Dronninglund, G 21 – 19. Pakke med skiftebreve 1738-1744.

 

22. dec. 1738, Christen Andersen Kjærulf i Allerup i Hellevad, gift med Kirsten Jensdatter. Søskendebørn og deres børn. 1. afdøde Christen Sørensen i Ørum sogn og by hans børn: Søren Christensen i Ørum, omkring 40 år, Peder Christensen, 30 år, Johanne Christensdatter, 32 år, begge hos broder Søren. 2. afdøde Thomas Sørensen i Røgelhede i Hellevad hans børn: Søren Thomsen i Skarvad i Øster Brønderslev, Anders Thomsen i Røgelhede, Johanne Thomasdatter, enke i Katholm i Hellevad, hendes søn Peder Svendsen mødte. 3. afdøde Anders Sørensen i Østergård i Allerup hans søn Jens Andersen, død og efterladt to sønner: Anders Jensen, 14 år, hos stedfar Niels Sindalsen i Klokkerholm mølle, Jens Jensen, 12 år, tjener Anders Hansen i St. Bjørnholm. 4. afdøde Niels Sørensen i Snabhede i Hellum hans børn: Mads Nielsen i Lendum sogn og by, Niels Nielsen, skal have boet i København eller Sjælland, men om han er i live vides ikke, Christen Nielsen i Jerslev sogn og by. 5. Johanne Sørensdatter gift med Christen Christensen i Rom i Tårs, der mødte for sin hustru. 6. Inger Sørensdatter i Kræmmergård i Hellum, nu enke. 7. Anne Sørensdatter i bemeldte Kræmmergård gift med Jacob Laursen. På deres vegne mødte Søren Pedersen i Kræmmergård. 8. afdøde Bodil Sørensdatter i Hedegård i Hallund hendes børn: Jens Hansen, omkring 20 år, tjener hos Mathias Nielsen i Hallund by, Johanne Hansdatter, 20 år, skal være i Ålborg, men hvor vides ikke. Deres far, Hans Jensen, nu værende i Ålborg. Enkens lavværge: Sr. Peder Steenfeldt af Roslund i Hellevad. Gårdens hartkorn: 2-4-1-2 tdr.

 

9. jan. 1741, Jens Laursen i Lille Bjørnlund, død 28. nov., gift med Kirsten Olufsdatter. Børn: Laurs Jensen, 7 år, Oluf Jensen, 1¾ år, Anne Jensdatter, 9 år, Maren Jensdatter, 4½ år. Værge: farbror Erik Laursen i Dorfsgade. Lavværge: Søren Olufsen i Dorf mølle. Vurdering: Eiler Jensen i Torup og Mads Madsen i Bleisberg. Havde dyr hos Søndre Poul i Lem i Hellevad, Svend Mogensen i Hellevad, Søren Vadbro, Anders Jensen og Peder Andersen i Ørum, Anders Langthjem i Bjørnholm, Christen Sindalsen i Glinvad, Jens Jensen og Oluf Sørensen i Tolstrup, Otte Pedersen i Brønden, Oluf Laursen i Bolle, Laurs Akselsen i Gingsholm, Simon Sørensen i Hjallerup, Jens Hansen i Løgtved og Niels Sørensen i Vester Torup.

 

28. marts 1741, Birgitte Jensdatter i Bolle by, gift med Søren Christensen. Søskende: Simon Jensen og Anne Jensdatter, begge i Bolle. Vurdering: Jens Laursen i Bolle og Søren Andersen på Slottet. Søren Christensens gårdsmænd, Niels Thomsen, Laurs Jensen og Bjørn Steffensen har antaget stedet formedels beboerens slette tilstand, men enkemanden bebor rollingen sin livstid.

 

8. dec. 1742, Peder Nielsen i Dronninglund mølle, [antagelig enkemand]. Eneste barn: Marie Anne Pedersdatter, i 5. år. Værger: farbrødre Søren Nielsen i Gl. Kirk og Jens Nielsen i Dorf. Afdødes far, Niels Pedersen i Dorf, skyldte 2 mk. 8 sk. og afdødes søster Kirsten Nielsdatter gift med Søren Laursen i Ørsø mente at have 4 rdl. til gode som resterede af hendes løn 1738 og 1739. Vurdering: Oluf Nielsen og Jens Ottesen i Ringstedbrønd.

 

18. jan. 1743, Maren Nielsdatter i Ulvgraven, gift med Jeppe Pedersen. Børn: Niels Jeppesen, 26 år, hos forpagter Jens GleerupDronninggård, Peder Jeppesen, 27 år, Christen Jeppesen, 10 år, begge hjemme, Voldborg Jeppesdatter, 28 år, gift med Niels Andersen i Lille Ravnholt i Voer på Voergård gods, Karen Jeppesdatter, 24 år, Anne Jeppesdatter, 17 år, Maren Jeppesdatter, 4 år, de sidste tre hjemme. Vurdering: Christen Christensen i Bollehede og Søren Andersen på Slottet i Bolle.

 

19. jan. 1743, Hans Christensen ved Agersted skel, gift med Kirsten Sørensdatter. Barn: Christen Hansen, 15 år. Værge og lavværge, enkens bror Jens Madsen i Agersted på Voergård gods. Vurdering: Knud Christensen og Christen Knudsen ved Agersted skel.

 

5. juni 1743, Peder Jensen i Tidselbakken, enkemand efter Kirsten Sørensdatter, efter hvem der blev holdt skifte 12. juni 1741. Børn: Jens Pedersen i Kyllingborg, Christen Pedersen, 19 år, der fæster stedet, og Anne Pedersdatter, 24 år, begge hjemme. Deres søster, Dorothe Pedersdatter, døde kort efter faderen. Vurdering: Anders Poulsen i Ørsøgård og Christen Simonsen i Store Rævdal.

 

11. juni 1743, Rasmus Nielsen i Gerå gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Niels Rasmussen, 8 år, Jens Rasmussen, 3 år, Johanne Rasmusdatter, 10 år, Mette Rasmusdatter, 5 år. Fødte værger: Hans Jepsen i Melholt og Jens Marcussen i Gerå. Lavværge: Jens Pedersen i Gerå. Vurdering: Ifver Jensen i Gerå og Laurs Sørensen ved Vadet.

 

14. sep. 1743, Otte Nielsen i Kistrupholt, gift med Mette Pedersdatter. Børn: Niels Ottesen, 28 år, hjemme, Anne Marie Ottesdatter gift med Poul Andersen i Buret, Kirsten Ottesdatter, 23 år, Johanne Ottesdatter, 18 år, Anne Ottesdatter, 15 år, Maren Ottesdatter, 13 år, Mette Ottesdatter, 10 år, alle fem hjemme. Lavværge: Jørgen Pedersen i Lille Rævdal. Vurdering: Jens Gregersen i Møgelmose og Niels Pedersen Skrædder i Ørsø. Hartkorn: 4-1-1-1 tdr.

 

15. nov. 1743, pige Kirsten Pedersdatter, der døde i København. Skifte holdt hos Gregers Jensen i Bolle, hos hvem afdøde havde haft tilhold til hun for 8 til 9 uger siden rejste til København, hvor hun 29. sep. døde hos murermester Carl Nicolaisen. Før afrejse nedlagde hun ejendele i kiste, der stod hos Gregers Jensen, og nøglen til den overlod hun Jens Pedersen i Try. Gregers Jensen mente at have til gode for reparation af huset, hvor afdøde og hendes mor havde boet.

 

9. marts 1744, pige Anne Christensdatter hos Christen Jørgensens enke i Sørå. 1. afdød morbror Morten Hansen hans søn Peder Mortensen i Gerå. 2. afdød morbror Jeppe Hansen hans børn: Hans Jepsen i Melholt på Vrå gods, Anders Jepsen i Nørre Sørå på Voergård gods, Anne Jepsdatter gift med Oluf Hansen i Ulsted på Vrå gods, Bodil Jepsdatter til huse hos Kirsten Jensdatter i Gerå. 3. afdød morsøster Bodil Hansdatter hendes børn: a. Rasmus Nielsen i Gerå, død, hans fire umyndige børn: Niels Rasmussen, Jens Rasmussen, Johanne Rasmusdatter og Mette Rasmusdatter, alle hos stedfar Jens Pedersen i Gerå. b. Bodil Nielsdatter gift med True Jensen i Gerå, c. Anne Nielsdatter gift med Godske Pedersen i Gerå. 4. afdød morsøster Anne Hansdatter hendes datter Bodil Nielsdatter gift med Poul Andersen i Gerå. Vurdering: Jørgen Jensen i Sørå og Christen Christensen i Bovet.

 

27. april 1744, Jens Sørensen i Sørå, gift med Maren Laursdatter. Børn med afdøde Anne Sørensdatter: Karen Jensdatter, 5 år, Anne Jensdatter, 12 år, begge hjemme. Fællesbarn: Jens Jensen, ¾ år. Værge: farbror Michel Sørensen i Aså. Vurdering: skoleholder Niels Sørensen og Jens Christensen, begge i Aså.

 

29. april 1744, Jørgen Rasmussen i Dorfsgade, gift med Johanne Nielsdatter. Søn: Rasmus Jørgensen, ¾ år. Værge: farbror Peder Rasmussen i Ørsø. Lavværge: hendes far Niels Olufsen i Ørsø. Vurdering: skoleholder Levi Madsen i Dorf og Søren Olufsen i Dorf mølle.

 

7. juni 1745, Christen Jørgensen i Sørå, gift med Anne Christensdatter. Fællesbørn: Morten Christensen, Margrethe Christensdatter og Anne Christensdatter. Født værge: Niels Jensen i Sørå. Lavværge: Jørgen Jensen i Sørå.

 

Navneregister til skifteprotokoller for Dronninglund, 1800-1817.

G 21 – 17 og G 21 – 18. Sider er forsvundet, andre er stærkt beskadigede.

 

Mikrokort 1/11.

Side 5, 23. juni 1800, tjenestekarl Peder Laursen hos Hans Hansen i Aså. Søskende: Niels Laursen i Ørsø, Klemmen Laursen, tjener i Ørsø, Karen Laursdatter gift med Erik Laursen i Hov, Maren Laursdatter gift med Hans Hansen i Aså, Gertrud Laursdatter, tjener i Ålborg, halvsøster Margrethe Laursdatter i Hov, enke efter Niels Kær. - Hans Hansen i Ørsø fik boet som betaling for pleje og begravelse af sin svoger.

 

Side 5b, 14. juli 1800, Maren Olesdatter i Stagsted, gift med husmand Christen Nielsen. Af første ægteskab med Peder Gregersen: Gregers Pedersen, 34 år, bortrømt, Inger Pedersdatter, ugift hjemme. Født værge, farbror Jens Gregersen, var for affældig til at møde. Udnævnt tilsynsværge: Simon Laursen i Stagsted.

