersborg har frasagt sig inden retten. For indfæstning befriet.

 

429b, 5. marts 1841, Morten Christensen Tveden, Vester Idskov i Voer på 4-4-2-1 tdr. hartkorn, som Jens Chr. Pallesen har frasagt sig inden retten. Betaler indfæstning på 200 rdl., 20 rdl. i skriverpenge til godsforvalteren og fæstebrevets omkostninger.

 

430. 29. dec. 1843, Ludvig Ågård, Vester Idskov i Voer p 4-4-2-2 tdr. hartkorn, som sidst var bortfæstet til Morten Christensen Tveden. Betaler indfæstning på 300 rdl., 30 rdl. i skriverpenge til godsforvalteren og fæstebrevets omkostninger.

 

433a, 30. nov. 1844, Thomas Simonsen, Lille Nejsum i Skæve på 4-1-0-1 5/8 tdr. hartkorn, som hans far Simon Pedersen Ravnsholt sidst havde. Aftægt til denne og hustruen Anne Thomasdatter. Betaler indfæstning på 100 rdl., skriverpenge på 10 og fæstebrevets omkostninger.

 

434b, 11. dec. 1844, Peder Chr. Laursen, hus i Smågårdene i Skæve på 0-3-1-1¼ tdr. hartkorn, som Søren Byrdal har frasagt sig. Indfæstning 40 rdl. Skriverpenge til godsforvalteren 4 rdl.

 

435b, 11. dec. 1844, Laurs Pedersen, Lille Holskov i Hellevad på 0-1-3-1¼ tdr. hartkorn, som Mikkel Christensen har frasagt sig. Betaler indfæstning på 10 rdl., skriverpenge på 1 rdl. samt fæstebrevets omkostninger.

 

436b, 11. dec. 1844, Dorthea Mikkelsdatter, enke efter Christen Jensen Østerled, huset Stenbakken i Hellevad, som Mads Laursen Dansk havde. Indfæstning 60 rdl. Lavværge: Jens Mikkelsen.

 

437a, 28. okt. 1843, Bertel Christensen, vestre gård i Vester Idskov i Voer på 5-1-2-2¼ tdr. hartkorn. Indfæstning og skriverpenge på 550 rdl. hvoraf 200 er betalt. Kautionist, selvejergårdmand Christen Nielsen Bredmose i Hørby.

 

439a, 15. maj 1845, Christen Hansen, sted i Smågårdene i Skæve på 0-1-1-½ tdr. hartkorn. Betaler fæstebrevets omkostninger.

 

440a, 30. april 1845, Peder Nielsen Væver, hus i Smågårdene i Skæve på 0-2-2-2¾ tdr. hartkorn, som han bebor.

 

441a, 15. maj 1845, Oluf Thomsen, hus i Smågårdene i Skæve på 0-2-0-¼ tdr. hartkorn, som han bebor.

 

441b, 30. april 1845, Søren Christensen, sted i Smågårdene i Skæve på 0-3-1-0 tdr. hartkorn, som han bebor.

 

442b, 15. maj 1845, Jens Jørgen Jacobsen, hus i Smågårdene i Skæve, 0-4-0-¼ tdr. hk.

 

443a, 15. maj 1845, Mads Jacobsen, Barkholthus i Skæve, som han bebor, 0-2-3-1 tdr. hk.

 

444a, 30. april 1845, Søren Sørensen, hus i Smågårdene i Skæve, 0-2-3-2½ tdr. hk.

 

444b, 15. maj 1845, Christen Jørgensen Leergrav, hus i Hellevad, 0-1-0-1¼ tdr. hk.

 

445a, 30. april 1845, Christen Sørensen, hus i Smågårdene i Skæve, 0-2-1-0 tdr. hk.

 

446a, 15. maj 1845, Anders Chr. Petersen, Mølhaven eller Hugdruphus i Skæve på 0-1-2-½ tdr. hartkorn, som han bebor.

 

447a, 17. juni 1845, Carl Tønnesen, Spånhedenhus i Skæve på 1 alb. hk., som han bebor.

 

447b, 15. maj 1845, Jens Jepsen, Skeldoddingen i Hellevad på 0-1-1-2½ tdr. hk., han bebor.

 

448b, 15. maj 1845, Anders Hansen, umatrikulerede Holbækhus i Hellevad, som han bebor.

 

449a, 15. maj 1845, Anders Jensen, Lyngrod i Hellevad på 0-2-0-2¼ tdr. hartkorn. Har ingen rettighed til græsning i Stagsted skov.

 

449b, 30. april 1845, Jens Nielsen Cuirasheer, hus i Bunkerne i Voer på 0-3-0-1¾ tdr. hk.

 

450b, 30. april 1845, Christen Laursen, hus i Smågårdene i Skæve på 0-1-0-1¼ tdr. hk.

 

451b, 31. dec. 1845, Jens Nielsen, Føltved i Hellevad på 1-0-1-¼ tdr. hartkorn, som Niels Jensen har frasagt sig inden retten. Hus med tillagt jord på Føltved fælled, sidst beboet af Jens Christensens enke, må herefter bruges af Jens Nielsen. Indfæstning 36 rdl. og skriverpenge 4 rdl.

 

452b, 31. dec. 1845, Laurs Christensen, Føltvedhus i Hellevad på 0-0-2-2½ tdr. hartkorn, som Otte Nielsen har frasagt sig inden retten. For indfæstning befriet.

 

453, 31. dec. 1845, Jens Chr. Nielsen, Strækningen i Hellevad på 0-4-2-¾ tdr. hartkorn, som Niels Jensen Jespergård har frasagt sig inden retten. Indfæstning 80 rdl. Skriverpenge 8 rdl.

 

454b, 23. dec. 1846, (Jens) Christen Thomsen, Holtet i Skæve på 0-4-3-¼ tdr. hartkorn, som Anders Christensens enke har frasagt sig. Indfæstning 80 rdl. Skriverpenge 8 rdl.

 

455b, 30. dec. 1846, Jens Christensen Krabdrup, Skæveled i Skæve på 3-6-0-2¾ tdr. hartkorn, som Peder Andersens enke Lisbeth Hansdatter har frasagt sig inden retten. Aftægt og bolig på 2 fag i våningshuset til enken.

 

457a, 30. dec. 1846, Otte Nielsen, Ålgårdsodde i Skæve på 3-(0)-2-2½ tdr. hk. Tørvemosen, som 1807 reserveredes Dybvads ejer, forbliver udenfor dette fæste. Ophold og aftægt til forrige fæster Christen Nielsen. Indfæstning 300 rdl. og skriverpenge til godsforvalteren på 30 rdl. er betalt.