 

Side 7, 17. juli 1800, Marianne Mogensdatter i stedet Buur i Ørsø, gift med gårdmand Peder Christensen [først kaldt Christen Pedersen]. Børn: Kirsten Pedersdatter gift med Christen Andersen i Ørsø, Peder Pedersen, 28 år, og Maren Pedersdatter, ugift, begge hjemme.

 

Side 7b, 30. juli 1800, gårdmand Niels Hansen i Hedegård, gift med Johanne Marie Jensdatter. Deres børn: Hans Nielsen, 3 år, Anne Nielsdatter, 10 år, Anne Margrethe Nielsdatter, 6 år, alle hjemme. Født værge: gårdmand Peder Hansen i Hønborg. [Se side 50]

 

Side 13, 28. aug. 1800, Peder Christensen i Aså mølle. Børn med afdød hustru Sophie Olesdatter: Malene Pedersdatter gift med Niels Bertelsen i Idskovkrog i Voer, Ole Pedersen, 41 år, tjener på Vang, Christen Pedersen, 33 år, Jens Pedersen, 30 år, Kirsten Pedersdatter, 28 år, alle tre hjemme. Fik fæste 17. april 1756. Niels Jensen ved Skellet havde lånt en liden ambolt og en spærhage af afdøde. – Et omfattende og langvarigt skifte.

 

Side 23, 17. okt. 1800, gårdmand Jens Christensen Bødker i Aså, gift med Kirsten Ottesdatter. Datter Maren Jensdatter gift med Niels Børresen, som tjener enken på stedet. Lavværge: gårdmand Peder Jensen i Aså.

 

Side 29, 30. okt. 1800, gårdfæster Jens Christensen i Lille Rævdal, gift med Maren Nielsdatter. Fællesbørn: Niels Jensen, 34 år, på stedet, Christen Jensen, 30 år, tjener på Dronninglund, Simon Jensen, 25 år, for tiden ved regiment i København, Jens Frederik Jensen, 22 år, hjemme, Peder Jensen, 19 år, tjener i Melholtgård, Christen Jensen, 14 år, hjemme. Værge: ældste søn Niels. Lavværge: Christen Ibsen/Jepsen i Ulvgraven.

 

Side 37, 10. nov. 1800, Anne Christensdatter i Bolle by, gift med fæstegårdmand Søren Simonsen. Børn: Christen Sørensen, 10 år, Karen Sørensdatter, 6 år. Tilsynsværge: Søren Laursen i Bolle.

 

Side 39b, 13. dec. 1800, Maren Laursdatter i Aså, gift med fæstegårdmand Jens Christensen Øster. Børn: Christen Jensen, 27 år, Bodil Jensdatter, 31 år, begge hjemme.

 

Side 45b, 12. jan. 1801, Maren Simonsdatter i Store Kærsgård i Dronninglund, gift med fæstegårdmand Otte Laursen. Børn: Maren Ottesdatter gift med Peder Hansen i Solholt, Anne Cathrine Ottesdatter gift med Christen Knudsen i Melholt, Karen Ottesdatter, ugift hjemme. Tilsynsværge: farbror Simon Laursen i Stagsted.

 

 

Kort 2/11.

 

Side 48b, 21. jan. 1801, Maren Jeppesdatter i Stagsted by, gift med husmand Jens Christensen. Børn: Mariane Jensdatter gift med Michel Jensen i Tolstrup, Niels Jensen, 30 år, tjener i Tolstrup, Maren Nielsdatter, 24 år, hjemme hos faderen.

 

Side 50, 15. februar 1801, [enke] Johanne Marie Jensdatter i Hedegård. I ægteskabet med Niels Hansen er foruden forhen nævnte arvinger et spædt barn, Anne Kirstine Nielsdatter. Værger: den afdøde mands helbrødre, Peder Hansen i Hønborg og Laurs Hansen i Stagsted, og den afdøde kones bror, Christen Jensen i Kyllingborg. [Skifte efter Niels Hansen side 7b]

 

Side 52, 25. februar 1801, Anne Jeppesdatter i Aså, gift med gårdfæster Niels Thomsen. Af første ægteskab: Maren Pedersdatter, 36 år, gift med Jens Pedersen i Aså, Anne Margrethe Pedersdatter, 34 år, hjemme, Jens Pedersen, 34 år, og Christen Pedersen, 34 år. Af andet ægteskab: Margrethe Nielsdatter, 26 år, tjener i Melholtgård, Peder Nielsen, 25 år, hjemme.

 

Side 55, 7. april 1801, Christen Olesen Snedker på Bollehede, gift med Anne Nielsdatter. Børn: Laurs Christensen, 21 år, tjener på Dronninglund, Niels Christensen, 18 år, Søren Christensen, 11 år, begge hjemme. Værge og kurator: Søren Laursen i Bolle. Lavværge: Mogens Olesen i Bolle.

 

Side 58b, 8. april 1801, gårdmand Niels Jensen Jacobsen i Aså, gift med Johanne Jensdatter, der vil blive ved stedet. Deres børn: Jens Nielsen, 26 år og værge for søster Kirsten Nielsdatter, 18 år, begge hjemme. Lavværge: Jens Jensen i Bjørnstrup.

 

Side 60b, maj 1801, Dorthe Andersdatter i Dalen i Dronninglund, enke efter Søren Andersen. Børn: Anders Sørensen, 29 år, ved regiment i København, Mogens Sørensen, 26 år, ved regiment i Ålborg, Christen Sørensen, ved regiment i Ålborg, Hans Sørensen, 20 år, tjener i Holt, Mette (Cathrine) Sørensdatter, 13 år, tjener samme sted.

 

Side 68b, 6. juni 1801, Søren Jørgensen i Kokkenborg, gift med Maren Christensdatter. Børn: Jørgen Sørensen, 9 år, Niels Chr. Sørensen, 7 år, Anders Sørensen, 4 år, Gertrud Marie Sørensdatter, 2 år. Den fødte værge var fraværende og Peder Hansen i Hønborg blev antaget. Lavværge: Jens Christensen i Kokkenborg.

 

Side 70, 7. dec. 1801, Christen Fanøe i Dorf mølle, gift med Malene Jensdatter. Børn: Jørgen Mogens Christensen, 4 år, Christiane Margrethe Christensdatter, 6 år. Tilsynsværge efter begæring: Christen Jensen i Store Tranget. Lavværge: Christen Pedersen i Løgtholt.

 

Side 74b, 8. juli 1801, Orsle eller Orsillie Marie Christensdatter i Slottet, et hus i Bolle, gift med Peder Rasmussen. Børn: Rasmus Pedersen, 9 år, Christen Pedersen, 6 år, Mette Pedersdatter, 4 år, Mariane Pedersdatter, 1½ år. Har et hartkorn på 0-6-3-2 tdr. og hører til husmandsstanden. Vil så vidt muligt og for sine små børns skyld indtræde i nyt ægteskab. Tilsynsværge: Christen Ibsen/Jepsen i Ulvgraven.

 

Side 81, 15. aug. 1801, Peder Justesen i Hjallerup kro ønsker sit bo gjort op. Er 88 år, svagelig, enkemand, forladt af børnene og har besvær med næringen. Datterdatter Inger Marie Christensdatter og hendes mand Christen Simonsen har i nogle år været i kroen og hjulpet, og hun har desuden taget sig af hans uopdragne sønnedatter Gertrud Marie Justesdatter. – Omfattende.

 

Side 91b, 15. sep. 1801, Niels Andersen i Lyngmose, et umatrikuleret hus, gift med Margrethe Thøgersdatter. Børn: Anders Nielsen, 9 år, Mariane Nielsdatter, 13 år. Antaget værge: Peder Smed i Ørsø. Lavværge: Christen Buur [el. Buus.]

 

Side 96, 19. okt. 1801, Karen Nielsdatter i Hjallerup by, gift med husmand Laurs Laursen, der vil indlade sig i nyt ægteskab. Børn: Laurs Laursen, 12 år, Niels Laursen, 3 år, Maren Laursdatter, 19 år, Karen Laursdatter, 15 år, Karen Marie Laursdatter, 6 år. Tilsynsværge: Anders Jensen af Redet.

 

Side 97, 10. nov. 1801, gårdmand Laurs Nielsen Ladefoged i Stagsted, gift med Kirsten Jensdatter. Børn: Niels Laursen, 40 år, her på stedet, Anne Laursdatter gift med Niels Rasmussen i Tørrildhauge i Åsted, Else Laursdatter gift med Christen Christensen, som nu er gårdmand i Gl. Kirk, Maren Laursdatter, ugift. Lavværge: Simon Laursen i Stagsted.

 

Side 101, 19. nov. 1801, Kirsten Thomasdatter i Hedegård, gift med tjenestekarl Anders Hansen. Hel og halvsøskende delte afdødes gangklæder og kiste og gav afkald: Christen Thomsen i Hellevad, Thomas Jensen i Mølskov, Laurs Christensen i Sørå, Karen Jeppesdatter i Mølskov, Jens Jensen i Blokhusene og Marie Jeppedatter i Mølskov.

 

Side 103, 28. nov. 1801, gårdmand Otte Poulsen i Try, gift med Johanne Marie Nielsdatter. Børn: Niels Ottesen, 16 år, Poul Ottesen, 14 år, Junger Ottesen, 9 år, Jens Ottesen, 4 år, Ane Marie Ottesdatter, 20 år, alle hjemme. Værge: farbror Niels Poulsen af Vadet. Lavværge: Peder Nielsen i Østerdorf.

 

Kort 3/11.

 

Side 123, 4. jan. 1802, Johanne Andersdatter i udflyttergård fra Hjallerup, gift med Christen Christensen Biørnlund. Fællesbørn: Anders Christensen, 12 år, Christen Christensen, 4 år, Johanne Christensdatter, 10 år. Desuden Maren Christensdatter, 20 år, en slegfredsdatter, som afdøde avlede før hun kom i ægteskab. For børnene mødte Christen Christensen Boier i Hjallerup. Senere Søren Hansen i Thorsholm.

 

Side 125, 13. februar 1802, Christen Jensen i Østerdorf, gift med Birgitte Jensdatter. Døtre: Malene Christensdatter, 28 år, Maren Christensdatter, 21 år, begge hjemme. Værge: farbror Jens Jørgen Jensen i Melholtgård, repræsenteret af Christen Pedersen i Løgtholt. Lavværge: Christen Jensen i Tranget.

 

Side 128, 17. april 1802, Mette Pedersdatter i Stagsted by, gift med husmand Jacob Ibsen. Søn Hans Jacobsen er undveget for 4½ år siden og hans opholdssted vides ikke. For han mødte hr. Thomas Stagsdorph af Stagsted. Enkemanden fik fæstebrev 1776, som han nu afleverer pga. alderdom og svaghed.

 

Side 132, 10. maj 1802, husmand Simon Pedersen i Bolle by, gift med Anne Kirstine Møller. Af første ægteskab med Anne Thomasdatter: Johanne Simonsdatter gift med Peder Rasmussen ved Gudumlund, Margrethe Simonsdatter, tjener i Ålborg. Fællesbørn: Thøger Møller Simonsen, 7 år, Maren Kirstine og Elle Simonsdatter, tvillinger og 9 år. Ansat værge: Godske Christensen Skrædder. Lavværge: skoleholder Jens Møller i Bolle.

 

Side 135, 3. sep. 1802, Peder Nielsen i Østerdorf, gift med Bodil Andersdatter. Datter: Dorthe Pedersdatter, 1 år. Værge: gårdmand Jacob Nielsen i Vesterdorf.

 

I protokollen er her nogle beskadigede sider, andre er helt eller delvis afrevne.

 

Side 141, 13. okt. 1802, Svend Olesen, husmand i Lille Fælden, gift med Mette Christensdatter [Arvingerne er nævnt øverst på side 142, hvor det meste er revet af, og tilbage er, at der var arving på 27 år]. Lavværge: Mads Jensen. Værge: Laurs Jensen.

 

Side 142, 19. nov. 1802, Anne Madsdatter i Miilholtsvad, gift med husmand Peder Olesen. Afkald fra halvsøskende: Christen Thomsen, halvgårdsmand i Dorf, hvis søn Thomas Christensen i Tveddergård mødte, Birgitte Thomasdatter, enke efter Christen Madsen i Agersted på Voergård gods, med lavværge, Thomas Christensen i Vestergård.

 

Side 145, 2. dec. 1802, husmand Niels Simonsen ved Skellet, gift med Anne Andersdatter. Barn: Kirsten Nielsdatter, 11 år. Værge: Hans Jensen Skovfoged ved Skellet. Lavværge: Ole Madsen ved Skellet.

 

Side 151, 11. aug. 1802, afkald for arv efter Thomas Jensen i Lille Trintveden, gift med Maren Jacobsdatter, fra Jeppe Jensen og Laurs Jensen i Ørsø, der sidste på sin kones vegne.

 

Side 151, 24. dec. 1802, gårdmand Laurs Christensen i Gerå, gift med Kirsten Simonsdatter. Fællesbørn: Thomas Laursen, 28 år, hjemme, Anne Laursdatter, 3? år, tjener på Dronninglund, Kirsten Laursdatter, 32 år, hjemme, Johanne Laursdatter, 36 år, gift med Lorenz Brinch i Ålborg. Værge: Christen Simonsen i Gerå. Lavværge: Niels Christensen i Gerå.

 

Side 153,? nov. 1802, Christen Rasmussen i hus på Stagsted gade, gift med Inger Hansdatter. Ingen skifte og deling pga. ubetydelige og ringe efterladenskaber. Afkald fra afdødes brødre, Laurs Rasmussen og Simon Rasmussen, begge i Try i Dronninglund sogn.

 

Side 154, 13. jan. 1803, skifteslutning efter gårdmand Hans Pedersen i Gerå, gift med Maren Nielsdatter. [Begyndt på meget beskadiget eller forsvundet side.] Myndig søn: Ole Hansen. Værge for umyndige arvinger: Jens Nielsen Broen i Aså. Lavværge: Jens Nielsen. Enken vil blive ved stedet.

 

Side 162, 11. februar 1803. Afkald, Maren Olesdatter gift med gårdmand Christen Nielsen i Als, Mette Olesdatter gift med Erik Nielsen i Als, og ugifte Kirsten Olesdatter overlod arv efter deres mor til deres bror Søren Olesen, gift gårdmand i Aså, for langvarig pleje og pasning af moderen og dennes begravelse.

 

Side 163, 7. marts 1803, Jens Gregersen i Gammel Dahl. Afkald til svoger og bror Christen Jensen i Gl. Dahl fra Jens Thomsen Lunøe, borger og værtshusmand i Ålborg på hustru Anne Jensdatters vegne, Ole Pedersen, skibstømmermand i Ålborg på hustru Mette Jensdatters vegne, og Mariane Jensdatter for arv efter deres far og svigerfar Jens Gregersen.

 

Side 163, 7. marts 1803, Mette Andersdatter i Lille Langheden, gift med Otte Olesen. Afkald fra eneste arving Anne Nielsdatter gift med Hans Sindalsen ved Skellet for arv efter hendes afdøde mor Mette Andersdatter og stedfar Otte Olesen, når han måtte afgå.

 

Side 164, 2. april 1803, gårdmand Niels Thomsen i Aså. Børn: Peder Nielsen, 28 år, Margrethe Pedersdatter, 29 år, begge hjemme.

 

Side 166, 24. maj 1803, Jens Jørgensen i Try i Dronninglund, gift med Maren Pedersdatter. Af første ægteskab med Maren Laursdatter: Jørgen Jensen, 21 år, Cathrine Jensdatter, 20 år, begge hjemme, Margrethe Jensdatter, 23 år, tjener på Voergård. Fællesbarn: Karen Marie Jensdatter, 3 år. Værge: gårdmand Peder Bach her i byen. Lavværge: Hans Laursen.

 

Kort 3/11

 

Side 169, 1. juni 1803, tjenestepige Maren Christensdatter på Dronninglund, [som ved skifteslutningen kaldes Maren Jørgensdatter]. Tre modersøskende: 1. afdøde Margrethe Terkelsdatter, hendes datter Anne Madsdatter, enke og nu i Stagsted, 2. afdøde Karen Terkelsdatter, hendes to døtre, Mette og Birgitte Pedersdatter, gift i Thorup og Aså, 3. afdøde Mette Terkelsdatter hendes børn, Christen Hjortbach i Hørfrødam og enke Kirsten Hjortbach i Rosenby. Fru brigaderinde de Halling fik boet som betaling for begravelsen.

 

Side 171, 4. juni 1771, Anne Andersdatter ved Skellet, gift med husmand Hans Sindalsen. Børn: Sindal Hansen, 3 år, Margrethe Hansdatter, 6 år.

 

Side 173, 23. maj 1803, Else Margrethe Hansdatter på Try hede, gift med Jørgen Simonsen. Børn: Mariane Jørgensdatter gift med Laurs Laursen i Hjallerup, Anne Cathrine Jørgensdatter gift med Jens Christensen i Kærsgård. Svigersønnerne gav arveafkald.

 

Side 174, 24. juni 1803, Terkel Nielsen i Store Bjørnlund. Afkald fra tre [halv?]brødre: Christen Jensen i Vestergård i Thorup, Bertel Jensen og Anders Jensen i Hjallerup.

 

Side 174, 16. aug. 1803, husmand Christen Clemensen i Aså, gift med Johanne Jensdatter. Datter: Anne Christensdatter, 1½ år. Værge: Peder Jensen Vester i Aså. Lavværge: Jens Broen i Aså. Enken indgår nyt ægteskab og bliver i boet.

 

Side 177, 20. okt. 803, Maren Jacobsdatter, enke efter Thomas Jensen i Lille Trintveden. Afkald fra halvbror Christen Jensen, for værende tid i Ørum.

 

Side 179, 20. dec. 1803, gårdmand Jens Simonsen i Hulen i Ørsø. Enke [ Ft. 1801: Anne Nielsdatter]. Børn: Niels Jensen, 30 år, hjemme, Maren Jensdatter, 34 år, gift med Søren Pedersen i Markedsdalen, 31 år, Mariane Jensdatter, 36 år, hos Jens Andersen i Ørsø, Johanne Marie Jensdatter, 22 år, hos Mariane Pedersdatter i Ørsø. Lavværge: Christen Olesen Thorsvad.

 

Side 181, 20. dec. 1803, Anne Jensdatter i Ørsø, gift med Jens Andersen. Børn: Anders Jensen, 7 år, i Jandrup, Else Marie Jensdatter, 6 år, Gertrud Marie Jensdatter, 2 år, Anne Jensdatter, 4 år, Anne Jensdatter, ? år, i Øster Brønderslev. Værge: Christen Thorsvad.

 

Side 184, 23. dec. 1803, Maren Jensdatter, enke efter for længst afdøde Niels Nielsen i Thorup. Datter Karen Nielsdatter, 40 år, til stede. Værge: Christen Mørk i Thorup.

 

Side 194, 9. april 1804, Anne Michelsdatter i Dorf, gift med husmand Søren Hjulmand. Børn: Laurs Sørensen, 15 år, Michel Sørensen, 13 år, Peder Sørensen, 12 år, Niels Sørensen, 7 år. Værge: Peder Heilesen i Hørfrødam.

 

Side 196, 9. april 1804, Anders Laursen og hustru Maren Poulsdatter i Ørsø. Arving på hans side: Anne Marie Jensdatter. På hendes side: Mads Jensen i Skrydsholt [gift med Anne Poulsdatter] og Jens Poulsen i Faurholt i Albæk.

 

Side 198, 9. april 1804, Christen Simonsen Læsø i Ørsø. Enke [Ft. 1801, Kirsten Pedersdatter] og børn: Søren Christensen, 30 år, hjemme, Maren Christensdatter, 28 år, tjener i Tusbro, Anne Christensdatter gift med Peder Rasmussen Slot i Bolle, Mette Marie Christensdatter, tjener i Tolstrup. Værge: den myndige søn Søren. Lavværge: Peder Christensen i Ørsø.

 

Side 201, 9. april 1804, Johanne Marie Sørensdatter i Kibsgård, gift med Niels Pedersen. Af første ægteskab med Niels Laursen: Maren Nielsdatter, 24 år. Fællesbarn: Johanne Nielsdatter, 14 år.

 

Siderne fra 201 til 213 er forsvundet.

 

Side 217, 30. juli 1803, afkald for arv efter far Poul Marcussen i Giverholt og mor Anne Jensdatter fra gårdmand Christen Poulsen i Dahl i Dronninglund, husmand Govert Poulsen i Kirkeskov i Hellevad på Knudseje gods, Marcus Poulsen, hos mor i Giverholt, husmand Frederik Poulsen i Hjallerup, Jens Poulsen, fuldmægtig hos by og rådstueskriver i Kristiansand.

 

Side 217, 19. maj 1804, Maren Iversdatter ved Skellet, gift med Mads Jensen. Fire umyndige børn. Tilsynsværge: Henrik Iversen. [Skiftet begyndt på manglende side 203. Ft. 1801: Søren Madsen, 4 år, Iver Madsen, 1 år, Marianne Madsdatter, 9 år, Anne Madsdatter, 6 år.]

 

Side 218, 26. juli 1804, Simon Rasmussen Bælum i Try i Dronninglund, gift med Kirstine Andersdatter. Af første ægteskab: Dorthea Simonsdatter gift med gårdmand Niels Heilesen i Kirk. Fællesbørn: Christen Simonsen, 3 år, Mette Simonsdatter, 9 år, Anne Simonsdatter, 6 år, Maren Simonsdatter, født efter faderens død. Værge: Laurs Nielsen i Try. Lavværge: gårdmand Svend Christensen Try. Vurdering: Geert Nielsen i Hellum og Michel Nielsen i Ørum Tved.

 

Side 220, 7. aug. 1804, gårdmand Niels Rasmussen i Gerå, gift med Mette Nielsdatter. Fællesbørn: Rasmus Nielsen, 29 år, Niels Nielsen 14 år, begge hjemme, Anne Kirstine Nielsdatter, 24 år, tjener i Nørkær, Johanne Nielsdatter, 21 år, tjener i Langbak, Else Nielsdatter, 18 år, tjener i Vester Nejsig, Bodil Nielsdatter, 12 år. Den myndige søn var værge for søskende. Lavværge: hr. Even i Nørkær.

 

Side 222, 7. aug. 1804, Kirsten Sørensdatter i Tveddergårds led, gift med Laurs Madsen Hjulmand. Arvinger, den af afdøde udenfor ægteskab avlede datter Maren Christensdatter, tjenende i Ørsøgård, 34 år. Fællesbørn: Mads Laursen, 18 år, Anne Laursdatter, 24 år, begge hjemme. Beskikket tilsynsværge: skolelærer Bertel Bjerringgård i Dorf.

 

Side 224, 13. aug. 1804, Maren Jensdatter i Dorfsgade, enke efter Christen Buus/Buur. Sønnen Jens Jensen i stervbostedet anser stedet for insolvent og vil ej forbinde sig til at betale gælden.

 

Side 229, 18. aug. 1804, Anne Pedersdatter i Ørsøgård, gift med Anders Christensen. Tilsynsværge for umyndige: Niels Kiær i Ørsøgård. [Skiftet begyndt på manglende side 206].

 

Side 231, 1. dec. 1804, Jens Andersen i Ørsø, [begyndt på manglende side 212.]. Værge for de umyndige: Christen Andersen i Klæstrup i Jerslev. Der blev fordret betaling for Anders Jensens kost hos enke Johanne Christensdatter i Øster Gerndrup, hvis brødre, Thomas Christensen og Jørgen Christensen fra Øster Brønderslev og Lille Kraghede var til stede og var arvingernes mødrene frænder. Betaling for Gertrud Marie Jensdatters kost hos Niels Jensen i Hulen, og Else Marie og Anne Jensdatters kost. [Se skiftet side 181]

 

Side 237, 24. dec. 1804, bolsfæster Peder Rasmussen Slot i Bolle, gift med Anne Christensdatter. Af første ægteskab med Orsillie Marie Christensdatter: Rasmus Pedersen, 13 år, Christen Pedersen, 9 år, Mette Pedersdatter, 8 år, Marianne Pedersdatter, 5 år. Med enken: Jacob Pedersen, 1 år. Mogens Ottesen mødte for den fødte værge Christen Christensen i Bolle.

 

Kort 5/11

 

Side 243, 5.jan. 1805, Jens Simonsen Bech ved Skellet, gift med Maren Christensdatter. Børn: Laurs Jensen, 7 år, Kirsten Jensdatter, 9 år. Værger og lavværger: Niels Pedersen i Ørsøgård, Peder Laursen i Lille Skoven og Hans Sindalsen.

 

Side 245, 4. februar 1805, husfæster Jens Christensen i Tybodalen, gift med Karen Nielsdatter, der har separeret sig fra sin mand. Brødre: Thomas Christensen i Lille Tranget, Christen Christensen i Kærsgård og Niels Christensen i Amdal.

 

Side 246, 25. februar 1805, husfæsterske Anne Jensdatter på Sørå mark. Børn: Christen Jensen, 36 år, tjener i Ålborg i Kærs mølle, Hans Jensen, 32 år, hjemme, Jacob Jensen, 30 år, tjener i Sørå.

 

Side 247, 27. februar 1805, gårdfæster Niels Sindalsen i Try, gift med Inger Christensdatter. Af 1. ægteskab: Jens Nielsen, 36 år, tjener i Horsens.

 

Side 247, 27. februar 1805, gårdmand Søren Simonsen i Bolle, gift med Margrethe Christensdatter, som opholder sig i Snørholt og for 3 til 4 år siden blev separeret fra sin mand. Søn: Christen Sørensen, 12 år, i stervboet, avlet i første ægteskab.

 

Side 250, 9. april 1805, Kirsten Olesdatter ved Skellet, gift med husmand Hans Jensen. Børn: Ole Hansen, 17 år, Jens Hansen, 10 år, Johanne Marie Hansdatter, 19 år, Marianne Hansdatter, 7 år. Værge: morbror Simon Olesen i Ørsø.

 

Side 253, 16. april 1805, husfæster Peder Sørensen Smed i Rosenby. Børn: Søren Pedersen, 35 år, gift og bor i Øster Hassing, Mogens Pedersen, 33 år, hjemme, Maren Pedersdatter, 29 år, hjemme, Kirsten Pedersdatter, 21 år.

 

Side 257, 30. april 1805, gårdfæster Niels Ottesen og hustru Anne Andersdatter i Kæret. Børn: Otte Nielsen, 24 år, Marianne Nielsdatter, 32 år, Anne Nielsdatter, 18 år. Kurator og værge: moderens frænde Anders Jensen i Solholt.

 

Side 261, 6. maj 1805, gårdkone Johanne Christensdatter i Ravnholt. Børn: Christen Hansen i Ravnholt, gårdmand Niels Hansen i Løgtved, Poul Hansen i Løgtved, 30 år, Kirsten Hansdatter gift med gårdmand Niels Damsgård, Mette Hansdatter gift med husmand Morten Jensen i Sønderled, Sophie Hansdatter, 34 år, tjener i Gårdsholt.

 

Side 266, 14. maj 1805, Anne Jensdatter i Skræddergården i Ørsø, gift med Peder Christensen. Børn: Jens Pedersen, 26 år, hjemme, Kirsten Pedersdatter, 20 år, i Møgelmose.

 

Side 267, 14. maj 1805, Karen Simonsdatter i Try i Dronninglund, gift med gårdfæster Laurs Rasmussen Bælum, der i omtrent 20 år har været sengeliggende. Datter: Anne Cathrine Laursdatter, 24 år, hjemme. Tilsynsværge: Jørgen Simonsen på Try hede.

 

Side 269.350.356, 28. maj 1805, gårdfæster og skovrider Frederik Pentz ved Skellet, gift med Kirsten Pedersdatter. Ingen børn. Gensidigt testamente. Lavværge: Søren Jensen i Langheden.

 

Side 279, 26. okt. 1805, Bodil Christensdatter i Snedkerhuset, gift med Anders Jensen. Datter: Marianne Andersdatter. Værge: Jens Knudsen i Tveden.

 

Side 280, 30. okt. 1805, Jens Christensen i Store Fælden, gift med Karen Christensdatter. Børn. Christen Jensen, 25 år, Anders Jensen, 16 år, Anne Marie Jensdatter, 23 år, alle hjemme. Ansat værge: Anders Jensen i Møgelmose. Lavværge: Jens Hansen af Sudergård.

 

Side 283, 4. nov. 1805, Poul Nielsen i Lille Kærsgård, gift med Karen Laursdatter. Enken har før været gift med Laurs Gregersen, med hvem hun har to børn: Laurs Laursen, gårdfæster i Hjallerup, og datter Ft. 1801, Marianne Poulsdatter] gift med fæstegårdmand Rasmus Nielsen i Gl. Dahl. Fællesbørn: Niels Poulsen, 27 år, hjemme, Anne Marie Poulsdatter gift med fæstegårdmand Laurs Christensen i Hjallerup, Johanne Marie Poulsdatter, hjemme. Lavværge: Anders Jensen i Hjallerup.

 

Side 287.357, 2. nov. 1805, Gissel Christensdatter i Dorfsgade el. Hørfrødam, gift med husmand Thomas Pedersen. Børn: Peder Thomsen, 36 år, tjener i Østerdorf, Christen Thomsen, 28 år, hjemme.

 

Side 286.325, 7. nov. 1805, enke Maren Nielsdatter i Lille Rævdal. Børn: Niels Jensen, 39 år, hjemme, Christen Jensen, 35 år, tjener i Dronninggård, Simon Jensen, 29 år, rekrut og for tiden ved regiment i København, Jens Frederik Jensen, 27 år, ved det danske livregiment i København, Peder Jensen, 24 år, hjemme. - Ved skifteslutningen var sønnen Christen Jensen møller i Dorf mølle.

 

Side 290, 8. nov. 1805, Jørgen Laursen Lægdsmand i Bolle, gift med Anne Kirstine Møller. Fra tidligere ægteskab: Maren Jørgensdatter, 32 år. Fællesbarn: Simon Jensen, 1 år. Værge: farbror Søren Lægdsmand. Lavværge: skoleholder Møller i Bolle.

 

Side 291, 3. dec. 1805, Johanne Marie Christensdatter i Krogen, gift med Søren Hansen. Børn: Anne Sophie Sørensdatter, 14 år, Hans Chr. Sørensen, 10 år. Ansat værge: Niels Jensen i Melholtgård.

 

Side 293.329.394, 17. dec. 1805, Johanne Jespersdatter i Bolle, gift med Godske Christensen Skrædder, der døde før skiftet efter hende var sluttet. Børn: Christen Godskesen, 40 år, og Christian Godseksen, 36 år, begge i København, Frederik Godskesen, 30 år, opholdssted vides ikke - var hjemme ved skifteslutningen, Esekiel Johannes Godskesen, opholdssted vides ikke – var ved skifteslutningen i København, Mette Kirstine Godskesdatter, hjemme. Ansat værge: skoleholder Møller i Bolle. Sluttet 2. juli 1808.

 

Side 296, 18. dec. 1805, Johanne Pedersdatter, enke efter Niels Olesen på Thorsvad hede. Børn: Ole Nielsen, 6 år, Sidsel Marie Nielsdatter, 4 år. Værge: morfar grdm. Peder Hvid i Thorup.

 

Kort 6/11

 

Side 299, 23. dec. 1805, Maren Nielsdatter i Hjallerup, enke efter Jørgen Knudsen. Eneste barn: Knud Jørgensen, 36 år hjemme.

 

Side 299, 24. dec. 1805, Margrethe Christensdatter i Kausholt, gift med Christen Hansen. Af første ægteskab med Niels Christensen: Margrethe Nielsdatter, 44 år, Maren Nielsdatter, 42 år, begge hjemme, afdøde Sophie Nielsdatter, hendes søn Niels Christensen, 8 år, hjemme i stervboet, Inger Nielsdatter, 38 år, hjemme, Johanne Nielsdatter, 27 år, gift med Otte Olesen i Lille Langheden, Niels Nielsen, 27 år, landsoldat ved Ålborgsk regiment og for nærværende i Holsten. Fællesbarn: Kirsten Christensdatter, 23 år, tjener i Langheden. Jens Christensen i Kokkenborg var værge for de fleste og Otte Olesen for nr. 5 og 7.

 

Side 301, 30. dec. 1805, Anne Hansdatter i Ørsøhus, gift med Rasmus Jensen. Børn: Hans Rasmussen, 38 år, hjemme, Jens Rasmussen, 33 år, tjener her på godset.

 

Side 303, 11. jan. 1806, gårdmand Niels Ottesen og hustru Anne Andersdatter i Kæret. Børn: Otte Nielsen, 25 år, Mariane Nielsdatter, 32 år, Anne Nielsdatter, 18 år. Værge: Anders Jensen af Solholt.

 

Side 305, 11. jan. 1806, gårdmand Laurs Rasmussen Bælum i Try. Datter med afdød hustru Karen Simonsdatter: Anne Cathrine Laursdatter. Tilsynsværge: Jørgen Simonsen i Try hede.

 

Side 307, 13. jan. 1806, Anne Jensdatter i Skræddergården i Ørsø, gift med husmand Peder Christensen. Børn: Jens Pedersen, 26 år, Kirsten Pedersdatter. Tilsynsværge: Ole Andersen i Tusbro.

 

Side 308, 14. jan. 1806, Anne Nielsdatter i Bøgsted i Dorf, gift med Christen Jørgensen. Afdød søsters børn: Christen Nielsen, 36 år, opholder sig i Ålborg, Anders Nielsen, 33 år, tjener i Østerdorf, Niels Nielsen, 30 år, tjener i Lunderager præstegård, Malene Nielsdatter, 28 år, tjener i Dorf, Maren Nielsdatter, 25 år, tjener i Ørsø, Niels Chr. Nielsen, 21 år, tjener hos faderen Niels Mølhaug i Dorf, der mødte for alle arvinger.

 

Side 311, 31. marts 1806, Mette Rasmusdatter i Ørsøled, gift med skomager Niels Hansen. Børn: Cathrine Nielsdatter gift med Thomas Tuesen i Hals, Anne Sophie Nielsdatter, Anne Marie Nielsdatter, begge ugifte hjemme. Antaget værge: skoleholder Bang i Ørsø.

 

Side 312, 5. april 1806, husmand Jens Nielsen Buur i Ørsø eller Miilholtsvad, gift med Gertrud Nielsdatter. Børn: Christen Jensen, 31 år, har lært snedkerprofessionen, Margrethe Jensdatter, 28 år, Mette Jensdatter, 23 år, tjener i Ørsøgård, Jens Christen Jensen, 18 år, tjener i Ørsøgård, Johanne Marie Jensdatter, 13 år, tjener i Ulvgraven. Værge: Peder Olesen af Miilholts­vad. Lavværge: Bertel Jensen i Hønborgbro.

 

Side 313, 22. april 1806, husmand Jacob Nielsen Øelandt i Gerå, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Niels Jacobsen, 17 år, tjener i (Gerå), Anne Jacobsdatter, tjener i Melholt. Værge: Niels Christensen i Gerå. Lavværge: skoleholder Jens Eilersen i Gerå.

 

Side 314, 22. april 1806, Christen Nielsen i Stagsted, gift med Johanne Marie Hansdatter. Lavværge: Christen Nielsen Thorup i Stagsted.

 

Side 331, 30. juni 1806, Anne Simonsdatter i Bolle, gift med husfæster Søren Laursen. Børn: Maren Sørensdatter, 36 år, gift med Niels Godskesen i KnirrenDronninggård gods, Karen Sørensdatter, 30 år hjemme. For arvingerne mødte Jens Olesen i Bolle.

 

Side 333, 12. dec. 1806, Mette Rasmusdatter i Ørsø, gift med Jeppe Nielsen Væver. Helbrødre: Jens Rasmussen, 74 år, afdøde Niels Rasmussen hans børn. a. Rasmus Nielsen, 25 år, b. Niels Nielsen, 18 år, c. Anne Kirstine Nielsdatter, 25 år, d. Johanne Nielsdatter, 22 år, e. Else Nielsdatter, 19 år, f. Anne Nielsdatter, 18 år, g. Bodil Nielsdatter, 14 år. Afdød halvbror Rasmus Jensen, forhen kongelig kusk, hans barn: Kirsten Rasmusdatter, 20 år, i København. Halvsøster Anne Jensdatter gift i København, det vides ej med hvem. Halvsøster Karen Jensdatter (54) år, i Gerå, for hvem Laurs Jacobsen i Gerå mødte.

 

Side 340, 23. dec. 1806, Martin Georg Zachaue[el.Zachaun] ved Strædet, kirurg ved Dronninglund og Dronninggård godser, gift med madame Maren Høyer Zachaue. Børn: Jørgen Hvass Zachaue, løjtnant i 1. bataljon af det Sjællandske regiment, så vidt vides i Holsten, 24 til 25 år, Poul Jacob Zachaue, 22 år, hjemme, Anne Larstine Margrethe Zachaue, 19 år, conditionerende hos hr. løjtnant Glud i Nibe. Lavværge: pastor Mørch i Lunderager.

 

Side 347, 30. dec. 1806, Kirsten Jensdatter i Stagsted, enke efter Laurs Nielsen Ladefoged. Børn: Niels Laursen, 50 år, gift og i stervboet, men for tiden fraværende, hans hustru Anne Jensdatter var nærværende, Anne Laursdatter gift med Niels Rasmussen i Tørrilhauge i Åsted, Else Laursdatter, tjener Christen Christensen i Gl. Kirk, Mariane Laursdatter, 36 år, tjener i Nørre Ravnstrup.

 

Side 353, 9. jan. 1807, Anne Marie Michelsdatter i Ørsø, gift med husfæster Johan Gotlieb Zimmermann. Børn. Jørgen Zimmermann, 21 år, i Ålborg, Michel Zimmermann, 15 år, Sophie Zimmermann, 24 år, Johanne Margrethe Zimmermann, 14 år, alle tre hjemme. Værge: moderens frænde: Mogens Michelsen i Ørsø.

 

Side 354.378, 12. jan. 1807, Maren Jensdatter i Aså, gift med gårdmand Laurs Christensen Kold. Afdødes børn. Jens Pedersen, 15 år, Mariane Laursdatter, 8 år, Christen Laursen, 4 år, Anne Laursdatter, 1 måned. Værge: Laurs Jensen i Gerå. [Ft.1801, hendes søn Jens Pedersen.]

 

Kort 7/11.

 

Side 358, 27. april 1807, Kirsten Simonsdatter i Gerå, enke efter Laurs Christensen. Børn: Thomas Laursen, 31 år, Johanne Laursdatter gift med underofficer Brinkmann i Ålborg, Kirsten Laursdatter, 38 år, Anne Laursdatter, 36 år. Værge: morbror Christen Simonsen i Gerå.

 

Side 360, 4. maj 1807, gårdmand Niels Christensen i Damsgård, gift med Kirsten Hansdatter. Børn: Christen Nielsen, 17 år, Hans Nielsen, 15 år, Ane Nielsdatter, 12 år. Værge: morbror Niels Hansen i St. Løgtholt. Lavværge: Anders Hansen i Bredholt.

 

Side 362, 4. maj 1807, Berthe Christensdatter i Ørsø, gift med gårdmand Christen Sørensen. Børn: Søren Christensen, 30 år, Maren Christensdatter, 28 år.

 

Side 368, 8. aug. 1807, gårdmand Mads Heilesen i Store Skoven, gift med Berthe Jensdatter. Børn: Jens Madsen, 9 år, Heile Madsen, 6 år. Værge: Niels Heilesen i Gl. Kirk. Lavværge: skoleholder Anders Bjerringgård i Thorup.

 

Side 370, 21. sep. 1807, gårdfæster Mads Jensen i Skrydsholt, gift med Anne Poulsdatter. Børn: Jens Madsen, 34 år, Poul Madsen, 28 år, i militærtjeneste i Ålborg, Laurs Madsen, 20 år, ved militæret i København. Lavværge: Jens Jensen skovfoged i Ørsø.

 

Side 372, 28. sep. 1807, husfæster Christen Pedersen Bak i Rosenby i Dronninglund, gift med Berthe Pedersdatter. Børn fra forrige ægteskab: Christen Christensen i Hellevad, 36 år, Peder Christensen, 29 år, hjemme. Lavværge: Niels Heilesen i Gl. Kirk.

 

Side 373, 10. okt. 1807, Anne Hansdatter i Aså, gift med gårdmand Christen Nielsen. Børn: Niels Christensen, 28 år, Maren Christensdatter, 26 år, Anne Christensdatter, 19 år. Værge: Christen Hansen i Aså.

 

Side 375, 9. nov. 1807, gårdmand Niels Laursen i Try, gift med Kirsten Rasmusdatter. Børn: Mette Nielsdatter, 23 år, Inger Nielsdatter, 20 år, Maren Nielsdatter, 18 år, Anne Kirstine Nielsdatter, 12 år. Værge: Hans Laursen i Try. Lavværge: Laurs Jensen i Holtet.

 

Side 388, 5. februar 1808, Karen Jensdatter i Gerå, gift med gårdmand Jacob Laursen. Søn: Laurs Jacobsen, 28 år.

 

Side 390, 7. februar 1808, klokker Christen Nielsen Lyngbye i Ørsø, gift med Johanne Hansdatter. Helbror Laurs Nielsen, halvsøster Karen Nielsdatter, begge så vidt vides i København. Lavværge: Søren Hansen i Ørsø.

 

Side 392, 25. maj 1808, husmand Søren Laursen Lægdsmand i Bolle. Børn: Maren Sørensdatter gift med Niels Godskesen i Melholt, Karen Sørensdatter, 32 år, hjemme. Værge: Jens Olesen Bolle.

 

Side 396, 4. aug. 1808, Dorthe Nielsdatter i Ørsø, gift med husmand Peder Nielsen. Afdød bror Peder Nielsen hans datter, 6 år, tjenende i Dorf, søster Maren Nielsdatter i Stagsted skov i Skæve, 68 år og enke, søster Johanne Nielsdatter i Try, 50 år og enke, søster Abelone Nielsdatter gift med Rasmus Tydsk i Vordingborg på Sjælland, der begge er døde og det vides ej om de har børn.

 

Side 398, 7. sep. 1808, Margrethe Pedersdatter i Lille Bleisberg, gift med husfæster Thomas Nielsen. Børn: Jens Thomsen, 15 år, tjener i Klitgård, Margrethe Thomasdatter, tjener i Lyngdrup, Mariane Thomasdatter, tjener i Holt, Mette Thomasdatter, hjemme, Anne Thomasdatter gift med Laurs Jensen, tjenende i Dybvad, Kirsten Thomasdatter gift med Niels Andersen, tjenende i Knølgård, Maren Thomasdatter gift med Morten Nielsen i Horsens.

 

Side 399, 30. nov. 1808, enke Anne Poulsdatter i Skrydsholt. Stedsøn: Jens Madsen, 40 år, hjemme. Sønner: Poul [Madsen], 28 år, i Fladstrand, udkommanderet, Laurs [Madsen], 27 år, i København.

 

Side 407, 30. dec. 1808, Jacob Laursen i Gerå. Sønnen Laurs Jacobsen har købt sin afdøde fars gård.

 

Side 408, 15. februar 1809, husfæster Søren Nielsen i Bolle, gift med Karen Pedersdatter. Børn: Peder Sørensen, 9 år, Niels Sørensen, 5 år, datter [uden navn], 3 år, Værge: Jørgen Jensen i Bolle.

 

Side 408, 30. juni 1809, gårdfæster og lægdsmand Jens Hansen i Sudergård, gift med Maren Christensdatter. Børn: Hans Chr. Jensen, 23 år, hjemme, Christen Jensen, 20 år, hjemme, Johanne Jensdatter gift med Jens Christensen i Tolstrup, Anne Sophie Jensdatter, 24 år, ugift hjemme. Værge: Jens Christensen i Tolstrup. Lavværge: Christen Pedersen i Løgtholt.

 

Side 410, 15. juli 1809, Maren Laursdatter i Østerdorf, gift med gårdmand Hans Hansen. Deres sammen avlede børn: Ingeborg Hansdatter [kaldes Pedersdatter], 9 år, Jens Hansen, 6 år, Laurs Hansen, 3 år, Karen Hansdatter, 1 år.

 

Side 412, 26. juli 1809, Malene Christensdatter i Lyngmose, enke efter Jens Hansen. Søn: Hans Jensen, 18 år. Kurator: Peder Hansen i Hønborg.

 

Side 413, 13. nov. 1809, Anne Andersdatter i St. Langheden i Dronninglund, gift med selvejergårdmand Søren Jensen. Børn: Anders Sørensen, 21 år, Jens Sørensen, 18 år, Else Sørensdatter, 20 år, alle hjemme. Kurator: Peder Laursen i Hvilshøj. Værge: morbror Peder Andersen i Lille Kraghede.

 

Side 416, 14. nov. 1809, gårdmand Anders Jensen og hustru Mette Christensdatter i Møgelmose. Stedsøn: Jens Nielsen, 45 år, og datter Maren Andersdatter, 36 år, i Møgelmose.

 

Kort 8/11

 

Side 418, 3. dec. 1809, husmand Rasmus Madsen Skomager i Ørsø, gift med Johanne Marie Poulsdatter. Fra ægteskab med Anne Lisbeth Christensdatter: Kirsten Rasmusdatter, 39 år, gift med Jens Laursen i St. Løgtved. Fra andet ægteskab med Karen Mortensdatter: Anne Lisbeth Rasmusdatter, 29 år. Fra tredje ægteskab [konen ikke nævnt]: Ole Rasmussen, 27 år, ved regimentet, Mads Rasmussen, 25 år, hjemme. Ingen børn i fjerde ægteskab med den efterlevende enke. Lavværge: Niels Poulsen Vadet.

 

Side 422, 4. dec. 1809, gårdmand Christen Sørensen i Ørsø. Børn: Søren Christensen, 3? år, [sidste ciffer er rettet til ukendelighed], Maren Christensdatter, 30 år.

 

Side 424, 5. dec. 1809, husmand Gregers Laursen i Gerå, gift med Anne Hansdatter. Børn: Laurs Christen Gregersen, 10 år, Niels Gregersen, 9 år, Ellen Marie Gregersdatter, 8 år, Hans Gregersen, 4 år. Værge: morbror Peder Hansen i Gerå. Lavværge: hr. Evens i Nørkær

 

Side 426, 5. dec. 1809, husmand Anders Jensen i Gerå, gift med Mette Rasmusdatter. Barn: Anne Kirstine Andersdatter, 6 år. Værge: Jens Pedersen Øster i Aså. Lavværge: Laurs Nielsen i Gerå.

 

Side 427, 20. dec. 1809, husmand Jens Thomsen i Dorfsgade, gift med Karen Nielsdatter. Børn: Sophie Jensdatter, 24 år, Mette Marie Jensdatter, 20 år. Værge: Anders Thomsen i Træholt. Lavværge: Michel Jensen i Jespersgård. [Enken gift med Christen Laursen]

 

Side 439, 7. februar 1810, husmand Christen Sørensen Skrædder og hustru Karen Thomasdatter i Ørsø. Arvinger på mandens side: afdød bror Mads Sørensen hans børn: Laurs Madsen, (24) år, i København, Berthe Marie Madsdatter gift med Christen Knapstrup i Tolstrup, Anne Kirstine Madsdatter, 18 år, Dorthe Madsdatter, 16 år, begge i (Straade). Søstre: Bodil Marie Sørensdatter i Ørsø, 40 år, Inger Sørensdatter gift med Jens Rasmussen i Ørsø, Johanne Sørensdatter gift med Svend Gade i Try. På konens side: Afdød søn Niels Jensen hans datter Dorthe Nielsdatter ved Leedet i Skæve.

 

Side 440, 21. februar 1810, husmand Peder Nielsen i Ørsø, gift med Anne Jensdatter. Halvsøskende: Søren Nielsen i Aså, 53 år, Gertrud Nielsdatter Buur i Ørsø, 50 år. Helsøstre: Maren Nielsdatter, vides ej at være levende, og Ingeborg Nielsdatter i Ulsted, 60 år, hvis søn Niels Pedersen i Ulsted mødte. Afdød helbror Laurs Nielsen hans datter Gertrud Laursdatter i Ørum.

 

Side 441, 21. februar 1810, husmand Jeppe Jensen i Ørsø. Børn: Maren Jeppesdatter, 34 år, gift med Christen Pedersen i Ørsø, Johanne Jeppesdatter, 34 år, i Ørsø, Zidsel Jeppesdatter, 30 år, er på ?? ??

 

Side 442, 14. juni 1810, selvejergårdmand Jens Sørensen Dahl i Gerå, gift med Maren Nielsdatter. Børn: Niels Jensen, 23 år, udkommanderet, Søren Jensen, 12 år, hjemme. Værge: Peder Nielsen i Gerå. Lavværge: Rasmus Nielsen i Gerå.

 

Side 444, 15. juni 1810, Maren Sørensdatter i Gerå, gift med Niels Andersen. Børn: Søren Nielsen, 18 år, udkommanderet, Anders Nielsen, 15 år, Peder Nielsen, 5 år. Værge: Peder Nielsen i Gerå.

 

Side 446, 17. juni 1810, gårdmand Peder Hansen i Hønborg, gift med Kirsten Hansdatter. Børn: Hans Pedersen, 22 år, udkommanderet til kgl. tjeneste, Christen Pedersen, 17 år, hjemme, Niels Christen Pedersen, 7 år. Værge: Laurs Hansen i Stagsted. Lavværge: Niels Mørk i Kvisselholt.

 

Side 452, 20. aug. 1810, Maren Christensdatter i Ståltveden i Dronninglund, gift med Hans Sindalsen. Børn fra første ægteskab med Jens Simonsen: Kirsten Jensdatter, 15 år, Laurs Jensen, 13 år. Fællesbørn: Anne Hansdatter, 5 år, Jens Hansen, 3 år, Christen Hansen, 1 år. Ansat værge, Jens Hansen Murmester ved Skellet, da født værge Christen Gårdsholt ikke mødte trods tilsigelse. Hans Sindalsen har for nylig købt gården.

 

Side 454, 20. aug. 1810, gårdfæster Adsker Jensen i Gerå, gift med Karen Christensdatter. Af første ægteskab: Anders Adskersen, 30 år. Fællesbørn: Christen Adskersen, 19 år, udkommanderet som matros, Jens Adskersen, 17 år. Værge: Niels Christensen i Gerå. Lavværge: Laurs Nielsen i Gerå.

 

Side 456, 22. okt. 1810, enke Johanne Nielsdatter i Sørå. Børn: Niels Jensen, 53 år, Jørgen Jensen, 52 år, Kirstine Jensdatter gift med Laurs Sørensen i Bierholm i Ermark/Esmark sogn, Maren Jensdatter, 50 år, ugift, alle i stervbogården bortset fra den gifte datter.

 

Side 457, 12. nov. 1810, Kirsten Jensdatter ved Skellet, gift med selvejerhusmand Jens Hansen. Børn: Karen Marie Jensdatter, 11 år, Birgitte Marie Jensdatter, 5 år, Inger Marie Jensdatter, 3 år, alle hjemme. Værge: Bertel Christensen i Kaasborg i Voer.

 

Side 468, 17. jan. 1811, gårdfæster Christen Christensen i Store Rævdal, gift med Kirsten Christensdatter. Barn af første ægteskab med Kirsten Jensdatter: Christen Christensen, 34 år, udkommanderet. Fællesbørn. Jens Christensen, 30 år, udkommanderet, Peder Christensen, 21 år, Mette Kirstine Christensdatter, 20 år, begge hjemme. For fraværende og umyndige mødte Jens Jørgen Jensen i Melholtgård. Lavværge: Christen Christensen i Brønden. Har for nylig købt gården.

 

Side 471, 15. februar 1811, Dorthe Jensdatter i Miilholt, gift med gårdmand Anders Nielsen. Børn: Laurs Andersen, 28 år, Anne Marie Andersdatter, 31 år gift med Morten Madsen i Langholt, Anne Andersdatter, 25 år hjemme. Har for nylig købt gården.

 

Side 475, 16. juli 1811, husfæster Anders Christensen i Zidselåsen, gift med Johanne Nielsdatter. Fra første ægteskab med Maren Michelsdatter: Malene Andersdatter, 35 år. Med enken: Michel Andersen, 28 år, udkommanderet til kgl. tjeneste. Værge: Christen Jørgensen i Dorfsgade. Lavværge: Poul Smed i Gedbakken.

 

Side 475, 18. sep. 1811, Berthe Simonsdatter i Lyngmose i Dronninglund, enke efter Clemen Laursen. Børn: 1. afdøde Laurs Clemensen hans børn: Niels Laursen, 2½ år, Mariane Laursdatter, 14 uger, 2. Ole Clemensen, 32 år, i København, 3. Simon Clemensen, 50 år, vides ej hvor er, 4. Thomas Clemensen, 31 år, hjemme, 5. Mariane Clemensdatter, 35 år, gift med Hans Jensen i Løgtvedsholt, for hvem hr. Ordrup på Dronninggård mødte.

 

Side 477, 1. okt. 1811, Maren Christensdatter i Aså, gift med gårdmand Jens Hansen Dahl. Barn: Anne Jensdatter, 6 uger. Antaget værge: Christen Nielsen i Aså. Har købt gården.

 

Kort 9/11.

 

Side 479, 4. nov. 1811, Maren Jensdatter i Dorfsgade, enke efter husmand Christen Billegrav. Søskendebørn: Anne Sørensdatter, 70 år, gift med Laurs Østergård i Tollestrup i Vrejlev sogn, Christen Syndergård, 40 år, i Linderup i Øster Brønderslev sogn, Jacob i Krogen i Tors sogn, 47 år, Tou Laursdatter, 47 år, gift med Thøger i St. Pajhede i Jerslev sogn, Anne Laursdatter, 48 år, i Allerup i Hammer [ligger i Hellevad], Maren Laursdatter, 40 år, i Jerslev præstegård, Maren Sørensdatter, 48 år, i Tollestrup i Vrejlev, Inger Christensdatter, 50 år, gift med murermestersvend Niels Laursen i Aså, Maren Christensdatter, 43 år, i Ålborg hospital, Anne Margrethe Christensdatter, 41 år, som ej vides hvor er, Bodil Christensdatter, 40 år, gift med Mads Andersen i Munkholt i Hellum, der mødte for arvingerne.

 

Side 480, 26. nov. 1811, Karen Jensdatter i Østerled, gift med selvejer Casten/Carsten Christensen. Børn: fra første ægteskab med Niels Nielsen, Jens Chr. Nielsen, 21 år. Fra sidste ægteskab: Niels Chr. Castensen, 17 år, Mette Marie Castensdatter, 15 år, Anne Marie Castensdatter, 13 år. Værge: Christen Taars af Østerled.

 

Side 483, 17. dec. 1811, selvejerhusmand Laurs Clemensen i Lyngmose, gift med Anne Lisbeth Rasmusdatter. Børn: Niels Laursen, 3 år, Mariane Laursdatter, ½ år. Værge: Hans Laursen i Ørsø. Lavværge: Jeppe Væver i Lyngmose.

 

Side 493, 23. dec. 1811, husmand Christen Gade ved Skellet, gift med Dorthe Jensdatter. Broder: Niels Christensen i Bolle, 70 år. Lavværge: Jeppe Væver i Lyngmose.

 

Side 496, 25. jam. 1812, gårdmand Laurs Nielsen i Kistrupholt, gift med Berthe Hansdatter. Børn: Hans Laursen, 30 år, Niels Chr. Laursen, 18 år, Peder Laursen, 12 år, alle hjemme. Værge: Peder Hansen i Solholt. Lavværge: Jens Hansen ved Skellet.

 

Side 497, 7. februar 1812, Mette Sørensdatter i Tolstrup, gift med Christen Hald. Søn: Søren Christensen, 15 år, hjemme. Antaget værge: sognefoged Christen Christensen i Brønden.

 

Side 501, 16. april 1812, selvejerhusmand Laurs Poulsen i Sandhuset, gift med Christence Michelsdatter. Børn: Marie Kirstine Laursdatter, 9 år, Mette Cathrine Laursdatter, 6 år, Christen Laursen, 4 år, Johannes Didrik Fuchs, 16 uger. Værge: Peder Nielsen af Dahlen. Lavværge: Jørgen Simonsen på Try hede.

 

Side 503, 6. juli 1812, gårdmand Niels Pedersen i Ringstedbrønd, gift med Kirsten Jensdatter. Afdødes mor Anne Nielsdatter med lavværge Christen Christensen, husmand i Rosenby. Enkens lavværge: Christen Møller fra Dronninglund. Har købt gården på 4-4-1-0 tdr. hartkorn.

 

Side 505, 8. juli 1812, selvejergårdmand Jens Jørgensen i Hjallerup, gift med Maren Rasmusdatter. Børn fra første ægteskab med Maren Gregersdatter: Gregers Jensen, 36 år, hjemme, Jørgen Jensen, 32 år, ved regimentet. Fællesbarn: Rasmus Jensen, 27 år, hjemme. Lavværge: Christen Ottesen i Byrvang.

 

Side 507, 23. okt. 1812, Maren Christensdatter i Fladkær, gift med husfæster Peder Nielsen. Børn: Niels Pedersen, 11 år, Maren Pedersdatter, 10 år, Anne Kathrine Pedersdatter, 7 år, Else Pedersdatter, 5 år, Kirsten Pedersdatter, 2 år. Værge: Peder Christensen af Slottet.

 

Side 508, 3. nov. 1812, husmand Christen Bak i Tybodalen, gift med Anne Jensdatter. Børn: Mariane Christensdatter, 11 år, Anne Christensdatter, 2 år. Antaget værge: Niels Christensen i Mølhaugen. Lavværge: Holden Mortensen af Tvedergården. Har købt stedet.

 

Side 509, 4. nov. 1812, husfæster Morten Nielsen i Rosenby, gift med Mette Marie Christensdatter. Børn af første ægteskab med Maren Madsdatter: Mads Mortensen, 24 år, ved regimentet, Johanne Marie Mortensdatter (20) år gift med Thor Hansen i Løgtholtsholt. Fællesbarn: Maren Mortensdatter, 1 år. Antaget værge: Christen Nielsen i Stagsted. Lavværge: Mogens Smed i Rosenby.

 

Side 517, 29. dec. 1812, selvejergårdmand Anders Nielsen og hustru Kirsten Jensdatter i Søndergård i Thorup. Børn: Peder Andersen, 14 år, fra ægteskab med forrige hustru, og Mette Marie Andersdatter, 11 år, med den nu afdøde hustru. Værger: farbror Niels Nielsen af Hæsthaun og datterens morbror Ole Rasmussen i Lørslev. Gården hartkorn: 5-4-1-½ tdr.

 

Side 518.537, 27. marts 1813, madame Zachaue ved Strædet, Maren Højer, enke efter Martin Georg Zachaue. Børn: løjtnant Jørgen Hvass Zachaue, 28 år, Poul Jacob Zachaue, 26 år, fraværende, gift med Karen Margrethe Pedersdatter Zachaue, til stede, Anne ??stine Zachaue, 24 år, ugift.

 

Side 524, 2. juli 1813, Laurs Simonsen i Gerå, gift med Maren Sindalsdatter. Børn: Simon Laursen i Bolle, 38 år, Peder Laursen i Melholtgård, 32 år, Berthe Laursdatter gift med Otte Jensen i Gerå, Karen Laursdatter gift med Peder Olesen og bosat på Kaastrup gods. Lavværge: hr. Evens i Nørkær.

 

Side 526, 14. juli 1813, Karen Thomasdatter i Dahl, gift med selvejergårdmand Christen Simonsen. Barn: Simon Christensen, ¾ år. Antaget tilsynsværge i stedet for født værge, som ikke mødte trods tilsigelse: Jørgen Jacobsen i Bastrup i Hellevad. Enkemanden var skyldig til sin far, Simon Laursen i Rokholm/Kokholm.

 

Side 527, 14. juli 1813, gårdmand Niels Jensen i Hjallerup, gift med Maren Christensdatter. Børn: Jens Nielsen, 28 år, og værge for søster Maren Nielsdatter, 25 år. Lavværge: Laurs Christensen i Hjallerup.

 

Side 529, 14. juli 1813, Mette Margrethe Laursdatter i Hjallerup, gift med gårdfæster Christen [Christensen] Bojer. Børn: Christen Christensen, 21 år, Laurs Christensen, 18 år, Peder Christensen, 12 år, Anne Margrethe Christensdatter, 23 år, Mariane Christensdatter, 15 år, Mette Christensdatter, 10 år Johanne Christensdatter, 7 år. Antaget kurator og værge: Jens Nielsen i Hjallerup og Christen Olesen i Stagsted.

 

Side 531, 27. juli 1813, gårdmand Poul Andersen i Redet i Hjallerup, gift med Johanne Marie Poulsdatter. Børn: Anders Poulsen, 6 år, Johanne Marie Poulsdatter, 4 år. Antaget værge: gårdmand Niels Poulsen i Kibsgård. Lavværge: Ove Rasmussen i Store Redet.

 

Side 534, 20. sep.1813, Karen Svendsdatter i Gerå, gift med husmand Peder Hansen. Eneste barn: Maren Pedersdatter, 36 år. Antaget værge: hr. Evens i Nørkær.

 

Side 535, 21. sep. 1813, Malene Marie Jensdatter i Hjallerup, gift med husmand Hans Jensen. Afdødes børn: gårdmand Jens Nielsen i Lille Glinvad, 46 år, gårdmand Rasmus Nielsen i Ørsø, 43 år, Laurs Nielsen, 38, år, bor på Læsø, Peder Nielsen, 35 år, udkommanderet dragon, Mariane Nielsdatter, 32 år, hjemme, Kirsten Nielsdatter, 29 år, tjener på Dronninglund.

 

Side 536, 4. okt. 1813, husmand Jens Pedersen i Bolle, gift med Karen Marie Rasmusdatter. Datter: Berthe (Katrine) Jensdatter, 2 år. Antaget værge: Peder Nielsen i Bolle. Lavværge: Simon Laursen i Bolle.

 

Kort 10/11

 

Side 539, 16. nov. 1813, Johanne Jensdatter i Store Kærsgård, gift med gårdmand Peder Jensen. Børn: Thomas Pedersen, 21 år, hjemme, Gertrud Pedersdatter, 36 år, gift med Thomas Jensen i Landvad, Kirsten Pedersdatter, 26 år, hjemme. Kurator og værge: selvejergårdmand Laurs Jensen i Holt.

 

Side 540, 18. nov. 1813, Kirsten Christensdatter i Byrvang, gift med Christen Ottesen. Børn: Christen Christensen, 23 år, Maren Christensdatter, 28 år, Johanne Marie Christensdatter, 25 år, Mariane Christensdatter, 19 år, alle hjemme. Kurator og værge: Christen Christensen i Dahl.

 

Side 555, 2. sep. 1814, Hedevig Olesdatter i Mørkholt, gift med husfæster Hans Thøgersen. Afdødes børn af 1. ægteskab: Ole Jensen, 30 år, bosat i Naskov, Maren Jensdatter gift med husmand Peder Jensen i St. Haurkrogen i Vester Hassing sogn.

 

Side 557, 6. juni 1815, Anne Cathrine Ottesdatter i Melholtgård, gift med selvejergårdmand Christen Knudsen. Barn: Jørgen Christensen, 6 år. Tilsynsværge: moderens frænde, selvejergårdmand Laurs Jensen i Holt. Gårdens hartkorn: 4-0-3-1 1/6 tdr.

 

Side 562, 16. nov. 1815, Mariane Christensdatter i Aså, gift med selvejerhusmand Jeppe Pedersen. Barn: Jens Peter Jeppesen, 1 år. Tilsynsværge: moderens nærmeste frænde, Christen Pedersen Guldsmed i Aså.

 

Side 564, 18. dec. 1815, skovfoged Johan Gotlieb Zimmerman i Lagtved, gift med Karen Mortensdatter. Afdødes børn fra 1. ægteskab med Anne Marie Michelsdatter: Jørgen Zimmermann i Ålborg, 30 år, Michel Zimmermann i Knudseje, 27 år, Sophie Zimmermann i Idskov, 34 år. Fællesbørn med enken: Anne Marie Zimmermann, 8 år, Johanne Zimmermann, 5 uger, Peder Zimmermann, 2½ år. Beskikket værge: skovrider Sigvardsen i Lisehøj. Lavværge: Christen Madsen i Lagtved. [Det hed enkens kommende ægtefælle]

 

Side 565, 21. dec. 1815, Kirsten Hansdatter i Hjallerup, gift med fæstegårdmand Christen Jensen Frandsborg. Afdødes børn: Christen Jørgensen, 38 år, Maren, 36 år, gift med Christen Andersen, bor på parcel af Hedegård, Karen, 25 år, tjener i Kistrupholt. Skyldig til Knud Jensen i Lille Diget, Ole Christensen i Hjallerup, Niels Andersen Smed, Gregers Jensen i Hjallerup.

 

Side 567, 23. dec. 1815, husfæster Jørgen Simonsen på Try hede, gift med Margrethe Cathrine Tellemann. To umyndige børn i sidste ægteskab: Else Margrethe Jørgensdatter, 10 år, Anne Marie Jørgensdatter, 4 år. Værge: Laurs Laursen i Hjallerup, gift med Mariane Jørgensdatter, afdødes datter af andet ægteskab med [Else Margrethe Hansdatter] I første ægteskab havde afdøde ingen livsarvinger.

 

Side 569, 23. dec. 1815, selvejergårdmand Christen Pedersen i Try, gift med Zire Jensdatter. Afdødes børn: Jens Christensen, 27 år, Dorthe Marie Christensdatter, 37 år, gift med Niels Svendsen i Gingsholm, Maren Christensdatter, 31 år. Værge: broder Jens.

 

Side 572, 2. marts 1816, Maren Pedersdatter i Ørsø, gift med fæstehusmand Jens Laursen Bolle. Børn: Peder Chr. Jensen, 14 år, Christen Jensen, 12 år, Antaget tilsynsværge: Jens Laursen Lund i Ørsø.

 

Side 573, 27. april 1816, Dorthe Sørensdatter i Gerå, gift med selvejerhusmand Anders Adskersen. Barn: Ane Kirstine Andersdatter, 1 år. Antaget værge: Christen Godskesen i Babylon.

 

Side 576, 26. maj 1816, aftægtsfolk i Aså, Thomas Christensen og Anne Laursdatter. På mandens side en søn: Gregers Thomsen i Allerup, 39 år, og dattersøn Simon Christensen i Dahl, hvis far Christen Simonsen mødte. På konens side en søn: Laurs Sørensen i Hjortnæs i Børglum sogn, 30 år, der personligt var til stede. Afdøde Thomas ejede hus i Aså, som han overtog efter afdød søn Christen Thomsen.

 

577, 27. nov. 1816, Laurs Laursen Bysvend i Gerå, gift med Else Marie Jacobsdatter. Søn: Jacob Laursen, 2 år. Værge: faderens frænde, Peder Andersen Krabbesbro i Ulsted. Lavværge: Christen Hansen Smed i Gerå.

 

Side 580, 9. jan. 1817, fæstegårdmand Jørgen Nielsen i Aså, gift med Maren Jensdatter. Børn: Anne Jørgensdatter gift med gårdmand Jens Pedersen i Aså, Maren Jensdatter gift med Jens Bertelsen i Aså, Gertrud Jensdatter, 40 år, hjemme, Karen Jørgensdatter, 32 år, hjemme. Antaget værge: Jens Jensen Broen. Lavværge: Ole Mortensen i Aså.

 

Side 582, 5. april 1817, Johanne Marie Nielsdatter i Try, selvejergårdmandsenke. Børn: Poul Ottesen, 29 år, Junger Ottesen, 27 år, Jens Ottesen, 21 år, alle i stervboet, Marie Ottesdatter, 35 år, gift med Anders Simonsen i Tolstrup. Beskikket kurator: Laurs Jensen af Holt.

 

Side 584, 9. juli 1817, Margrethe Johnsdatter i Knirren, gift med gårdfæster Peder Jensen. Børn: Karen Pedersdatter, 24 år, hjemme, Anne Pedersdatter, 22 år, tjener i Nørkær, Mette Pedersdatter, 18 år, tjener i Melholt, Maren Pedersdatter, 14 år, hjemme. Antaget værge: Laurs Jensen i Melholt.

 

Side 586, 9. juni 1817, Margrethe Jensdatter i Melholtgård, gift med selvejergårdmand Christen Jensen Boved. Afdødes arvinger: farbrødre, morbrødre og modersøsters børn henvendte sig ikke trods proklama i aviser i København og Ålborg. Christen Knudsen, tidligere ejer af gården på 4-0-3-1 1/6 tdr. hartkorn, havde aftægt.

 

Side 590, 10. juni 1817, Anne Christensdatter på Sørå hede, gift med fæstehusmand Jens Laursen. Børn: Christen Jensen, 17 år, Laurs Chr. Jensen, 15 år, Maren Jensdatter, 13 år, Søren Jensen, 11 år, Jens Jensen, 9 år, Niels Jensen, 6 år. Tilsynsværge: Søren Jensen i St. Langheden.

 

Side 590, 8. okt. 1817, fæstegårdmand Jens Pedersen i Ulfsgård, gift med Ingeborg Laursdatter. Børn: Christen Jensen, 15 år, Laurs Jensen, 13 år, Anne Margrethe Jensdatter, 9 år, Else Marie Jensdatter, 6 år. Værge: farbror Laurs Pedersen i Nørre Harpsø i Tårs sogn. Lavværge: bror Christen Laursen i Hjulskov.

 

594, 8. jan. 1818, selvejergårdmand Mads Laursen i Kieldbak, gift med Kirsten Madsdatter. Af 1. ægteskab med Margrethe Jensdatter: Anne Madsdatter, 2? år, gift med Laurs Poulsen i Græsdal i Tårs sogn, Maren Madsdatter, 21 år, tjener i Østergård i Høgsted i Vrejlev sogn, Mariane Madsdatter, 17 år, tjener i Bolle skole. Fællesbarn: Margrethe Madsdatter, 7 år. Værge: skolelærer Niels Bagterp i Bolle. Lavværge: Laurs Pedersen i Hedegård.

 

Kort 11/11.

Skifteslutninger.

 

 

Skifteprotokol G 21 – 18.

Kort 1/1.

 

 

Side 2, 26, juli 1814, selvejergårdmand Hans Laursen i Kistrupholt, gift med Mette Marie Ovesdatter. Barn: Karen Hansdatter, 3½ år. Antaget værge: Anders Laursen af Bredholt. Lavværge: Søren Jensen af Langheden. Gårdens hartkorn: 4-4-2-1 tdr.

 

Side 3, 20. aug. 1814, selvejergårdmand Simon Jensen Hald i Tolstrup, gift med Maren Christensdatter. Barn: Johanne Marie Simonsdatter, 1 måned. Værge: Jens Andersen i Langvad. Lavværge: Christen Christensen i Brønden.

 

Side 8, 14. dec. 1814, Anne Jensdatter i Lille Glinvad, gift med selvejergårdmand Jens Nielsen. Børn: Mette Marie Jensdatter, 21 år, tjener i Voerså, Bodil Marie Jensdatter, 20 år, tjener i Ålborg, Niels Jensen, 18 år, tjener i Hald i Tolstrup, Søren Jensen, 14 år, hjemme, Gertrud Jensdatter, 12 år, hjemme, Jens Jensen, 11 år, hjemme, Christen Jensen, 9 år, tjener på Kraghede, Jørgen Jensen, 8 år, hos Jens Kieldbak i Kibsgård, Malene Jensdatter, 6 år, hjemme, Christiane Jensdatter, 4 år, hjemme, Rasmus Jensen, 1½ år, hos Anders Olesen i Knasborg. Antaget værge: Jens Jensen i Hjallerup.

 

Side 11, 10. februar 1816, selvejergårdmand Thomas Levisen i Stagsted, gift med Else Marie Jensdatter. Børn: Jens Thomsen, 2 år, Anne Cathrine Thomasdatter, 11 år, Karen Marie Thomasdatter, 9 år. Værge: farbror Peder Levisen i Vester Hassing. Lavværge: Anders Sørensen i Vester Hassing. Gårdens hartkorn: 4 tdr.

 

Side 13, 6. april 1815, Johanne Christensdatter i Ørsø, gift med fæstehusmand Jørgen Nielsen. Børn: Peder Jørgensen i Ørsø, 31 år, Christen Jørgensen, 29 år, tjener i Lyngdrup, Niels Jørgensen, 28 år, tjener i Lyngdrup, Jens Jørgensen, 21 år, tjener i Ravnholt.

 

Side 16, 4. juni 1816, Johanne Nielsdatter i Kibsgårdshus, gift med selvejerhusmand Laurs Jacobsen. Børn: Johanne Marie Laursdatter, 10 år, Jacob Laursen, 7 år, Christen Laursen, 5 år, Maren Laursdatter, 2 år. Værge: Peder Christensen i Pineberg.

 

Side 18. 11. jan. 1817, selvejergårdmand Niels Olesen og hustru Dorthe Christensdatter i Stagsted. Børn: Christen Nielsen, 26 år, Ole Nielsen, 25 år, Maren Nielsdatter, 28 år, Inger Marie Nielsdatter, 24 år, Mette Marie Nielsdatter, 20 år. Værger: selvejergårdmændene Anders Christensen i Tidselbak og Jens Nielsen i Møgelmose. - Datter Maren var ved skifteslutningen gift med gårdmand Sindal Nielsen i Gerå.

 

 

Side 20, 10. marts 1817, gårdfæster Søren Christensen i Stagsted, gift med Sophie Rasmusdatter. Søskende: Niels Christensen i Bagterp ved Hjørring, 58 år, Else Christensdatter gift med Jens Nørlev i Jelstrup sogn, Ellen Marie Christensdatter i Skøttrup, (53 år), Peder Christensen, 40 år, i stervbogården Stagsted.

 

Side 21, 10. marts 1817, Margrethe Christensdatter i Hjallerup, gift med selvejerhusmand Christen Andersen. Børn. Christen Christensen, 30 år, Anders Christensen, 20 år, Maren Christensdatter, 24 år, alle tre hjemme, Helle Christensdatter, 23 år, i Kæret, Mariane Christensdatter, 16 år, i Gåser, Sophie Cathrine Christensdatter, 13 år. Antaget værge: Anders Jensen Sten ?? i Hjallerup.

 

Side 23, 14. maj 1817, selvejergårdmand Christen Jensen i Kyllingborg, gift med Maren Pedersdatter. Børn. Jens Christensen, 27 år, Peder Christensen, 14 år, Anne Margrethe Christensdatter, 28 år, Johanne Marie Christensdatter, 25 år, Karen Christensdatter, 21 år, Maren Christensdatter, 17 år, alle hjemme. Værge: Peder Nielsen i Bolle. Lavværge: Jens Christensen i Kokkenborg.